Update กฎหมายคุ้มครองแรงงานและกฎหมายประกันสังคมฉบับใหม่ ที่มีผลบังคับใช้ล่าสุดปี 2562 จัดที่จ.ชลบุรี (อบรมวันที่ 13 ก.ค. 62)

Update กฎหมายคุ้มครองแรงงานและกฎหมายประกันสังคมฉบับใหม่ ที่มีผลบังคับใช้ล่าสุดปี 2562 จัดที่จ.ชลบุรี (วันที่ 13 กค 2562)

หัวข้อในการอบรม
หมวด 1: การได้รับสิทธิตามกฎหมายใหม่ของผู้ใช้แรงงานทั่วประเทศ
1. ลูกจ้างจะได้รับสิทธิตามกฎหมายใหม่ 7 ประการ มีข้อเปรียบเทียบระหว่างสิทธิเดิมและสิทธิตามกฎหมายใหม่
สิทธิที่ได้รับตามกฎหมายเดิม – ตามกฎหมายฉบับใหม่
• การลากิจตามกฎหมาย – การลากิจได้รับค่าจ้าง
• ลาคลอดบุตรได้รับค่าจ้าง – ลาฝากครรภ์ – ลาคลอดบุตรได้รับค่าจ้าง
• การเปลี่ยนนายจ้างใหม่ – การเปลี่ยนนายจ้าง – เปลี่ยนนิติบุคคล
• การย้ายสถานประกอบการ – การย้ายสถานประกอบการไปยังที่แห่งใหม่
• การจ่ายค่าตอบแทนในการทำงาน – การจ่ายค่าจ้าง – ค่าล่วงเวลา .- ดอกเบี้ย
• การได้รับสิทธิของลูกจ้างชายและหญิง – การได้รับสิทธิเท่าเทียมกันของลูกจ้างชาย – หญิง
• การจ่ายค่าชดเชย 5 อัตรา – ค่าชดเชยในอัตราใหม่ 6 อัตรา
หมวด 2: การนำสิทธิของลูกจ้างจากกฎหมายใหม่ ไปประยุคใช้กับสภาพการจ้างเดิม
2. ลากิจธุระอันจำเป็นตามกฎหมายหนึ่งปีลูกจ้างมีสิทธิลาได้กี่วัน..?
• มีคำอธิบายจากกฎหมายคุ้มครองแรงงาน – ข้อบังคับฯ – ประกาศหรือคำสั่งต่างๆของนายจ้าง
3. ลากิจได้ค่าจ้างตามกฎหมายใหม่มีผลบังคับใช้กับใครบ้าง..?
• พิจารณาถึงลูกจ้าง 6 กลุ่ม พร้อมคำแนะนำ – คำอธิบาย
4. กฎหมายใหม่กำหนดให้ลูกจ้างลากิจได้รับค่าจ้าง 3 วันต่อหนึ่งปี เดิมพนักงานรายวันลากิจไม่ได้รับค่าจ้าง – รายเดือนลากิจได้รับค่าจ้าง 6 วันต่อหนึ่งปีอยู่แล้ว กรณีกฎหมายใหม่กำหนดอย่างนี้นายจ้างต้องปฏิบัติอย่างไร..?
• มีข้อแนะนำให้ปฏิบัติที่ไม่ขัดต่อกฎหมาย พร้อมคำอธิบาย
5. ลากิจในวันทำงานครั้งละ 30 นาที – 1ชั่วโมง – 4ชั่วโมง ลูกจ้างมีสิทธิลาและมีกฎหมายรองรับหรือไม่ ลูกจ้างมีสิทธิได้รับค่าจ้างหรือไม่ อย่างไร..?
• พิจารณาถึงหลักกฎหมายคุ้มครองแรงงาน พร้อมคำอธิบาย
6. การลากิจย้อนหลังหรือลางานทุกประเภทไม่ถูกระเบียบบ่อยๆ เช่น โทรลางาน -ไลน์ลางาน – ลางานทางอีเมลล์ – ฝากเพื่อนลา – ฝากเมียหัวหน้าลา – หรือลางานตามโต๊ะทำงานของหัวหน้างาน – นายจ้าง – ผู้บริหาร-HR.จะทำอย่างไร ให้ปัญหาหมดไปหรือจะกล่าวโทษ – เลิกจ้าง ต้องทำอย่างไร..?
• มีตัวอย่างคำแนะนำการแก้ปัญหาและวิธีที่กำจัดที่ไม่ขัดต่อกฎหมาย พร้อมคำอธิบาย
7. กรณีนายจ้างให้ลูกจ้างใช้สิทธิลาตรวจครรภ์หรือลาคลอดบุตรไม่ครบหรือลูกจ้างใช้สิทธิไม่เป็นไปตามที่กฎหมายกำหนดจะมีผลกระทบอย่างไร..?
• จะมีผลกระทบต่อนายจ้าง – ต่อลูกจ้าง อย่างน้อย 8 ประการ
8. การรับค่าจ้างตามกฎหมายใหม่ของการลาตรวจครรภ์หรือลาหลังคลอดบุตร
รวม 98 วันจะได้รับค่าจ้างอย่างไร..?
• มีคำแนะนำจากกฎหมายคุ้มครองแรงงานพร้อมคำอธิบาย
9. การเปลี่ยนนายจ้างใหม่เปลี่ยนนิติบุคคลสิทธิต่างๆของลูกจ้างจะได้รับในสภาพเดิมหรือเป็นไปตามเงื่อนไขของนายจ้างใหม่ หรือถ้านายจ้างจะตั้งกฎขึ้นมาใหม่ต้องทำอย่างไร..?
• มีคำแนะนำจากกฎหมายคุ้มครองแรงงานพร้อมคำอธิบาย
10. การย้ายที่ทำงานไปยังสถานประกอบกิจการของนายจ้างไปที่แห่งใหม่ กรณีไปในบริษัทเดียวกัน -ไปตามสาขาหรือในเครือของบริษัท ลูกจ้างจะได้รับสิทธิเดิมหรือเงื่อนไขใหม่ของนายจ้างอย่างไร..?
• มีคำแนะนำจากกฎหมายคุ้มครองแรงงานพร้อมคำอธิบาย
11. ในกรณีนายจ้างปฏิบัติต่อลูกจ้างหญิง ไม่เท่าเทียมกับลูกจ้างชายจะเกิดผลกระทบในองค์กร -ในสังคมแรงงานระดับประเทศ-ระดับโลก อย่างไร..?
• มีคำพิพากษาฎีกาที่ตัดสินคดีลักษณะนี้และมีตัวอย่างพร้อมคำอธิบาย
12. การเรียกร้องค่าตอบแทนจากการทำงาน – ที่มีอายุความและสิทธิที่ได้รับค่าดอกเบี้ย ตามกฎหมายกำหนดอย่างไร..?
• มีตัวอย่างของค่าจ้าง – ค่าล่วงเวลา และค่าที่เรียกดอกเบี้ยได้ร้อยละ 7.5 ต่อปี – ร้อยละ 15 ต่อปี
หมวด 3 : การจ่ายค่าตอบแทน (กรณีเลิกจ้าง)
13. มีคดีลูกจ้างฟ้องต่อศาลมากมาย นายจ้างจ่ายเป็นหมื่น – เป็นแสน เนื่องจากเลิกจ้าง บอกกล่าวไม่ถูกต้อง -วิธีที่ถูกต้องบอกกล่าวอย่างไร..?
• ยกตัวอย่าง การแจ้งพนักงานทดลองงาน – พนักงานประจำ – พนักงานตามสัญญาจ้าง – พนักงานต่างด้าว – การเปลี่ยนนายจ้าง-การย้ายกิจการ-การปิดกิจการหรือออกตามเกษียรงาน พร้อมคำอธิบาย
14. ยื่นใบลาออกจากงานแล้วอยู่ไม่ถึงวันจะออก (ออกก่อนกำหนด) ต้องจ่ายค่าจ้างหรือค่าอื่นๆอย่างไร.? หรือจะเรียกร้องค่าเสียหายนายจ้างทำได้หรือไม่ หรือต้องทำอย่างไร..?
• ยกตัวอย่าง ตำแหน่งงานระดับบริหาร-หัวหน้างาน-เซลขายสินค้าหรือพนักงานระดับปฏิบัติการ
15. มีปัญหาเรื่องสุขภาพทำงานไม่เต็ม 100% ผู้บริหาร-HR.จะย้ายหน่วยงานหรือเลิกจ้าง ต้องยึดหลักของความเป็นธรรมอย่างไร..?
• ยกตัวอย่างพิจารณาถึงความมีเมตตาธรรมโดยเอาความถูกต้องไว้เหนือความถูกใจ
16. ครบกำหนดเกษียรแล้วนายจ้างไม่ให้ออกให้ทำงานต่อเนื่อง เมื่อลูกจ้างลาออกจากงานเองจะได้รับสิทธิ ค่าชดเชยหรือค่าสวัสดิการ อื่นๆหรือไม่.? เพราะอะไร..?
• มีคำแนะนำจากหลักกฎหมาย คุ้มครองแรงงาน พร้อมคำอธิบาย
17. กรณีเลิกจ้างเพราะเกษียรงานนายจ้างเลิกจ้างอย่างไร.?ให้ออกโดยยึดหลักเกณฑ์อะไรได้บ้าง.?
• มีคำแนะนำการเลิกจ้างเพราะเกษียรงาน 4วิธี พร้อมคำอธิบาย
18. พนักงานที่เกษียรงานแล้วนายจ้างต้องการจ้างให้ทำงานอีก ต้องทำสัญญาจ้าง – กำหนดค่าจ้าง- ค่าสวัสดิการอย่างไร..?
• มีตัวอย่างการเขียนสัญญาจ้าง แจกให้ผู้เข้าร่วมสัมมนา “ฟรี” พร้อมคำอธิบาย
19. กรณีกฎหมายใหม่ประกาศใช้และมีผลบังคับใช้ นายจ้างจะแก้ไข – เปลี่ยนแปลง – เพิ่มเติม ข้อบังคับในการทำงาน ต้องดำเนินการอย่างไร..?
• มีแนวทางการปฏิบัติ ตามประกาศของกฎหมายใหม่ พร้อมคำแนะนำ-คำอธิบาย
หมวด 4: (คำพิพากษาฎีกา) ที่ตัดสินคดีแรงงานที่นายจ้าง – ผู้บริการ-HR.ควรรู้
20. ผ่านการสัมภาษณ์งานแล้วถึงวันทำงานนายจ้างบอกไม่รับเข้าทำงานหรือลูกจ้างไม่มาทำงาน สองประเด็นนี้มีคดีฟ้องกันที่ศาลแรงงาน ผู้เสียหายจากการกระทำ จะได้รับค่าเสียหายอย่างไร..?
• มีคำพิพากษาฎีกาตัดสินคดีนี้ พร้อมคำอธิบาย
21. ผู้ค้ำประกันการทำงานจะรับผิดต่อความเสียหายที่เกิดขึ้นตามกฎหมายใหม่ในอัตราเท่าใด.?
• มีคำพิพากษาฎีกาตัดสินคดีนี้ พร้อมคำอธิบาย
22. นายจ้างนำหน่วยงานภาครัฐเข้าตรวจฉี่พนักงานเพื่อหาสารเสพติด พบพนักงานฉี่สีม่วงหลายคนต้องทำอย่างไร..?
• มีคำพิพากษาฎีกาตัดสินคดีนี้ พร้อมคำอธิบาย
23. ลูกจ้างมีความสัมพันธ์กันทางชู้สาวในโรงงานมีพยานเห็นหลายคน-เป็นความผิดร้ายแรงตามข้อบังคับในการทำงาน จึงถูกเลิกจ้างโดยไม่จ่ายค่าชดเชยใดๆ ทำไม..? นายจ้างถึงแพ้คดี มีจุดอ่อนอะไร..?
• มีคำพิพากษาฎีกาตัดสินคดีนี้ พร้อมคำอธิบาย
24. ลูกจ้างมีปัญหากันในโรงงาน-ในเวลางาน-ได้ด่าทอกัน-เมื่อเลิกงานแล้วก็ไปดักทำร้ายร่างกายเพื่อนร่วมงานนอกที่ทำงานจนได้รับบาดเจ็บอีก ทำไม…? นายจ้างมีสิทธิเลิกจ้างเป็นกรณีร้ายแรงได้ทั้งที่เกิดเหตุนอกโรงงาน
• มีคำพิพากษาฎีกาตัดสินคดีนี้ พร้อมคำอธิบาย

25. ทำไม…? ค่าอาหารที่จ่ายให้ลูกจ้างทุกเดือนจึงเป็นค่าจ้างเมื่อถูกเลิกจ้างจึงเอาไปรวมเป็นฐานของเงินเดือนได้-นายจ้างไม่อยากให้เป็นค่าจ้าง ต้องทำอย่างไร..?
• มีคำพิพากษาฎีกาตัดสินคดีนี้ พร้อมคำอธิบาย
26. ทำไม…? นายจ้างหักค่าจ้างลูกจ้างเพื่อให้ชดใช้ค่าเสียหายที่ลูกจ้างได้ทำขึ้นไม่ได้ เพราะอะไร..? วิธีที่ปฏิบัติให้ถูกต้องตามกฎหมายต้องทำอย่างไร..?
• มีคำพิพากษาฎีกาตัดสินคดีนี้ พร้อมคำแนะนำ-คำอธิบาย
27. มีนโยบายเลิกจ้าง กรณีพนักงานมาทำงานสาย – ลาป่วย-ลากิจ มากเกิดปกติมีขั้นตอนการลงโทษก่อนเลิกจ้างอย่างไร.? ถึงจะไม่จ่ายค่าใดๆ
• มีคำพิพากษาฎีกาตัดสินคดีนี้ พร้อมคำอธิบาย
28. ลูกจ้างมีพฤติกรรม – ชอบโต้เถียง – ตบโต๊ะใส่ผู้บังคับบัญชา – ดูหนังสือพระ – ชอบส่องพระ – ชอบทานอาหาร – ชอบใส่รองเท้าแตะ – ชอบฝ่าฝืนประกาศของคณะกรรมการ คปอ. ในการทำงานเป็นอาจิณ ลงโทษอะไรได้บ้าง..?
• มีคำพิพากษาฎีกาตัดสินคดีนี้ พร้อมคำอธิบาย
29. ลูกจ้างได้รับการประเมินผลการทำงานต่ำกว่า ความเป็นจริงมากจึงโต้แย้งให้นายจ้างประเมินการปฏิบัติงานใหม่เป็นการเรียกร้องสิทธิ และสภาพการจ้าง มีสิทธิฟ้องศาลแรงงานหรือไม่..? เพราะอะไร..?
• มีคำพิพากษาฎีกาตัดสินคดีนี้ พร้อมคำอธิบาย
30. ลูกจ้างประมาทเลินเล่ออย่างร้ายแรงเป็นเหตุให้ผู้ใต้บังคับบัญชายักยอกเงินไปหัวหน้างานจึงรับผิดชอบเองจึงทำสัญญา เพื่อชดใช้ไว้และผ่อนจ่ายเองเมื่อออกงานนายจ้างมีสิทธิหักเงินค่าจ้าง – หรือเงินกองทุนเพื่อชดใช้หนี้หรือไม่..? เพราะอะไร..?
• มีคำพิพากษาฎีกาตัดสินคดีนี้ พร้อมคำอธิบาย
31. นายจ้าง รวมเวลาค่าล่วงเวลาเหมาจ่าย ไปกับค่าจ้างทั้งมีลักษณะเป็นการผูกผันให้ลูกจ้างต้องยอมทำงานล่วงเวลาตลอดไป ทำได้หรือไม่..? เพราะอะไร..?
• มีคำพิพากษาฎีกาตัดสินคดีนี้ พร้อมคำอธิบาย
32. ลูกจ้างส่งภาพของหญิงซึ่งโป๊ – เปลือยให้กับผู้อื่นในคอมพิวเตอร์ของนายจ้าง -ในเวลาที่เข้ามาทำงานเป็นความผิดร้ายแรงหรือไม่..? เพราะอะไร..?
• มีคำพิพากษาฎีกาตัดสินคดีนี้ พร้อมคำอธิบาย
33. ลูกจ้างตำแหน่งจัดซื้อแจ้งให้ บริษัทผู้รับจ้างปรับราคา สินค้าขึ้นเพื่อเอื้อประโยชน์แก่ผู้รับจ้างจะมีความผิดอย่างไร..?เป็นความผิดร้ายแรงหรือไม่..? เพราะอะไร..?
• มีคำพิพากษาฎีกาตัดสินคดีนี้ พร้อมคำอธิบาย
34. ชุมนุมประท้วงเรื่องโบนัสที่หน้าโรงงานของนายจ้าง ชูป้ายด่าทอนายจ้างต่างๆนาๆ นายจ้างลงโทษอะไรได้บ้าง..?
• มีคำพิพากษาฎีกาตัดสินคดีนี้ พร้อมคำอธิบาย
35. ลูกจ้างคิดค่าอาหารและเครื่องดื่มอันเป็นเท็จเป็นการทุจริตต่อหน้าที่ นายจ้างจะลงโทษอะไรได้บ้าง..?
• มีคำพิพากษาฎีกาตัดสินคดีนี้ พร้อมคำอธิบาย

36. ใช้อินเตอร์เน็ตทำเรื่องส่วนตัวเกินสมควรในเวลาทำงานเป็นความผิดร้ายแรงหรือไม่..? เพราะอะไร..?
• มีคำพิพากษาฎีกาตัดสินคดีนี้ พร้อมคำอธิบาย
37. นายจ้างไม่ปฏิบัติตามกฎหมายเรื่องความปลอดภัยในการทำงานไม่จัดอุปกรณ์การทำงานให้ได้มาตรฐานทำให้ลูกจ้างได้รับอันตรายเป็น (โรคปอดอักเสบ) นายจ้างจะมีความผิดอย่างไร..?
• มีคำพิพากษาฎีกาตัดสินคดีนี้ พร้อมคำอธิบาย
38. เอกสารเบิกจ่ายค่าน้ำมันรถยนต์ไม่สอดคล้องกับอุปกรณ์ติดตามตำแหน่งทางดาวเทียม GPS. และใบบันทึกเวลาทำงานเป็นการเบิกค่าน้ำมันรถอันเป็นเท็จ ลูกจ้างจะมีความผิดอย่างไร..?
• มีคำพิพากษาฎีกาตัดสินคดีนี้ พร้อมคำอธิบาย
39. การเลิกจ้างไม่เป็นธรรม ตาม พรบ. จัดตั้งศาล พ.ศ. 2522 พิจารณาถึงสาเหตุของการเลิกจ้างอย่างไร..?
• มีคำพิพากษาฎีกาตัดสินคดีนี้ พร้อมคำอธิบาย
40. เมื่อถูกเลิกจ้าง – ค่าจ้าง – เงินประกันการทำงาน -วันหยุดพักผ่อน – สินจ้างแทนการบอกกล่าวล่วงหน้า – ค่าชดเชย –ค่าเสียหาย – ลูกจ้างมีสิทธิได้รับเมื่อใด..? กรณีนายจ้างผิดนัดจะนับจากเวลาใด..? ต้องเสียดอกเบี้ยอย่างไร..?
• มีคำพิพากษาฎีกาตัดสินคดีนี้ พร้อมคำอธิบาย
หมวด 5 : Update กฎหมายประกันสังคมที่เพิ่มสิทธิให้ลูกจ้าง
ในกองทุนเงินทดแทนปี 2562
• กรณีเจ็บป่วยจนไม่สามารถทำงานได้
• กรณีสูญเสียอวัยวะบางส่วน
• กรณีทุพพลภาพ
• กรณีเสียชีวิตหรือสูญหาย
• การคำนวณค่าตอบแทน
• การใช้สิทธิกองทุนเงินทดแทน
• ผู้มีสิทธิที่จะได้รับ
• ถาม – ตอบ- แนะนำ
• ให้คำแนะนำ – ให้คำปรึกษาหลังการสัมมนา“ ฟรี ” ตลอดกาล (ไม่มีค่าใช้จ่าย)

อบรมวันเสาร์ที่ 13 กรกฎาคม 2562
เวลา 9.00 น. – 16.00 น.
ณ โรงแรมอะไร้ซ์ ศรีราชา
วิทยาก อ.สมบัติ น้อยหว้า

สนใจสำรองที่นั่งกรุณาติดต่อ คุณตุ๊ก เบอร์โทรศัพท์ 087-0718100
http://www.hrdeesolution.com

วันที่ 13/07/2019

ราคา : 2900

 การติดต่อ : คุณตุ๊ก

Email : hrdeesolution@gmail.com