เทคนิคการเขียนอีเมล์ภาษาอังกฤษ เพื่อการทำงานอย่างมืออาชีพ (Professional English E-mail Writing at Work)(อบรมวันที่ 26 ก.ค. 62)

เทคนิคการเขียนอีเมล์ภาษาอังกฤษ เพื่อการทำงานอย่างมืออาชีพ (Professional English E-mail Writing at Work)

เทคนิคการเขียนอีเมล์ภาษาอังกฤษ เพื่อการทำงานอย่างมืออาชีพ (Professional English E-mail Writing at Work)

 ในธุรกิจปัจจุบันนี้ การเขียนอีเมล์ทางธุรกิจเป็นช่องทางที่มีความสำคัญ และมีบทบาทอย่างมาก ในการสื่อสารทั้งในและ นอกองค์กรไม่น้อยไปกว่าการสนทนา ดังนั้นการมีเทคนิควิธีการเขียนที่ดีย่อมทำให้การสื่อสารนั้นราบรื่น และทำให้อีกฝ่ายเข้าใจวัตถุประสงค์ หรือเป้าหมายที่เราจะสื่อสารได้อย่างง่ายดาย แต่หากขาดเทคนิควิธีการเขียนที่ถูกต้องแล้วนั้น อาจเกิดความเข้าใจผิดในการสื่อสารซึ่งอาจส่งผลให้งานเสียหายหรือไม่ได้ตามวัตถุประสงค์ที่ต้องการ หรือแม้กระทั่งในสถานการณ์ที่วิกฤติหรือรุนแรง หากบุคลากรมีความชำนาญด้านการเขียนภาษาอังกฤษทางธุรกิจแล้ว ย่อมสามารถพลิกวิกฤติให้เป็นโอกาสได้ด้วยการเขียนที่มีถ้อยคำสละสลวย ประณีประนอม ซึ่งจะสามารถรักษามิตรภาพทางธุรกิจไว้ได้อีกด้วย     หลักสูตรนี้จึงออกแบบมาเพื่อพัฒนาผู้เข้ารับการอบรมให้เข้าใจถึงวิธีใช้ภาษาอังกฤษในการเขียนอีเมล์ที่ถูกต้องและมีความเป็นมืออาชีพ พร้อมทั้งยังสามารถประยุกต์ใช้ในการเขียนทางธุรกิจในช่องทางอื่นๆได้เป็นอย่างดีอีกด้วย

หัวข้ออบรมสัมมนา
 1. หลักการเขียนที่เป็นทางการ กึ่งทางการ และการเขียนเชิงสร้างสรรค์ 2. หลักการใช้ภาษาอังกฤษในการเขียนอีเมล์อย่างมีประสิทธิภาพ

3. คำศัพท์และสำนวนภาษาอังกฤษที่ใช้ในการเขียนอีเมล์และข้อความทางธุรกิจ

4. สำนวนการใช้ภาษาที่ถูกต้องและทันสมัย

5. การเขียนอีเมล์เพื่อวัตถุประสงค์ทางธุรกิจ ได้แก่

– ขอบคุณ ขออภัย

– แสดงความเสียใจ แสดงความยินดี

– ตำหนิอย่างสุภาพและเป็นมิตร

– นัดหมาย แจ้งเตือน ติดตามงาน

– โฆษณาประชาสัมพันธ์ แนะนำองค์กร และแจ้งให้ทราบ

6. หลักการอ่านและการแปลข้อความอย่างถูกต้องและรวดเร็ว

7. เคล็ดลับที่จะพัฒนาทักษะในการเขียน

8. หลักการจดบันทึกและสรุปความอย่างมืออาชีพ

9. ฝึกปฏิบัติ

ราคา/โปรโมชั่น/ส่วนลดพิเศษ
ราคา 2,900.00 บาท อัตราค่าอบรมท่านละ 2,900 บาท + VAT 203 รวม 3,103 บาท(อัตราค่าฝึกอบรมรวมเอกสาร, อาหารว่าง และอาหารกลางวัน)

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่
ชื่อหน่วยงาน/บริษัท: พรอซเพอร์ 88 จำกัด
ชื่อผู้ติดต่อ: อทิตยา คิดเขียน
เบอร์โทรศัพท์ : 0636959655

 

เทคนิคการวิเคราะห์อัตรากำลังและการวางแผนกำลังคน(อบรมวันที่ 19 ก.ค. 62)

เทคนิคการวิเคราะห์อัตรากำลังและการวางแผนกำลังคน

เทคนิคการวิเคราะห์อัตรากำลังและการวางแผนกำลังคน

หลักการและเหตุผล :การกำหนดกลยุทธ์เพื่อการจัดหา การใช้ ธำรงรักษา และพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ที่เหมาะสมในอนาคต เพื่อรักษา ปรับปรุงและพัฒนาสมรรถนะขององค์กรให้บรรลุวัตถุประสงค์ที่กำหนดไว้ สามารถประเมินและทบทวนแผนกลยุทธ์ด้านกำลังคน โดยการทบทวนผลการดำเนินงาน ประเมินว่าแผนไหนใช้ได้หรือไม่ได้ ปรับเปลี่ยนแผนและนำประเด็นใหม่มาพิจารณา วิเคราะห์อุปสงค์และอุปทานด้านกำลังคน เพื่อนำไปกำหนดวิธีการที่จะได้กำลังคนที่มีความรู้ความสามารถทั้งในด้านจำนวนและคุณภาพที่เหมาะกับการทำงานในเวลาที่ต้องการ

ประโยชน์ที่จะได้รับ :

1. ทำให้เข้าใจความสำคัญของแผนกำลังคนที่มีผลกรกระทบต่อแผนปฏิบัติงานขององค์การมากยิ่งขึ้น

2. ทำให้องค์การสามารถคัดเลือกบุคคลที่มีคุณภาพได้ล่วงหน้า

3. สามารถวิเคราะห์และควบคุมต้นทุนของบุคลากรที่จะนำมาใช้ตามแผนได้

4. ฝ่ายบริหารสามารถคาดการณ์เกี่ยวกับแผนการมอบหมายงานให้สัมพันธ์กับการพัฒนาบุคลากรได้

หัวข้ออบรมสัมมนา
1. ความสำคัญและแนวคิดในการวางแผนคำนวณความต้องการกำลังคนในหน่วยงาน2. ความจำเป็นของการวิเคราะห์อัตรากำลัง (Workforce Analysis)

3. เทคนิคการวิเคราะห์วางแผนอัตรากำลังคน

4. กระบวนการคำนวณความต้องการกำลังคน (Workload Analysis Process)

5. องค์ประกอบของการจัดทำแผนอัตรากำลัง (Workforce Plan)

6. การจัดทำแผนที่งาน (Job Map) ของหน่วยงาน

7. การคำนวณ Workload วิเคราะห์งานเพื่อหาทางปรับปรุงงานเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพของงาน

8. วิธีคำนวณหาอัตรากำลังคนเมื่อเทียบกับปริมาณงานให้เชื่อมโยงแผนกำลังคนกับแผนกลยุทธ์ขององค์กร

9. Workshop การวิเคราะห์วางแผนอัตรากำลังคน

10. การวิเคราะห์กระบวนการคัดเลือก การเลื่อนตำแหน่ง การสูญเสียบุคลากรในองค์กร

11. ปัจจัยที่ส่งผลกับความต้องการกำลังคนขององค์กร

12. ข้อควรพิจารณาและปัญหาการคาดคะเนความต้องการด้านกำลังคนที่ควรนำมาปรับใช้กับองค์กร

13. สรุป ถาม-ตอบประเด็น ปัญหา

ราคา/โปรโมชั่น/ส่วนลดพิเศษ
ราคา 3,500.00 บาท อัตราค่าบริการ : ทั่วไป 3,800 บาท (ราคานี้ยังไม่รวมภาษี Vat 7%)สำรองที่นั่งภายในวันที่ 09/07/2562 ลดเหลือ 3,500 บาท

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่
ชื่อหน่วยงาน/บริษัท: บริษัท สัมมนา เซ็นเตอร์ จำกัด
ชื่อผู้ติดต่อ: พราว
เบอร์โทรศัพท์ : 0922633989

 

ทักษะการขายเพื่อปิดการขายอย่างมืออาชีพ(อบรมวันที่ 24 ก.ค. 62)

ทักษะการขายเพื่อปิดการขายอย่างมืออาชีพ

ทักษะการขายเพื่อปิดการขายอย่างมืออาชีพ

หลักสูตรที่จะทำให้ท่านเข้าถึงและเข้าใจลูกค้าด้วยเทคนิคกลยุทธ์ต่างๆ หลักสูตรนี้เป็นหลักสูตรมาตรฐานที่ต้องรู้ไว้เป็นอาวุธทางปัญญาในการขายในยามที่มีการแข่งขันกันสูงเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพ ไม่ว่าจะเป็นหลักการคิดในการสร้างกลยุทธ์ การวิเคระห์ลูกค้า การเจรจาเพื่อให้ได้มาในสิ่งที่ต้องการ และสร้างความประทับใจให้แก่ลูกค้า ตั้งแต่ต้นจนจบ คุณจะได้ทักษะการขายที่ไม่เป็นรองใคร และนำท่านสู่สายทางนักขายมืออาชีพในอนาคตเน้นเรื่องการนำเสนออย่างมืออาชีพ มุ่งเน้นการสื่อสารจากนักขายสู่ลูกค้าให้สามารถปิดการขายได้ง่ายขึ้น อย่างมีจิตวิทยาและเทคนิคอย่างมืออาชีพ

วัตถุประสงค์ :

1. เพื่อสร้างกรอบความคิด และทักษะการขาย ของนักขายให้มีทิศทางมากขึ้นมากกว่าการมีความรู้ในตัวสินค้าเพียงอย่างเดียว

2. เพื่อสร้างความเข้าใจในเรื่องการวิเคราะห์ลูกค้าให้สามารถปรับวิธีการขาย ให้สามารถขายให้ตรงกับลูกค้ามากขึ้น

3. เพื่อเพิ่มทักษะการขายโดยผ่านกิจกรรมในหลักสูตร และได้รู้จักปรุงปรับเทคนิคการขาย ให้เป็นมืออาชีพมากขึ้น

 

หัวข้ออบรมสัมมนา
1. การพัฒนาตนเองสู่การเป็นยอดนักขายมืออาชีพ2. 9 ขั้นตอน สู่ความสำเร็จของอาชีพนักขาย

3. 10 นักขายที่โดดเด่นเป็นอย่างไร พัฒนาอย่างไร

4. สร้างกระบวนการนักขายแบบมืออาชีพ

5. ขั้นตอนการขายให้เข้าถึงลูกค้าแบบมืออาชีพ

6. หลักการสำคัญถึงการวิเคราะห์ความต้องการของลูกค้า

7. เทคนิคการเสนอขายให้ประสบผลสำเร็จแบบ FAB

8. สิ่งที่จะเจอในการขาย ปัญหามาตราฐานและวิธีแก้ไขปัญหา

9. กฎของเป้าหมาย สู่ความสำเร็จ

10. กำลังใจในการสร้างความสำเร็จในการขาย

11. เทคนิคการสร้าง Mindset sales

– จิตวิทยาการสร้างความประทับใจ

– เทคนิคจิตวิทยาการเปิดการขาย

– อ่านลูกค้าจาก จริต 6

– กลยุทธการใช้คำถาม

12. สุดยอดเทคนิคการปิดการขายแบบมืออาชีพ

– ปัญหาการปิดการขายแบบให้คำปรึกษา

– เทคนิคการปิดการขาย

– การวิเคราะห์และประเมินผลหลังการขาย

13. workshop กิจกรรมการขายแบบมืออาชีพ

 

ราคา/โปรโมชั่น/ส่วนลดพิเศษ
ราคา 3,500 บาท อัตราค่าบริการ : 3,800 บาท (ราคานี้ยังไม่รวมภาษี Vat 7%)สำรองที่นั่งภายในวันที่ 14/07/2562 ลดเหลือ 3,500 บาท

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่
ชื่อหน่วยงาน/บริษัท: บริษัท สัมมนา เซ็นเตอร์ จำกัด
ชื่อผู้ติดต่อ: พราว
เบอร์โทรศัพท์ : 0922633989

 

ทักษะหัวหน้างาน การสั่งงาน มอบหมาย ติดตามผลงาน(อบรมวันที่ 31 ก.ค. 62)

ทักษะหัวหน้างาน การสั่งงาน มอบหมาย ติดตามผลงาน

ทักษะหัวหน้างาน การสั่งงาน มอบหมาย ติดตามผลงาน

การทำงานให้ประสบความสำเร็จทั้งในระดับองค์กร หน่วยงาน และบุคคล จำเป็นต้องมีการจัดการที่เป็นระบบ ซึ่ง ณ ปัจจุบัน เราเรียกวิธีการนี้ว่า “การบริหารผลงาน” โดยกระบวนการบริหารผลงานจะเริ่มตั้งแต่การวางแผนงาน การสั่งการ การติดตามผล การพัฒนา การประเมินผล และการแจ้งผลความสำเร็จให้ผู้ปฏิบัติงานได้รับทราบ กระบวนการดังกล่าวข้างต้น เป็นเครื่องมือที่มีข้อเด่นตรงที่แทบจะการันตีได้ว่า การปฏิบัติงานจะมีโอกาสประสบความสำเร็จมากกว่าที่จะล้มเหลว และยังสามารถผลักดันให้บุคลากรทำงานเป็นทีมร่วมกันได้มากยิ่งขึ้นหลักสูตรเทคนิคการวางแผน การสั่งงาน ติดตามผลงาน และการทำงานเป็นทีม ออกแบบโดยใช้แนวคิดของการบริหารผลงานเป็นแกนหลัก โดยจะสอนทั้งในเชิงหลักการ และวิธีปฏิบัติ ทั้งที่ประสบความสำเร็จ และล้มเหลว ทั้งนี้ก็เพื่อให้เกิดการเรียนรู้จากกรณีศึกษาจริง ป้องกันการเกิดปัญหาซ้ำ ไม่ต้องลองผิดลองถูก และสามารถก้าวไปข้างหน้าได้อย่างมั่นคง

วัตถุประสงค์

1. เพื่อให้ผู้เข้าอบรมมีความรู้ ความเข้าใจ เกี่ยวกับหลักการ แนวคิด และวิธีการบริหารผลงานที่ถูกต้อง และสามารถนำไปใช้ประโยชน์ในการวางแผน สั่งการ ติดตามผลงาน พัฒนา ประเมินผล และให้ข้อมูลกับผู้ปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิผล

2. เพื่อให้ผู้เข้าอบรมได้แลกเปลี่ยนเรียนรู้กับวิทยากรผู้มีประสบการณ์ ซึ่งจะช่วยทำให้เกิดการต่อยอดองค์ความรู้ และสามารถนำเอาองค์ความรู้ที่ได้ไปประยุกต์ใช้กับการทำงานได้ประสบความสำเร็จมากยิ่งขึ้น

ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ

ผู้เข้าอบรมจะมีเทคนิคและวิธีการวางแผน สั่งการ ติดตามผลงาน พัฒนา ประเมินผล และให้ข้อมูลกับผู้ปฏิบัติงานได้อย่างชัดเจน มีมุมมองที่หลากหลาย สามารถนำไปประยุกต์ใช้และสร้างคุณประโยชน์ให้กับองค์กรได้มากยิ่งขึ้น

หัวข้ออบรมสัมมนา
1. แนวคิดและหลักการบริหารผลงาน2. ความแตกต่างระหว่างการบริหารผลงานและการประเมินผล

3. กระบวนการบริหารผลงานที่มีประสิทธิภาพ

4. เทคนิคการวางแผนงาน และการเขียน Action Plan

5. เทคนิคการสั่งการ และมอบหมายงานให้ถูกฝา ถูกตัว

6. เทคนิคการติดตามผลงาน

7. เทคนิคการพัฒนาบุคลากรแบบ 70-20-10 และการประเมินผลสำเร็จ

8. เทคนิคการสอนงานแบบ 4As และการสร้างแรงจูงใจในการทำงาน

9. เทคนิคการว่ากล่าว ลงโทษ และให้กำลังใจทีมงาน

10. เทคนิคการประเมินผลงาน และให้รางวัล

11. เทคนิคการแจ้งผลงาน (Feedback)

12. ถาม-ตอบ ประเด็นปัญหาแลกเปลี่ยนความคิดเห็น

ราคา/โปรโมชั่น/ส่วนลดพิเศษ
ราคา 3,500 บาท อัตราค่าบริการ : 3,800 บาท (ราคานี้ยังไม่รวมภาษี Vat 7%)สำรองที่นั่งภายในวันที่ 21/07/2562 ลดเหลือ 3,500 บาท (ราคานี้ยังไม่รวมภาษี Vat 7%)

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่
ชื่อหน่วยงาน/บริษัท: บริษัท สัมมนา เซ็นเตอร์ จำกัด
ชื่อผู้ติดต่อ: พราว
เบอร์โทรศัพท์ : 0922633989

 

คอร์สสัมมนา นายหน้าเช่า อสังหาริมทรัพย์(อบรมวันที่ 6 ก.ค. 62)

คอร์สสัมมนา นายหน้าเช่า อสังหาริมทรัพย์

คอร์สสัมมนา นายหน้าเช่า อสังหาริมทรัพย์

คอร์สสัมมนา นายหน้าเช่า อสังหาริมทรัพย์
หัวข้ออบรมสัมมนา
-ทำความรู้จักกับอาชีพนายหน้าอสังหาริมทรัพย์-วิธีการหาทรัพย์จากออนไลน์และออฟไลน์

-วิธีการลงประกาศให้ได้ลูกค้าล้นมือ

-เทคนิควิธีการปิดการขายอย่างมืออาชีพ

-แชร์ประสบการณ์การทำเคสเช่าของโค้ชโจ้

-ช่องทางการลงทุนอสังหาริมทรัพย์

ราคา/โปรโมชั่น/ส่วนลดพิเศษ
ราคา 1,900.00 บาท คอร์สสุดพรีเมียม มีที่นี่ที่เดียว❗️1900 บาท ต่อท่าน‼️

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่
ชื่อหน่วยงาน/บริษัท: RPC : Real Property Consultant
ชื่อผู้ติดต่อ: วิยะดา กล่ำชัย
เบอร์โทรศัพท์ : 0946244678

 

หลักสูตรอบรม เทคนิคการสร้างระบบการบริหารลูกค้าสัมพันธ์ (CRM) เพื่อสร้างการบริการที่ประทับใจ(อบรมวันที่ 2 ก.ค. 62)

หลักสูตรอบรม เทคนิคการสร้างระบบการบริหารลูกค้าสัมพันธ์ (CRM) เพื่อสร้างการบริการที่ประทับใจ

หลักสูตรอบรม เทคนิคการสร้างระบบการบริหารลูกค้าสัมพันธ์ (CRM) เพื่อสร้างการบริการที่ประทับใจ

หลักการและเหตุผลในโลกแห่งธุรกิจ กลยุทธ์การแข่งขันเพื่อสร้างความแตกต่างอย่างเหนือชั้นกว่าคู่แข่งในการแย่งชิงส่วนแบ่งทางการตลาดมีความจำเป็นอย่างยิ่ง สำหรับสินค้าประเภทเดียวกันหรือบางครั้งอาจจะวางยุทธศาสตร์ไปไกลถึงขนาดที่ต้องการเป็นผู้นำทางการตลาด ไม่ว่าจะเป็นกลยุทธ์ทางด้านราคา คุณภาพของผลิตภัณฑ์ และทางด้านการส่งเสริมด้านการขายและการตลาด โดยได้มีการพัฒนา ออกแบบ ปรับปรุง วิจัย และคิดค้นนวัตกรรมใหม่ๆ กลายมาเป็นเทคโนโลยี ล้ำทันสมัยเข้ามาประยุกต์ใช้อยู่ตลอดเวลา เพื่อให้ได้เป้าหมายสุดท้ายในด้านการเพิ่มยอดขาย มีผลกำไร ธุรกิจเจริญเติบโตขึ้น พยายามสร้างพฤติกรรมการซื้อจากลูกค้าใหม่และซื้อซ้ำจากลูกค้าเดิมให้มากขึ้น แต่ในความเป็นจริงแล้วกลยุทธ์ในการสร้างความแตกต่างนั้นนอกจากความแตกต่างด้านสินค้า ควรจะคำนึงถึงเทคนิคความแตกต่างในด้านบริการที่เป็นการสร้างระบบการบริหารลูกค้าสัมพันธ์ในรูปแบบต่างๆ เพื่อความได้เปรียบและรักษาลูกค้า สามารถครองใจให้อยู่กับเราตลอดเวลา มีความจงรักภักดีต่อตราสินค้าและตราองค์กร การสร้างความประทับใจในการบริการด้วยใจที่เป็นเลิศ จึงเป็นพันธะกิจหรือ กลยุทธ์สำคัญที่จะสร้างความสำเร็จให้กับเราและองค์กรได้ในระยะยาวในเชิงการแข่งขันทางธุรกิจ

วัตถุประสงค์

1.มีความรู้ ความเข้าใจและสร้างมาตรฐานการให้บริการที่ประทับใจได้

2.สร้างทัศนคติที่ดีในงานให้บริการลูกค้า

3.เรียนรู้เทคนิค และกระบวนการต่างๆ ในการสร้างความประทับใจให้ลูกค้า

4.เรียนรู้เทคนิคการบริการด้วยใจ เพื่อครองใจ และสร้างความประทับใจในการจงรักภักดีต่อตราสินค้าและองค์กร

5.เรียนรู้เทคนิคการจัดการและการแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้า

6.เรียนรู้ และทำความเข้าใจกับการสร้างระบบการบริหารลูกค้าสัมพันธ์ ทั้งระบบในรูปแบบต่างๆเพี่อสร้างความประทับใจให้เป็นรูปธรรมที่สามารถลงมือปฏิบัติได้

หัวข้ออบรมสัมมนา
หัวข้อการบรรยายและ Workshop1)แนวโน้มและความสำคัญของงานบริการ และธุรกิจการบริการ

บริการที่ดีเลิศต้องบริการลูกค้าแบบสร้างความสัมพันธ์

Workshop : CRM Process Problem

2)ทัศนคติ และภูมิคุ้มกันการบริการยุคใหม่(เหนือกว่าคู่แข่ง)

3)ความคาดหวังการบริการจากลูกค้า(ตอบสนองได้ทุกระดับ)

4)จิตสำนึกการบริการด้วยใจ Service mind ที่ได้ใจลูกค้า

5)จุดอ่อนการบริการลูกค้าสัมพันธ์ที่ไม่ควรมองข้าม

6)เคล็ดลับการเพิ่มคุณภาพการบริการลูกค้าสัมพันธ์ในระยะยาว

7)การสร้างความส้มพ้นธ์ทั้งกับลูกค้าภายใน และลูกค้าภายนอก

8)เส้นทางการสร้างระบบการบริหารลูกค้าสัมพันธ์ทั้งระบบ

9)ความสำคัญของ CRM ที่เป็นกระบวนการสร้างความสัมพันธ์ลูกค้า

Workshop : CRM Process Analysis

10)ยกระดับการบริหารลูกค้าสัมพันธ์จากพื้นฐานถึงระดับสูง (CRM , CEM และ CPM)

11)วิธีการจัดเก็บข้อมูลในการติดตามและดูแล(สร้างความประทับใจ)

12)การรับมือกับสถานการณ์ที่ยากลำบาก : คำต่อว่าจากลูกค้า

Workshop : CRM Process Solution

ผู้เข้าฝึกอบรม

เหมาะสำหรับผู้บริหาร และพนักงานทุกระดับในองค์กร บุคคลผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องในการนำไปพัฒนา และฝึกอบรม และบุคคลทั่วไปที่สนใจในด้านการบริการลูกค้าในเชิงการบริหารลูกค้าสัมพันธ์แนวใหม่

วิธีการและรูปแบบการฝึกอบรม

– การบรรยาย =60% , กิจกรรมการเรียนรู้ = 40%

– กิจกรรมประกอบการเรียนรู้ (Learning in Action)

– การแลกเปลี่ยนความคิดเห็น และฝึกปฏิบัติร่วมกัน (Workshop)

– สรุปทบทวนบริบทและถามคำถามในแต่ละ Module ทดสอบความเข้าใจ

ประกาศนียบัตร: บริษัท ไฮโพ เทรนนิ่ง แอนด์ คอนเซ้าท์แทนซี่ จำกัด

ราคา/โปรโมชั่น/ส่วนลดพิเศษ
ราคา 4,500.00 บาท

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่
ชื่อหน่วยงาน/บริษัท: บริษัท ไฮโพ เทรนนิ่ง แอนด์ คอนเซ้าท์แทนซี่ จำกัด
ชื่อผู้ติดต่อ: คุณพัด
เบอร์โทรศัพท์ : 0-26154499, 0-2615-4477 – 8 ,0-2615-4479

 

สัมมนาฟรี 60+ ค้าออนไลน์ขายทั่วโลก(อบรมวันที่ 2-4 ก.ค. 62)

สัมมนาฟรี 60+ ค้าออนไลน์ขายทั่วโลก

สัมมนาฟรี 60+ ค้าออนไลน์ขายทั่วโลก

โอกาสพิเศษครั้งแรกสำหรับกลุ่มผู้ประกอบการกลุ่มวัยรุ่น60+ สถาบันพัฒนาผู้ประกอบการการค้ายุคใหม่ กรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ กระทรวงพาณิชย์ ขอเชิญผู้ประกอบการที่มีอายุตั้งแต่ 60 ปีขึ้นไป เข้าร่วมโครงการ 60+ ค้าออนไลน์ขายทั่วโลก โครงการที่จะช่วยให้ผู้ประกอบการวัย 60+ เรียนรู้เรื่องการค้าออนไลน์อย่างครบวงจรภายใน 3 วัน

มาปลุกความวัยสะรุ่นในตัวคุณ กับ NEA กรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ

เปิดรับสมัครแล้ววันนี้ ถึงวันที่ 21 มิถุนายน 2562 !!!

***รับจำนวนจำกัด 30 ราย เท่านั้น *** ขอสงวนสิทธิ์เมื่อที่นั่งเต็ม ***

โดยคณะกรรมการจะพิจารณาผลและประกาศผลผู้มีสิทธิ์เข้าร่วมโครงการในวันที่ 24 มิถุนายน 2562

ราคา/โปรโมชั่น/ส่วนลดพิเศษ
ฟรี!! ไม่เสียค่าใช้จ่ายเป็นสัมมนาฟรีของหน่วยงานราชการ หรือมหาวิทยาลัย

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่
ชื่อหน่วยงาน/บริษัท: กรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ
ชื่อผู้ติดต่อ: กรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ
เบอร์โทรศัพท์ : 1169

 

เทคนิคการจัดการข้อผิดพลาด เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการทำงาน(อบรมวันที่ 2 ก.ค. 62)

เทคนิคการจัดการข้อผิดพลาด เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการทำงาน

เทคนิคการจัดการข้อผิดพลาด เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการทำงาน

หลักสูตร เทคนิคการจัดการข้อผิดพลาด   เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการทำงาน จึงถูกออกแบบมาเพื่อพัฒนาให้กับบุคคลหรือพนักงานในทุกส่วนงานในการเรียนรู้เทคนิคการจัดการลดข้อผิดพลาดจากการทำงาน และเสริมสร้างประสิทธิภาพการทำงานของทุกส่วนงานให้เป็นไปตามเป้าหมายขององค์การได้เป็นอย่างดี
หัวข้ออบรมสัมมนา
Module # 1 ข้อผิดพลาดจากการทำงาน

 • แนวคิดในการลดข้อผิดพลาด
 • สาเหตุที่ทำให้เกิดข้อผิดพลาด
 • กลยุทธ์ในการจัดการข้อผิดพลาด

Module # 2 เรียนรู้บทบาทหน้าที่ในการทำงาน และการบริหารจัดการที่ดี

 • บทบาทตนเอง บทบาทหัวหน้างาน บทบาทผู้ใต้บังคับบัญชา
 • คุณธรรม และจริยธรรมในการทำงาน
 • การบริหารจัดการกับคนในองค์การ (Management People )
 • การบริหารจัดการกับงาน (Managing Work )
 • การบริหารจัดการทีมงาน (Team Management)

Module # 3 การเลือกเครื่องมือมาใช้ลดความผิดพลาด เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการทำงาน

 • การสื่อสารการทำงานตามหลัก HO REN SO
 • การเลือกใช้แผนผังการปลา (Fishbone diagrams)
 • สรุป ถาม-ตอบ
ราคา/โปรโมชั่น/ส่วนลดพิเศษ
ราคา 3,900.00 บาท พร้อมรับส่วนลดพิเศษ สมัคร 3 ท่านได้สิทธิ์เข้าฟรีอีก 1 ท่านทันที โดยไม่เสียค่าใช้จ่าย

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่
ชื่อหน่วยงาน/บริษัท: ศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาทรัพยากรมนุษย์
ชื่อผู้ติดต่อ: ธนนันท์
เบอร์โทรศัพท์ : 0896060444

 

อบรม CG-3D Animationเบื้องต้น(อบรมวันที่ 1 ก.ค. 62)

อบรม CG-3D Animationเบื้องต้น

อบรม CG-3D Animationเบื้องต้น

รร.ฝึกอาฃีพ ม้วนบำรุงศิลป์ ลากพร้าว71 เปิดอบรม CG-3D Animationเบื้องต้น ภาคค่ำเรียน 1 กค.62-15 สค.62 จันทร์-ศุกร์ 17.00-20.00
หัวข้ออบรมสัมมนา
เหมาะสำหรับผู้ที่ต้องการเริ่มต้นใช้งานโปรแกรม 3D ที่ไม่มีค่าลิขสิทธิ์ (Free software) ใช้สร้างงานสร้างภาพงาน 3มิติ ขาย Photo stock ต่างๆ หรือแม้แต่ผู้ที่ต้องการศึกษาโปรแกรม 3Dเพื่อสร้าง Model ใช้งานอื่นๆ คอร์สนี้เหมาะสำหรับผู้ไม่มีพื้นฐาน หรือไม่เคยใช้โปรแกรม Blender หรือโปรแกรม 3D มาก่อนก็สามารถเรียนได้ครับ สอนตั้งแต่ Basic เบื้องต้น

ราคา/โปรโมชั่น/ส่วนลดพิเศษ
ราคา 305.00 บาท 305

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่
ชื่อหน่วยงาน/บริษัท: อ.ศุภมิตร
ชื่อผู้ติดต่อ: อ.ศุภมิตร
เบอร์โทรศัพท์ : 025141840

 

เทคนิคการบริหารเวลา(อบรมวันที่ 1 ก.ค. 62)

เทคนิคการบริหารเวลา

เทคนิคการบริหารเวลา

หลักการและเหตุผล          คนทั่วไป จะมีงานมากเกินไปแต่มีเวลาน้อยเกินไป ในขณะที่คุณวิ่งตามงานให้ทัน หน้าที่ความรับผิดชอบใหม่ๆ ก็จะทยอยเข้ามาเรื่อยๆ ดุจกระแสคลื่น ด้วยเหตุนี้คุณจึงไม่มีวันทำทุกอย่างที่คุณต้องทำได้คุณไม่มีวันตามทัน คุณอาจจะทำงานบางอย่างไม่เสร็จอยู่เป็นประจำ เผลออาจจะหลายงานด้วยซ้ำ

โดยนิสัยแล้วคนที่สามารถเพาะนิสัยต้องเรียงลำดับความสำคัญของงานก่อน และทำงานที่สำคัญให้เสร็จอย่างรวดเร็วจะมีชัยเหนืออัจฉริยะ วางแผนเลิศลอยแต่ไม่ลงมือกระทำ

หลักสูตรเทคนิคการบริหารเวลาจะทำให้คุณสามารถควบคุมเวลาชีวิตของคุณได้ด้วยการเปลี่ยนแปลงวิธีคิด วิธีการทำงาน และวิธีการจัดการกับหน้าที่ ความรับผิดชอบที่หลั่งไหลมาหาคุณอย่างไม่รู้จบ ในแต่ละวันคุณสามารถควบคุมภารกิจและกิจกรรมต่างๆ คุณต้องเลิกทำอะไรบางอย่างและเริ่มต้นใช้เวลามากขึ้นกับกิจกรรมอื่นที่สามารถสร้างการเปลี่ยนแปลงให้กับชีวิตคุณได้จริง

“ผมติดกับความคิดที่ว่า คนที่ทำได้ดีกว่าผมเป็นคนที่เก่งกว่าผม จริงๆ ที่แท้พวกเขาแค่ทำด้วยวิธีที่แตกต่างออกไปเท่านั้นเอง” กุญแจแห่งความสำเร็จคือการกระทำ คุณยิ่งเรียนรู้และนำไปใช้ขึ้นเร็วเท่าใด คุณก็ยิ่งก้าวหน้าเท่านั้น และนี่คือการบริหารเวลาอย่างมืออาชีพ

วิธีการดำเนินการ

เป็นการสัมมนาแบบมีส่วนร่วมระหว่างวิทยากร และผู้เข้าร่วมสัมมนา มีทั้งในเชิงบรรยายและเชิงปฏิบัติการ มีภาพวิดีโอสั้นๆ ประกอบในการอบรมเพื่อสร้างความเข้าใจในหลักสูตร นอกจากนี้ ผู้เข้าร่วมสัมมนาทุกท่านจะได้มีส่วนร่วมในกิจกรรมต่างๆ เช่น กิจกรรมกลุ่ม การระดมสมอง และการอภิปรายแสดงความคิดเห็นตลอดการสัมมนา จนสามารถนำมาใช้ในการทำงานได้

หัวข้ออบรมสัมมนา
หัวข้อสัมมนา- รู้จักคุณค่าของเป้าหมาย และเวลา

– คุณค่าของเป้าหมายเวลาและความสำเร็จ

– หลักการตั้งเป้าหมาย

– รู้จักนิสัยการผัดวันประกันพรุ่ง

– การสร้างอุปนิสัยและการมีเป้าหมาย

– การบริหารเวลาและการจัดการ

– การเปลี่ยนกรอบความคิดการผัดวันประกันพรุ่ง

– เทคนิคการวางแผนในการบริหารเวลาแบบเชิงรุก

– การเรียงลำดับของงาน

– 10 เทคนิคการจัดการงานกับเวลา

– การบริหารกับความสมดุลของบทบาทต่างๆ ของชีวิต

– ความสมดุลของบทบาทต่างๆ

– กรอบความคิดช่วยให้เกิดความสมดุลของงานและชีวิต

– เกมกิจกรรม – การบริหารเวลา

ราคา/โปรโมชั่น/ส่วนลดพิเศษ
ราคา 3,900.00 บาท บุคคลทั่วไป ท่านละ 3,900 บาทสมาชิก ท่านละ 3,500 บาท

ลงทะเบียน 3 ท่านขึ้นไป ท่านละ 3,200 บาท

ลงทะเบียน 5 ท่านขึ้นไป ท่านละ 2,900 บาท

**ราคายังไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม 7%**

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่
ชื่อหน่วยงาน/บริษัท: บริษัท เคเอ็นซี เทรนนิ่ง เซ็นเตอร์ จำกัด
ชื่อผู้ติดต่อ: กนกวรรณ
เบอร์โทรศัพท์ : 0623155283,021912509