การลดต้นทุนโดยการเพิ่มประสิทธิภาพการจัดเก็บสินค้าในคลัง(อบรมวันที่ 25 ก.ค. 62)

การลดต้นทุนโดยการเพิ่มประสิทธิภาพการจัดเก็บสินค้าในคลัง

การลดต้นทุนโดยการเพิ่มประสิทธิภาพการจัดเก็บสินค้าในคลัง

วัตถุประสงค์ของการอบรม******************************

1) เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการจัดเก็บสินค้าและวัตถุดิบในคลังสินค้า

2) เพื่อปรับปรุงขั้นตอนการปฏิบัติงานให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุดในการจัดการคลังสินค้า

3) เพื่อใช้เป็นแนวทางแก้ไขและบริหารจัดการคลังสินค้าให้มีต้นทุนการดำเนินการลดลง

4) เพื่อให้สามารถพิจารณาเลือกใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและระบบการบริหารจัดการได้อย่างเหมาะสม

หัวข้ออบรมสัมมนา
หัวข้อการอบรม******************************

1) การจัดการคลังสินค้า (Warehouse Management)
2) ปัญหาและอุปสรรคของการจัดการคลังสินค้า
3) กุญแจสู่ความสำเร็จ

– การปรับปรุงอย่างต่อเนื่อง (Continuous Improvement)

– การสร้างคุณค่าเพิ่ม (Value Creation)

– การพิจารณาด้านประสิทธิภาพ 5 ประการ

– การกำหนดและสร้างแผนผัง Value Stream Mapping / VSM เพื่อการลด Waste และเพิ่ม Value

– การจัดการหมวดหมู่สินค้าคงคลังด้วยวิธีการวิเคราะห์ ABC และการจัดผังแบบ SLP (Systematic Layout Planning)

– การจัดการทรัพยากรบุคคลให้มีความรู้และทักษะเกี่ยวกับการจัดการคลังสินค้า

– การเลือกเทคโนโลยีสารสนเทศและระบบการบริหารจัดการที่เหมาะสมและทันสมัยมาใช้

– สรุปการจัดการและเครื่องมือที่นำมาใช้ในการเพิ่มประสิทธิภาพและลดต้นทุนการดำเนินงานคลังสินค้า

ราคา/โปรโมชั่น/ส่วนลดพิเศษ

เป็นสัมมนาฟรีของหน่วยงานราชการ หรือมหาวิทยาลัย

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่
ชื่อหน่วยงาน/บริษัท: บริษัท เคเอ็กซ์ คอนซัลติ้ง เอนเตอร์ไพร์ซ จำกัด
ชื่อผู้ติดต่อ: พลอย
เบอร์โทรศัพท์ : 097-2106684