ความปลอดภัยในการขนส่งสำหรับพนักงานขับรถขนส่ง การใช้โทรศัพท์ GPS ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับกฎหมายขนส่ง(อบรมวันที่ 23 ก.ค. 62)

ความปลอดภัยในการขนส่งสำหรับพนักงานขับรถขนส่ง การใช้โทรศัพท์ GPS ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับกฎหมายขนส่ง

ความสำคัญ          เพื่อให้ผู้ขับรถสามารถนำความรู้และทักษะที่ได้ไปปรับใช้ในการปฏิบัติหน้าที่ได้อย่างปลอดภัย ไม่ก่อให้เกิดความเสียหายต่อชีวิตและทรัพย์สินของตนเอง ผู้ประกอบการขนส่ง และสังคมโดยรวม รวมถึงปลุกจิตสำนึกในการขับรถอย่างปลอดภัย เพื่อไม่ก่อให้เกิดอันตรายต่อตนเองและผู้ร่วมทาง

สิ่งที่จะได้รับจากการเรียนรู้

1. ทักษะในการขับรถอย่างปลอดภัยด้วยวิธีการบรรยาย อภิปราย และแลกเปลี่ยนความคิดเห็นระหว่างวิทยากรและผู้เข้าอบรม

2. เพื่อให้ผู้เข้าอบรมได้มีโอกาสเรียนรู้วิธีการขับรถอย่างปลอดภัยในสถานการณ์ที่เสี่ยงต่อการเกิดอุบัติเหตุ

หัวข้ออบรมสัมมนา
เนื้อหาการอบรม- ทัศนคติและจิตสำนึกในการขับรถอย่างปลอดภัย

– การเตรียมความพร้อมของสภาพร่างกายและจิตใจของพนักงานขับรถ

– การเตรียมความพร้อมของรถ

– เกมการวางแผนการวิ่งรถ (รถวิ่งไม่ทับซ้อนทับเส้นทาง)

– ระบบ GPS และผู้จัดจำหน่ายที่ได้รับการยอบรับจากกรมขนส่งทางบก

– เกม GPS กับชีวิต “GPS ในชีวิตประจำวัน”

– การขับรถปลอดภัยเชิงป้องกันอุบัติเหตุ

– การประเมิน ควบคุม และแก้ไขสถานการณ์ไม่ปกติและฉุกเฉิน

– เกมป้องกันอุบัติเหตุ “เกมกระดาษ 1 กับความสูญเสีย”

– การบริหารจัดการความเหนื่อยล้า

– การขับรถประหยัดน้ำมัน

– ความรู้เกี่ยวกับกฎหมายการขนส่ง

ราคา/โปรโมชั่น/ส่วนลดพิเศษ
ราคา 3,900.00 บาท บุคคลทั่วไป ท่านละ 3,900 บาทสมาชิก ท่านละ 3,500 บาท

ลงทะเบียน 3 ท่านขึ้นไป ท่านละ 3,200 บาท

ลงทะเบียน 5 ท่านขึ้นไป ท่านละ 2,900 บาท

**ราคายังไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม 7%**

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่
ชื่อหน่วยงาน/บริษัท: บริษัท เคเอ็นซี เทรนนิ่ง เซ็นเตอร์ จำกัด
ชื่อผู้ติดต่อ: กนกวรรณ
เบอร์โทรศัพท์ : 02-191-2509, 062-315-5283