เทคนิคการเขียนอีเมล์ภาษาอังกฤษ เพื่อการทำงานอย่างมืออาชีพ (Professional English E-mail Writing at Work)

เทคนิคการเขียนอีเมล์ภาษาอังกฤษ เพื่อการทำงานอย่างมืออาชีพ (Professional English E-mail Writing at Work)

 ในธุรกิจปัจจุบันนี้ การเขียนอีเมล์ทางธุรกิจเป็นช่องทางที่มีความสำคัญ และมีบทบาทอย่างมาก ในการสื่อสารทั้งในและ นอกองค์กรไม่น้อยไปกว่าการสนทนา ดังนั้นการมีเทคนิควิธีการเขียนที่ดีย่อมทำให้การสื่อสารนั้นราบรื่น และทำให้อีกฝ่ายเข้าใจวัตถุประสงค์ หรือเป้าหมายที่เราจะสื่อสารได้อย่างง่ายดาย แต่หากขาดเทคนิควิธีการเขียนที่ถูกต้องแล้วนั้น อาจเกิดความเข้าใจผิดในการสื่อสารซึ่งอาจส่งผลให้งานเสียหายหรือไม่ได้ตามวัตถุประสงค์ที่ต้องการ หรือแม้กระทั่งในสถานการณ์ที่วิกฤติหรือรุนแรง หากบุคลากรมีความชำนาญด้านการเขียนภาษาอังกฤษทางธุรกิจแล้ว ย่อมสามารถพลิกวิกฤติให้เป็นโอกาสได้ด้วยการเขียนที่มีถ้อยคำสละสลวย ประณีประนอม ซึ่งจะสามารถรักษามิตรภาพทางธุรกิจไว้ได้อีกด้วย     หลักสูตรนี้จึงออกแบบมาเพื่อพัฒนาผู้เข้ารับการอบรมให้เข้าใจถึงวิธีใช้ภาษาอังกฤษในการเขียนอีเมล์ที่ถูกต้องและมีความเป็นมืออาชีพ พร้อมทั้งยังสามารถประยุกต์ใช้ในการเขียนทางธุรกิจในช่องทางอื่นๆได้เป็นอย่างดีอีกด้วย

หัวข้ออบรมสัมมนา
 1. หลักการเขียนที่เป็นทางการ กึ่งทางการ และการเขียนเชิงสร้างสรรค์ 2. หลักการใช้ภาษาอังกฤษในการเขียนอีเมล์อย่างมีประสิทธิภาพ

3. คำศัพท์และสำนวนภาษาอังกฤษที่ใช้ในการเขียนอีเมล์และข้อความทางธุรกิจ

4. สำนวนการใช้ภาษาที่ถูกต้องและทันสมัย

5. การเขียนอีเมล์เพื่อวัตถุประสงค์ทางธุรกิจ ได้แก่

– ขอบคุณ ขออภัย

– แสดงความเสียใจ แสดงความยินดี

– ตำหนิอย่างสุภาพและเป็นมิตร

– นัดหมาย แจ้งเตือน ติดตามงาน

– โฆษณาประชาสัมพันธ์ แนะนำองค์กร และแจ้งให้ทราบ

6. หลักการอ่านและการแปลข้อความอย่างถูกต้องและรวดเร็ว

7. เคล็ดลับที่จะพัฒนาทักษะในการเขียน

8. หลักการจดบันทึกและสรุปความอย่างมืออาชีพ

9. ฝึกปฏิบัติ

ราคา/โปรโมชั่น/ส่วนลดพิเศษ
ราคา 2,900.00 บาท อัตราค่าอบรมท่านละ 2,900 บาท + VAT 203 รวม 3,103 บาท(อัตราค่าฝึกอบรมรวมเอกสาร, อาหารว่าง และอาหารกลางวัน)

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่
ชื่อหน่วยงาน/บริษัท: พรอซเพอร์ 88 จำกัด
ชื่อผู้ติดต่อ: อทิตยา คิดเขียน
เบอร์โทรศัพท์ : 0636959655