แนวทางในการบริหารงานขนส่งสินค้าในยุคปัจจุบันเพื่อลดต้นทุน(อบรมวันที่ 20 ก.ย. 62)

แนวทางในการบริหารงานขนส่งสินค้าในยุคปัจจุบันเพื่อลดต้นทุน

แนวทางในการบริหารงานขนส่งสินค้าในยุคปัจจุบันเพื่อลดต้นทุน

ทราบถึงความสาคัญในการขนส่งสินค้าในแต่ละกระบวนการขั้นตอน

 • ขั้นตอนกระบวนการในการขนส่งทั้งก่อนรับมอบและส่งมอบและการปฏิบัติตามกฏระเบียบของบริษัทลูกค้าที่นำส่งสินค้า
 • ทราบถึงหลักการแนวทางในควบคุมพนักงานขับรถขนส่ง
 • ทราบถึงหลักการในการจัดทาคู่มือในการปฎิบัติงาน ประจำรถให้กับพนักงานขับรถ
 • ทราบถึงแนวทางในการจัดสายรถในการขนส่งสินค้าเพื่อให้ทันตามกาหนดเวลา
 • ทราบถึงแนวทางในการจัดหารถขนส่งภายนอก (Outsource) ในราคาต่ำ และการบริหารจัดการ
 • ทราบถึงการควบคุมค่าใช้จ่ายขนส่งแต่ละประเภทเพื่อลดต้นทุน
 • การจัดทารายงานเพื่อควบคุมต้นทุนค่าใช้จ่ายในแต่ละประภท และแนวทางในการจัดทำใบคุม เพื่อใช้วัดประสิทธิภาพ
 • ทราบถึงแนวทางในการคิดคานวณต้นทุนค่าขนส่งในแต่ละเที่ยวเพื่อทราบต้นทุน และจัดทำตารางค่าใช้จ่ายเพื่อใช้คิดค่าขนส่ง
 • แนวทางในการประเมินขนส่งในแต่ละเที่ยวแต่ละคัน
หัวข้ออบรมสัมมนา
 •  ความสาคัญในการขนส่งสินค้า กระบวนการและขั้นตอน

 • การควบคุมพนักงานขนส่งสินค้า และการส่งงาน รวมถึงการส่งสินค้าพร้มอ วางบิล รับเช็ค เก็บเงินสด

 • แนวการจัดทาคู่มือในการปฏิบัติงานขนส่ง และการปฏิบัติตาม กฏระเบียบของบริษัทลูกค้าที่นำส่งรวมถึงระบบ ISO

 • แนวทางในการจัดสายรถขนส่งเพื่อให้ทันตามกำหนด

 • การตรวจสภาพความพร้อมของรถก่อนการปฏิบัติงาน

 • แนวทางในการควบคุมค่าใช้จ่ายในการจัดส่งกรณีต่างๆ เพื่อลดต้นทุน รวมถึงการจัดทำรายงาน                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        o รถขนส่งกรณีปกติ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      o รถขนส่งกรกรณีกระทันหัน                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            o รถขนส่งกรณีพิเศษ
 • แนวทางรูปแบบในการจัดทำใบคุมในการขนส่งสินค้าเพื่อตรวจเช็คความถูกต้องของเอกสาร

 • กฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการขนส่ง

 • วิธีและแนวทางในการคัดเลือกหา Outsource และการบริหารการจัดการ และการจำทำสัญญา รวมถึงการหารถขนส่งในราคาต่ำ

 • การตรวจเช็คสินค้าก่อนการรับมอบ-ส่งมอบ และการติดตามงาน

 • แนวทางในจัดทำใบประเมินในการประเมินขนส่งในแต่ละเที่ยว และการจัดทารายงานค่าใช้จ่ายขนส่งในแต่ละเที่ยวแต่ละประเภท เพื่อทราบต้นทุน รวมถึงประเมิน Outsource

 • แนวทางหลักการคิดและคำนวณค่าขนส่งในแต่ละเที่ยวเพื่อทราบต้นทุน และการจัดทำตารางค่าใช้จ่ายขนส่งของแต่ละอำเภอ/จังหวัด

 • หลักการประสานงาน การสื่อสาร และการแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้า

 • มรรยาทในให้บริการขนส่งสินค้าขณะส่งมอบและรับมอบ

 • การวัดประสิทธิภาพขนส่งและการจัดทำ KPI พร้อมตัวอย่าง และหลักการคิด เพื่่อเข้าระบบ ISO

 • ปัญหาและแนวทางในการปัองกันปัญหาที่เกิดขึ้น 
ราคา/โปรโมชั่น/ส่วนลดพิเศษ
ราคา 3,300 บาท ราคา 3,300 บาทสำหรับบุคคลธรรมดาหรือองค์กรสมัคร 2 ทานขึ้นไป ท่านละ 2,800

**ราคายังไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม 7%**

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่
ชื่อหน่วยงาน/บริษัท: บริษัท จี ทอล์ค จำกัด
ชื่อผู้ติดต่อ: แพรวพรรณ
เบอร์โทรศัพท์ : 0897990890