Incoterms ® 2010 ข้อบังคับทางการค้าระหว่างประเทศ

Incoterms ® 2010 ข้อบังคับทางการค้าระหว่างประเทศ

หลักการและเหตุผล          The International Chamber of Commerce : ICC หรือหอการค้าระหว่างประเทศ ที่กรุงปารีส ประเทศฝรั่งเศส ได้ออกข้อบังคับที่เรียกว่า INCOTERMS 2010 RULES ฉบับใหม่มาทดแทน INCOTERMS 2000 และได้เริ่มประกาศใช้วันที่ 1 มกราคม 2554 (ปี 2011) INCOTERMS 2010 มีเรื่องที่เปลี่ยนแปลงจากฉบับที่ประกาศใช้ในปี 2000 โดยมี 4 ข้อบังคับที่ทำการยกเลิก และมี 2 ข้อบังคับที่ได้รับการพัฒนาขึ้นมาใหม่ ซึ่งจุดมุ่งหมายสำคัญคือการทำให้ครอบคลุมและง่ายต่อการปฏิบัติมากขึ้น เนื้อหาสำคัญเกี่ยวข้องกับความปลอดภัยในการขนส่งและการประกันภัย กฎเกณฑ์เหล่านี้ได้รับการปรับปรุงให้ง่ายต่อการปฏิบัติ ทั้งนี้ยังมีการใช้ภาษาที่ทันสมัยซึ่งเป็นภาษาที่ใช้กับการค้าระหว่างประเทศในปัจจุบัน INCOTERMS 2010 ถือว่าเป็นเรื่องสำคัญและจำเป็นต้องศึกษาสำหรับผู้ที่เกี่ยวข้องกับการทำการค้าระหว่างประเทศในทุกตำแหน่งงาน เพื่อนำไปปฏิบัติให้ถูกต้อง

หัวข้ออบรมสัมมนา
หัวข้อการอบรม1. ความสำคัญของ INCOTERMS กับการค้าระหว่างประเทศ

2. สาเหตุของการปรับปรุง INCOTERMS®2000 เป็น INCOTERMS®2010

3. สาระสำคัญของ INCOTERMS®2010 และสิ่งที่เปลี่ยนแปลงจาก INCOTERMS®2000

4. การเปลี่ยนแปลง INCOTERMS®2010 จาก 14 Terms เหลือ 11 Terms

5. ความเสี่ยงและผลประโยชน์ที่เกี่ยวข้องกับแต่ละข้อบังคับของ INCOTERMS

6. INCOTERMS®2010 กับกฎระเบียบและพิธีการศุลกากรส่งออกและนำเข้า

7. INCOTERMS®2010 กับความรับผิดชอบเฉพาะระหว่างผู้ขายและผู้ซื้อ

8. การขาย/สัญญาซื้อขายระหว่างประเทศที่เกี่ยวข้องกับ INCOTERMS®2010 หน้าที่ของผู้ซื้อและผู้ขายสินค้าในเรื่องของความเสี่ยงและความปลอดภัยของสินค้า

9. เงื่อนไขการขายและการชำระเงิน

10. ความสำคัญของจุดส่งมอบสินค้าของผู้ขาย

11. เอกสารที่ต้องจัดทำตาม INCOTERMS®2010 ความแตกต่างจุด Critical Points ของสถานที่ที่พึงระมัดระวัง

12. กรณีศึกษา

ราคา/โปรโมชั่น/ส่วนลดพิเศษ
ราคา 3,900.00 บาท บุคคลทั่วไป ท่านละ 3,900 บาทสมาชิก ท่านละ 3,500 บาท

ลงทะเบียน 3 ท่านขึ้นไป ท่านละ 3,200 บาท

ลงทะเบียน 5 ท่านขึ้นไป ท่านละ 2,900 บาท

**ราคายังไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม 7%**

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่
ชื่อหน่วยงาน/บริษัท: บริษัท เคเอ็นซี เทรนนิ่ง เซ็นเตอร์ จำกัด
ชื่อผู้ติดต่อ: กนกวรรณ
เบอร์โทรศัพท์ : 02-191-2509, 062-315-5283