หลักสูตร Negotiation Skills ทักษะการเจรจาต่อรอง

หลักสูตร Negotiation Skills ทักษะการเจรจาต่อรอง

ประโยชน์ที่จะได้รับ

1.เข้าใจถึงเป้าหมายการสร้างความสำเร็จเป็นยังไง

2.เปลี่ยนมุมมอง เป็นคนสนใจตนเอง รักตัวเอง ภูมิใจในอาชีพของตนเอง รักองค์กร และงานที่ทำมากขึ้น

3.ยอดขายเพิ่มหากท่านเป็นพนักขาย ด้วยเอกลักษณ์ เสน่ห์เฉพาะตัวในรูปแบบของคุณเอง

4.ลูกค้า จงรักภักดีต่อสินค้า และบริษัทของคุณ บอกต่อ ใช้ซ้ำ เพราะชอบในตัวคุณ

5.ธุรกิจเติบโต เป็นที่รู้จัก ไม่ว่าจะเจรจาในธุรกิจใดได้เปรียบเสมอ

6.ผู้เข้าอบรมจะเห็นเป้าหมายของตนเองชัดเจนขึ้น เพื่อแนวทางการตั้งเป้าหมายสู่ความสำเร็จที่ดีในอนาคต

หัวข้ออบรมสัมมนา

ตารางการฝึกอบรมสัมมนา

09:00-10:30   1. กิจกรรมละลายพฤติกรรม

2. กิจกรรมปลุก “พลังแห่งชีวิต” (The Power of Life)

3. ใช้ศักยภาพสูงสุดในการงาน และชีวิตที่ยอดเยี่ยม ด้วย NLP

4. เสริมพลังชีวิต คิดเชิงบวก (Positive Thinking)

5. แนวคิดว่าด้วยการเจรจาต่อรองเชิงกลยุทธ์

6. ลักษณะและประเภทของการเจรจาต่อรอง

7. เบื้องต้นของการเจรจาเพื่อการต่อรอง

10:30-10:45พักรับประทานอาหารว่าง

10:45-12:00   1. กิจกรรม ฝึกจิต คิดเปลี่ยน

2. การใช้แนวคิดแบบจิตวิทยาเพื่อการต่อรอง

– นิสัย (Nature)

– อารมณ์และเหตุผล (Emotion and Rational Side)

–  สถานภาพ (Status) และ บทบาท (Roles)

3. แนวทางการเจรจา ภาษา Game Theory

– หลักการทั่วไปพึงนำเอาไปใช้

– ประสิทธิภาพของการใช้อย่างมืออาชีพ

4. เทคนิคการเจรจาด้วยรูปแบบผสมผสาน

12:00-13:00พักรับประทานอาหารเที่ยง

13:00-14:30   1. กิจกรรม “ระเบิดขุมพลัง”

2. ภาวะการแสดงออกทางอารมณ์ของบุคคล

3. กลยุทธ์สร้างความรู้สึกทางบวกก่อนเจรจา

– มีวิสัยทัศน์ (Vision)

– มีความสามารถ (People Skill)

– คิดเป็น (Know how to think)

– มีความรู้ (Educated)

– ทันสมัย (Modern)

– สร้างสรรค์ (Constructive)

– การรับรู้ (Perception)

4. จิตวิทยาในการผูกสัมพันธ์กับผู้อื่นเพื่อสร้างความประทับใจใน 5 นาที

5. ขั้นตอนการเตรียมการเจรจา

– ความสำคัญของการเตรียมการเพื่อเจรจาให้ได้ชัยชนะ

– การสะสม แสวงหาข้อมูล

– กำหนดวัตถุประสงค์

– กำหนดกลยุทธ์

– กำหนดบทบาทหน้าที่

6. กิจกรรม สมรภูมิการแก้ปัญหาเพื่อการเจรจา

14:30-14:45พักรับประทานอาหารว่าง

14:45-16:00    1. Listening & Speaking Technique

2. การดำเนินการเจรจา

3. ขั้นตอนการส่งสัญญาณ

4. การทำข้อเสนอ การรวบรวมสรุปประเด็น

5. เทคนิคการต่อรองขั้นท้ายสุด

6. การปิดการเจรจาต่อรองขั้นเทพ

7. การทำข้อตกลง

8. สรุปเนื้อหาโดยรวม

ราคา/โปรโมชั่น/ส่วนลดพิเศษ
ราคา 3,900.00 บาท Promotion!! พิเศษ สมัครเข้าอบรมครบ 4 ท่าน / ชำระเพียงท่านละ 2,900 บาทเท่านั้น

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่
ชื่อหน่วยงาน/บริษัท: บริษัท ศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ จำกัด
ชื่อผู้ติดต่อ: คุณพลอย
เบอร์โทรศัพท์ : 0897737091