Update…กฎหมายคุ้มครองแรงงาน ฉบับใหม่ ปี 2562

Update…กฎหมายคุ้มครองแรงงาน ฉบับใหม่ ปี 2562

วัตถุประสงค์1. เพื่อให้ผู้เข้ารับการอบรมได้ทราบการเปลี่ยนแปลงและรายละเอียดของกฎหมายใหม่ที่ประกาศใช้

2. เพื่อให้นำความรู้ที่ได้รับจากการอบรมไปประยุคใช้และปฏิบัติได้จริงต่อการบริหาร – จัดการงานต่างๆในองค์กร

3. เพื่อให้ทราบและเป็นกรณีศึกษาถึงแนวทางการตัดสินคดีแรงงานตามคำพิพากษาของศาลฎีกา

ผู้เข้าร่วมสัมมนา – นายจ้าง – เจ้าของกิจการ – ผู้บริการ – HR.

หัวข้ออบรมสัมมนา
หัวข้อการสัมมนาหมวด 1: การเปลี่ยนแปลงกฎหมายคุ้มครองแรงงานฉบับใหม่ล่าสุดปี 2562

1. กฎหมายคุ้มครองแรงงานที่มีผลบังคับใช้ล่าสุด 7 ประการ

1.1 การได้รับสิทธิเท่าเทียมกันระหว่างลูกจ้างชายกับลูกจ้างหญิง

· การทำงาน…… ตำแหน่งงาน

· ค่าจ้าง…… ค่าสวัสดิการ

1.2 การลากิจธุระอันจำเป็นโดยได้รับค่าจ้างตามกฎหมายใหม่

· ลากิจได้ปีละวัน…..ผู้มีสิทธิได้รับค่าจ้างตามกฎหมายใหม่ใครบ้าง.?

· เดิมลูกจ้างลากิจได้รับค่าจ้างอยู่แล้ว 6 วันต้องทำอย่างไร..? …..ต้องนำไปผูกพันกับการลาเพื่อมาสายหรือไม่.?

1.3 สิทธิในการลาคลอด–ลาหลังคลอดบุตรสำหรับลูกจ้างหญิง

· กรณีลาตรวจครรภ์ได้รับค่าจ้างอย่างไร..?….. ลาหลังคลอดบุตรได้รับค่าจ้างอย่างไร..?

· ค่าคลอดบุตร เบิกได้อย่างไร..? ใครจ่าย …..การลาไม่ครบ ตามกฎหมายกำหนดจะเกิดปัญหาอะไร..?

1.4 การย้ายสถานประกอบกิจการของนายจ้าง

· เหตุที่นายจ้างย้ายมีกรณีใดบ้าง.? ….. ต้องบอกกล่าวล่วงหน้าอย่างไร..?

· ไม่ย้ายตามไปได้รับค่าชดเชย – ค่าสวัสดิการอย่างไร..? …..การย้ายจะได้รับค่าจ้างอย่างไร?ค่าสวัสดิการอย่างไร..?

1.5 การเปลี่ยนนายจ้างใหม่หรือเปลี่ยนนิติบุคคล

· จะมีการรับทราบเอกสารจากนายจ้างอย่างไร..? ….. ค่าจ้าง-สวัสดิการ จะได้รับในสภาพเดิมหรือไม่.?

· ถ้านายจ้างใหม่สร้างกฎขึ้นมาเองทำได้หรือไม่.? ….. ถ้าลูกจ้างไม่ยินดีกับนายจ้างใหม่ ทำอะไรได้บ้าง.?

1.6 การจ่ายค่าจ้าง – ค่าตอบแทนในการทำงาน

· องค์ประกอบที่สำคัญของคำว่าค่าจ้าง คืออะไร..?…..จะต้องจ่ายในอัตราเท่าใด.?

· ถ้าไม่จ่ายหรือจ่ายไม่ครบจะมีความผิดอย่างไร..? …..การเสียดอกเบี้ยตามกฎหมายใหม่ต้องจ่ายอย่างไร..?

1.7 ค่าชดเชยในอัตราใหม่ที่ประกาศใช้ตามกฎหมายใหม่

· มีหลักเกณฑ์ 6 อัตราอะไรบ้าง.?…….ผู้มีสิทธิที่จะได้รับมีใครบ้าง.?

· ผู้ที่จะเกษียณ 31 ธ.ค. 2562 จะได้รับสิทธิอย่างไร..? กรณีฟ้องคดีอยู่ที่ศาลยังไม่สิ้นสุดจะได้รับสิทธิอย่างไร..?

หมวด 2 : การนำกฎหมายใหม่ไปประยุกต์ใช้กับสภาพการจ้างเดิม

2.1 การแก้ไข – เปลี่ยนแปลง-หรือเพิ่มสิทธิของลูกจ้างตามกฎหมายใหม่เข้าในข้อบังคับในการทำงานต้องทำอย่างไร..? ต้องแจ้งลูกจ้างหรือภาครัฐหรือไม่

· พิจารณาถึงกฎหมายใหม่ที่ให้สิทธินายจ้าง

2.2 การเปลี่ยนแปลงสภาพการจ้างให้สอดคล้องกับกฎหมายใหม่ ภาคปฏิบัติจริงต้องทำอย่างไร..?

· แนวทางการปฏิบัติในองค์กรเพื่อป้องกันมิให้เกิดปัญหากับพนักงานภายหลัง

2.3 หลักเกณฑ์การกำหนดวันหยุดตามประเพณีพิจารณาจากอะไร.? ถ้ากำหนดไปแล้วต้องการสลับกับวันอื่น ต้องทำอย่างไรบ้าง..?

· พิจารณาถึงหน่วยงานภาครัฐและการเห็นชอบจากลูกจ้าง

2.4 การจัดเวลาพักในวันทำงานปกติ – ทำงานล่วงเวลา – ทำงานในวันหยุด ต้องจัดอย่างไร..?

· พิจารณาถึงหลักกฎหมายคุ้มครองแรงงาน พร้อมคำอธิบาย

2.5 การลากิจเพื่อ อุปสมบท – แต่งงาน – ครอบครัวเสียชีวิต – รับราชการทหารหรือระหว่างนายจ้างให้ไปบำบัดสารเสพติด นายจ้างต้องจ่ายค่าจ้างหรือไม่อย่างไร..?

· มีคำแนะนำตามหลักกฎหมาย-ระเบียบปฏิบัติขององค์กรต่างๆ พร้อมคำอธิบาย

2.6 กรณีออกจากงาน – เกษียณงาน – หรือนายจ้างปลดออก –ไล่ออก สิทธิในวันหยุดพักผ่อนประจำปี หรือลากิจได้รับค่าจ้าง ลูกจ้างจะได้รับสิทธิอย่างไร..?

· มีคำแนะนำพร้อมคำอธิบาย การได้รับสิทธิที่ไม่ขัดต่อกฎหมายแรงงาน

2.7 เมื่อลูกจ้างทำผิดนายจ้างได้รับความเสียหายเพียงเล็กน้อยไม่สมควรแก่การเลิกจ้างแต่นายจ้างเลือกที่จะเลิกจ้าง นายจ้างต้องจ่ายค่าอะไรบ้าง.?

· ยกตัวอย่าง การเลิกจ้าง 8 กรณี พร้อมคำอธิบายหลักการพิจารณาและสิทธิที่ลูกจ้างได้รับตามกฎหมาย

2.8 นายจ้าง มีสิทธิฟ้องลูกจ้าง – อดีตลูกจ้าง – ว่าที่ลูกจ้าง – หรือลูกจ้างฟ้องว่าที่นายจ้าง – เป็นหมื่นหรือเป็นแสนๆ ที่เกิดข้อพิพาทกันในศาลแรงงานมีกรณีใดบ้าง..?

· มีตัวอย่าง เป็นกรณีศึกษาที่ฟ้องกันในศาล พร้อมคำอธิบาย

2.9 กรณีปลดออก – ไล่ออก – เลิกจ้าง ไม่ต้องบอกกล่าวล่วงหน้าไม่ต้องจ่ายค่าชดเชยมีกรณีใดบ้าง.?

· ยกตัวอย่าง 10 กรณี

2.10 เลิกจ้างลูกจ้างที่จะต้องบอกกล่าวล่วงหน้ามีกรณีใดบ้าง?

· ยกตัวอย่าง การเลิกจ้างในกรณีต่างๆ

2.11 เลิกจ้างลูกจ้างที่จะต้องจ่ายค่าชดเชยมีกรณีใดบ้าง.?

· ยกตัวอย่าง การเลิกจ้างในกรณีต่างๆ

2.12 ห้ามมิให้นายจ้างเลิกจ้างลูกจ้างตามกฎหมายมีกรณีใดบ้าง.?

· ยกตัวอย่าง การห้ามเลิกจ้างในกรณีต่างๆ

หมวด 3: คดีแรงงานที่ตัดสินจาก คำพิพากษาฎีกา พร้อมคำอธิบาย

3.1 ตามใบสมัครงานมีข้อความว่าในระหว่างเป็นลูกจ้าง ข้าฯจะไม่ไปทำงาน -นำความลับของนายจ้างไปเปิดเผย -ไปถือหุ้น กับคู่แข่งทางการค้าของนายจ้าง เมื่อลูกจ้างฝ่าฝืนจะมีความผิดอย่างไร..? จะชดใช้ค่าเสียหายต่อนายจ้างอย่างไร..?

· มีตัวอย่างคำพิพากษาฎีกาที่ตัดสินคดีนี้ พร้อมคำอธิบาย

3.2 สัญญาจ้างที่นายจ้างทำขึ้นกับลูกจ้าง ที่ขัดต่อกฎหมายเป็นโมฆะ นายจ้างนำไปปฏิบัติไม่ได้เป็นสัญญาจ้างลักษณะใด.?

· (ยกตัวอย่างคำพิพากษาฎีกา 5 คดี) ที่ตัดสินคดีลักษณะนี้ พร้อมคำอธิบาย

3.3 ข้อตกลง – ข้อบังคับในการทำงานเดิมเกษียณงานอายุ 60 ปี นายจ้างย้ายไปอยู่ในบริษัทในเครือ ที่เกษียณ 55 ปี ลูกจ้างจะได้รับสิทธิตามเงื่อนไขใด.?

· มีคำพิพากษาฎีกาที่ตัดสินคดีนี้ พร้อมคำอธิบาย

3.4 ใช้ของแหลมกรีดรถยนต์เพื่อนร่วมงานซึ่งจอดอยู่ในบริเวณที่จอดรถตามที่นายจ้างจัดให้เป็นความผิดที่นายจ้างเลิกจ้างได้หรือไม่ เพราะเหตุใด.?

· มีคำพิพากษาฎีกาที่ตัดสินคดีนี้ พร้อมคำอธิบาย

3.5 ลูกจ้างเสพสิ่งมึนเมาแล้วเข้ามาทำงานโดยไม่ได้ทำให้นายจ้างได้รับความเสียหาย นายจ้างมีสิทธิลงโทษได้เพียงใด.?

· มีคำพิพากษาฎีกาที่ตัดสินคดีนี้ พร้อมคำอธิบาย

3.6 ลูกจ้างชาย กระทำการล่วงเกินทางเพศลูกจ้างหญิงด้วยวาจา – ทั้งทำกิริยา – ท่าทางประกอบหลายครั้ง จนรู้สึกอาย ทำไม…? เลิกจ้างเป็นความผิดร้ายแรงได้.? เพราะอะไร..?

· มีคำพิพากษาฎีกาที่ตัดสินคดีนี้ พร้อมคำอธิบาย

3.7 ลูกจ้างนำภาพถ่ายที่เปลือยระหว่างตนกับหญิงขณะร่วมประเวณีกัน ที่ตนบันทึกไว้ ออกเผยแพร่เพื่อประจานหญิง จนเป็นข่าวทางสื่อต่างๆ ซึ่งระบุว่า ตนเป็นพนักงานฝ่ายช่างซ่อมบำรุงของนายจ้าง ซึ่งเป็นการกระทำนอกโรงงาน – นอกเวลางาน ทำไม..? นายจ้างเลิกจ้างได้เพราะอะไร..?

· มีคำพิพากษาฎีกาที่ตัดสินคดีนี้ พร้อมคำอธิบาย

3.8 ลูกจ้างแจ้งลาออกต่อผู้บังคับบัญชา ซึ่งมิใช่ผู้มีอำนาจกระทำการแทนนายจ้างจะมีผลเมื่อใด..?

· มีคำพิพากษาฎีกาที่ตัดสินคดีนี้ พร้อมคำอธิบาย

3.9 ลูกจ้างฟ้องเป็นคดีความ เกิดขึ้นที่ศาลมากมาย กรณีนายจ้างไม่ออกใบผ่านงานให้กับลูกจ้าง เช่น ลูกจ้างทดลองงาน – ลูกจ้างประจำ – ลูกจ้างตามสัญญาจ้าง นายจ้างต้องรับผิดในทางเสียหายต่อลูกจ้างอย่างไร..?

· มีคำพิพากษาฎีกาที่ตัดสินคดีนี้ พร้อมคำอธิบาย

3.10 ลูกจ้างทำผิดวินัยร้ายแรงนายจ้างมีนโยบายเลิกจ้าง วิธีที่จะทำให้ลูกจ้างไม่ไปฟ้องศาลภายหลังหรือไปเรียกร้องค่าใดๆไม่ได้ ต้องทำข้อตกลงระหว่าง – นายจ้าง – ลูกจ้าง อย่างไร..?

· มีคำพิพากษาฎีกาที่ตัดสินคดีนี้ พร้อมคำอธิบาย

3.11 มีพฤติกรรมเกี่ยวข้องกับ ยาเสพติด นายจ้างจะลงโทษอะไรได้บ้าง..?

· มีคำพิพากษาฎีกา ตัดสินคดีนี้ พร้อมคำอธิบาย

3.12 เป็นหัวหน้างานชักชวนหญิงที่เป็นผู้ใต้บังคับบัญชาไปเที่ยวในเวลาค่ำคืน นอกเวลาทำงาน หากไม่ไปจะไม่เสนอความเห็นไม่ยอมให้ผ่านทดลองงาน หัวหน้างานจะมีความผิดอย่างไร..?

· มีคำพิพากษาฎีกา ตัดสินคดีนี้ พร้อมคำอธิบาย

3.13 ให้ข้อมูลอันเป็นเท็จ – ให้การเท็จ ต่อผู้บังคับบัญชาทำให้นายจ้างได้รับความเสียหายหรือขาดประโยชน์ ลูกจ้างจะมีความผิดอย่างไร..?

· มีคำพิพากษาฎีกา ตัดสินคดีนี้ พร้อมคำอธิบาย

3.14 อาศัยความเป็นลูกจ้าง – ตำแหน่งงาน – รับเอาหรือเรียกเอาผลประโยชน์กับบุคคลภายนอก เพื่อให้เข้ามาประมูลงาน – ผ่านการประมูล – เพื่อเข้าทำงาน – หรือเพื่ออำนวยความสะดวกต่างๆ ลูกจ้างจะมีความผิดอย่างไร..?

· มีคำพิพากษาฎีกา ตัดสินคดีนี้ พร้อมคำอธิบาย

3.15 ค่าจ้างหรือเงินที่ลูกจ้างสำรองจ่ายในการบริหารงาน เมื่อนายจ้างค้างจ่ายต้องทำอย่างไร..? กรณีลูกจ้างทำความเสียหายแล้วออกงานไปนายจ้างหักเงินลูกจ้างเพื่อชดใช้ค่าเสียหาย ทำได้หรือไม่..? เพราะอะไร..?

· มีคำพิพากษาฎีกา ตัดสินคดีนี้ พร้อมคำอธิบาย

3.16 ลูกจ้างลาออกในเดือน มิ.ย. ของปี ได้ใช้สิทธิลาพักผ่อนไปแล้ว 10 วัน ปกติได้รับสิทธิ ลาพักผ่อนปีละ 12 วัน กรณีคิดตามส่วนลูกจ้างลาพักผ่อนเกินไป 4 วัน นายจ้างจะหักเงินค่าจ้างในส่วนที่เกินไป 4 วันนั้น ทำได้หรือไม่..?

· มีคำพิพากษาฎีกา ตัดสินคดีนี้ พร้อมคำอธิบาย

3.17 ลูกจ้างยื่นใบลาออกต่อนายจ้างผู้มีอำนาจทราบแล้วแต่ยังไม่อนุมัติ จะมีผลเมื่อใด หรือในวันต่อมาลูกจ้างขอยกเลิกใบลาออก ตามหลักเกณฑ์ของกฎหมายทำได้หรือไม่.. เพราะอะไร..?

· มีคำพิพากษาฎีกา ตัดสินคดีนี้ พร้อมคำอธิบาย

3.18 มีนโยบายให้ลูกจ้างออกจากงานโดยไม่มีความผิดและจ่ายเงินช่วยเหลือตามอายุงาน – ตากฎหมาย กำหนดและทำบันทึกร่วมกัน เพื่อประกอบกับหนังสื่อเลิกจ้าง-ลูกจ้างมีสิทธิฟ้องศาลเพื่อเรียกร้องค่าชดเชยหรือไม่..? เพราะอะไร..?

· มีคำพิพากษาฎีกา ตัดสินคดีนี้ พร้อมคำอธิบาย

3.19 จ่ายเงินค่าเดินทางให้ไปทำงานนอกสถานที่เป็นรายครั้ง – ต่อมาให้เหมาจ่ายเป็นรายเดือนเป็นการให้ตามตำแหน่งงานเมื่อเลื่อนตำแหน่งงานลูกจ้างจะมีสิทธิได้รับหรือไม่ จะถือว่าเป็นค่าจ้างหรือไม่..? เพราะเหตุใด..?

· มีคำพิพากษาฎีกา ตัดสินคดีนี้ พร้อมคำอธิบาย

3.20 เลิกจ้างไม่เป็นธรรม ตามกฎหมายคุ้มครองแรงงาน หมายถึงเลิกจ้างลูกจ้างในลักษณะใด..?

· มีคำพิพากษาฎีกา ตัดสินคดีนี้ พร้อมคำอธิบาย

· ถาม – ตอบ – แนะนำ

· ให้คำแนะนำ – คำปรึกษาหลังการสัมมนา “ ฟรี ” ตลอดกาลไม่มีค่าใช้จ่าย

ราคา/โปรโมชั่น/ส่วนลดพิเศษ
ราคา 3,900.00 บาท บุคคลทั่วไป ท่านละ 3,900 บาทสมาชิก ท่านละ 3,500 บาท

ลงทะเบียน 3 ท่านขึ้นไป ท่านละ 3,200 บาท

ลงทะเบียน 5 ท่านขึ้นไป ท่านละ 2,900 บาท

**ราคายังไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม 7%**

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่
ชื่อหน่วยงาน/บริษัท: บริษัท เคเอ็นซี เทรนนิ่ง เซ็นเตอร์ จำกัด
ชื่อผู้ติดต่อ: กนกวรรณ
เบอร์โทรศัพท์ : 02-191-2509, 062-315-5283