ISO/IEC 17025:2017 Requirement & Risk & Internal audit (ข้อกำหนด การประเมินความเสี่ยง และการตรวจติดตามภายใน)

หลักสูตรสุดพิเศษนี้ต้องการให้ผู้บริหาร เจ้าหน้าที่ห้องปฏิบัติการและผู้ที่เกี่ยวข้องมีความเข้าใจในการ1.ประยุกต์ใช้ข้อกำหนดฉบับใหม่ ISO/IEC 17025:2017,

2.การประเมินความเสี่ยงและโอกาส (Risk and opportunities) สำหรับทุกกิจกรรมที่อยู่ในขอบข่าย (Lab scope) และ

3.การตรวจติดตามภายใน (Internal audit) เชิงมุ่งเน้นกระบวนการ (Process approach audit)  เพื่อให้เกิดประสิทธิผลสูงสุดในการอัพเกรด        เป็นเวอร์ชั่นใหม่ 2017

หัวข้ออบรมสัมมนา
1.เปรียบเทียบข้อกำหนดเวอร์ชั่นเก่ากับเวอร์ชั่นใหม่ (2005 vs 2017)2.สรุปข้อกำหนดใหม่และข้อกำหนดที่เปลี่ยนแปลง

3.ตีความและการประยุกตฺใช้ข้อกำหนดข้อ 1 -8

4.การบริหารเชิงกระบวนการ (Laboratory process approach)

5.การประเมินความเสี่ยงและโอกาสตามแนวทาง Process approach

6.เทคนิคการตรวจติดตามภายในตามมาตรฐานฉบับใหม่ตามแนวทางProcess approach

7.แบบฝึกหัดเชิงปฏิบัติการและกรณีศึกษา (Workshop) ครบทุกหัวข้อใหญ่

ราคา/โปรโมชั่น/ส่วนลดพิเศษ
ราคา 7,500.00 บาท ราคา 7,500 บาท พิเศษท่านที่ 2 เป็นต้นไป เหลือ 7,000 บาท เท่านั้น

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่
ชื่อหน่วยงาน/บริษัท: The Quality Center (Thailand) Co., Ltd.
ชื่อผู้ติดต่อ: พบูมาศ (ออย)
เบอร์โทรศัพท์ : 089-695-296