ศิลปะการสื่อสาร การสั่งงาน การสอนงาน การควบคุมงาน การมอบหมายงานสำหรับหัวหน้างาน (จ.เชียงใหม่) มิ.ย.62(อบรมวันที่ 29 มิ.ย. 62)

ศิลปะการสื่อสาร การสั่งงาน การสอนงาน การควบคุมงาน การมอบหมายงานสำหรับหัวหน้างาน (จ.เชียงใหม่) มิ.ย.62

ศิลปะการสื่อสาร การสั่งงาน การสอนงาน การควบคุมงาน การมอบหมายงานสำหรับหัวหน้างาน (จ.เชียงใหม่) มิ.ย.62

บุคลากรในองค์กร โดยเฉพาะระดับหัวหน้างานหรือผู้ที่กำลังก้าวสู่การเป็นหัวหน้างานนอกเหนือจากมีหน้าที่ความรับผิดชอบในงานแล้วยังต้องรับผิดชอบต่อผู้ใต้บังคับบัญชาตลอดจนผู้ร่วมงานและบุคคลอื่นๆอีกด้วยบุคคล

ที่แวดล้อมอยู่ภายในองค์กรเหล่านี้ล้วนมีความแตกต่างกันทั้งในด้านความคิดพื้นฐานความรู้ ประสบการณ์

และทัศนคติ

หัวข้ออบรมสัมมนา
วิทยากรดร.ขวัญชัย เกิดอุบล

สถานที่

โรงแรมดวงตะวัน เชียงใหม่

132 ถ.ลอยเคราะห์ ต.ช้างคลาน อ.เมือง จ.เชียงใหม่

กำหนดการสัมมนา

วันที่ : 29 มิถุนายน 2562

เวลา : 09.00-16.00 น.

อัตราค่าสัมมนา

สมาชิกวารสารธรรมนิติ : 4,066 บาท ( รวม VAT )

บุคลทั่วไป : 4,815 บาท ( รวม VAT )

โปรโมชั่น : เข้า 2 ท่าน ลด 500 บาท

หัวข้อสัมมนา

Part 1

1. คุณสมบัติและความสำคัญของการฝึกสอนลูกน้องเพื่อให้เกิดประสิทธิภาพตามความต้องการขององค์กร

2. ทักษะที่จำเป็นสำหรับผู้ทำหน้าที่ฝึกสอนเพื่อการเป็นผู้ฝึกสอนที่ดี

3. หลักเบื้องต้นของการพูดที่ดีสำหรับการสอนงานที่มีประสิทธิภาพ

4. กระบวนการพูดเพื่อการสอนงานที่สัมฤทธิ์ผล

5. มาตรฐานการสอนงานที่มีประสิทธิภาพ

6. การตรวจสอบพฤติกรรมและความพร้อมขอลูกน้อง 4 ลักษณะเพื่อที่เลือกรูปแบบสอนงานที่เหมาะสม

1) Dead Wood

2) Work Horse

3) Problem Child

4) Star

7. ขั้นตอนและเทคนิคการสอนงานที่มีประสิทธิภาพ

8. ปัจจัยที่ทำให้ผู้รับการสอนเข้าใจสิ่งต่างๆที่ถูกสอนจากผู้สอนงานได้อย่างมีประสิทธิภาพประสิทธิภาพ

Part 2

1. การสร้างทัศนคติที่ดีในการสื่อสารระหว่างบุคคล

2. องค์ประกอบ ขั้นตอน กระบวนการ ของการสื่อสารที่มีประสิทธิภาพ

3. ศิลปะการสื่อสารเพื่อบรรลุเป้าหมายในงาน

1) การสื่อสารเชิงรุก

2) การสื่อสารเชิงรับ

4. การสื่อสารของหัวหน้างานในบทบาทที่เหมาะสมกับสถานการณ์

1) บทบาทตัวแทนบริษัท

2) บทบาทตัวแทนพนักงาน

5. วิธีการลดข้อผิดพลาดในการสื่อสาร

1) สื่อสารโดยใช้ภาษาผู้ฟัง

2) เปิดโอกาสให้ซักถาม

3) ใช้อุปกรณ์ในการช่วยสื่อ

4) สังเกตอาการผู้ฟัง

6. วิธีตรวจสอบความเข้าใจของผู้ฟังด้วยคำถามสร้างสรรค์

7. ข้อควรคำนึงถึงในการออกคำสั่งลักษณะของคำสั่งที่ดี

1) บังคับ

2) ขอร้อง

3) เสนอแนะ

4) อาสา

8. การมอบหมายงานและควบคุมงานที่มีประสิทธิภาพ

9. เทคนิคการติดตามงาน

1) สังเกตการณ์

2) สอบถาม

3) รายงาน

ราคา/โปรโมชั่น/ส่วนลดพิเศษ
ราคา 4,815.00 บาท

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่
ชื่อหน่วยงาน/บริษัท: บริษัทฝึกอบรมและสัมมนาธรรมนิติ จำกัด
ชื่อผู้ติดต่อ: HROD
เบอร์โทรศัพท์ : 0632036767