สุดยอดเลขานุการ

สุดยอดเลขานุการ

หลักการและเหตุผลปัจจุบันเลขานุการ มีบทบาทสำคัญอย่างมากในการทำให้องค์กรสามารถดำเนินงานได้อย่างราบรื่น โดยเฉพาะอย่างยิ่งในกระแสธุรกิจยุคโลกาภิวัฒน์ที่มีการแข่งขันอย่างรุนแรงขึ้นเรื่อยๆ

บทบาทของเลขานุการจำเป็นต้องเปลี่ยนแปลงไปตามกระแสความรุนแรงของการแข่งขันนั้น บทบาทของท่านควรจะมุ่งสู่การให้ความสนับสนุนต่อเจ้านายตลอดจนผู้ร่วมงานของท่านให้มากที่สุด เพื่อประสิทธิภาพของการทำงานเป็นทีม

วัตถุประสงค์

1.เพื่อสร้างความรู้ความเข้าใจ พร้อมเคล็ดลับสู่ความสำเร็จสำหรับเลขานุการยุคใหม่

2.เพื่อการพัฒนา และเสริมสร้างศักยภาพในการทำงาน

3.เพื่อให้ผู้เข้าอบรมสามารถประยุกต์ความรู้ที่ได้ศึกษาในหลักสูตรนี้ ในขณะปฏิบัติงานจริงได้อย่างมีประสิทธิภาพสูงสุด

หัวข้ออบรมสัมมนา
หัวข้อการฝึกอบรม/สัมมนา1.การพัฒนาตนเอง

•สิ่งที่เลขานุการควร และ ไม่ควรปฏิบัติ

•คุณสมบัติที่จำเป็นของเลขานุการยุคใหม่

•การพัฒนาบุคลิกภาพ และการสร้างความมั่นใจ

•การสร้างมนุษย์สัมพันธ์ ให้เกิดความประทับใจ

•การพัฒนาการสื่อสาร

•จิตวิทยาในการทำงานร่วมกันเป็นทีม

•เคล็ดลับการพัฒนาศักยภาพตนเองสู่ความสำเร็จ

2.การพัฒนาบทบาท

•บทบาท หน้าที่ของเลขานุการที่ผู้บริหารคาดหวังและต้องการ

•การทำความเข้าใจตัวผู้บริหารและงานผู้บริหาร เพื่อลดปัญหาที่อาจจะเกิดขึ้น

3.การพัฒนางาน

•การวิเคราะห์ระบบการทำงานที่เหมาะสม

•การวางแผน และการบริหารเวลา

•การแก้ปัญหา และการตัดสินใจ

4.การพัฒนาอาชีพ

•การพัฒนาอาชีพ – เพื่อโอกาสและความก้าวหน้า ขึ้นสู่จุดสูงสุด จากสายอาชีพ

5.Workshop: การแก้ปัญหาเฉพาะหน้า และการเรียนรู้และเข้าใจหัวหน้า

6.สรุปคำถาม และคำตอบ

ราคา/โปรโมชั่น/ส่วนลดพิเศษ
ราคา 3,900.00 บาท

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่
อย่าลืมบอกผู้จัดงานว่าเห็นประกาศจากเวป “สัมมนาดีดี” นะคะ
ชื่อหน่วยงาน/บริษัท: บริษัท ไฮโพ เทรนนิ่ง แอนด์ คอนเซ้าท์แทนซี่ จำกัด
ชื่อผู้ติดต่อ: คุณพัด
เบอร์โทรศัพท์ : 0-26154499, 0-2615-4477 – 8 ,0-2615-4479