“การพัฒนามาตรฐานสินค้าและบริการท่องเที่ยว เพื่อรองรับการท่องเที่ยวฮาลาล”

กรมการท่องเที่ยว กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา ร่วมกับ สถาบันบัณฑิตบริหารธุรกิจ ศศินทร์ แห่ง

จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ได้ร่วมกันดำเนินงานจัดทำการส่งเสริมการท่องเที่ยวกลุ่มมุสลิมและเส้นทางการ

ท่องเที่ยวฮาลาล ภายใต้ “โครงการส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพมาตรฐานคุณภาพสินค้าและบริการด้านการ

ท่องเที่ยวและมาตรฐานการท่องเที่ยวอาเซียน กิจกรรมที่4 กิจกรรมพัฒนามาตรฐานสินค้าและบริการท่องเที่ยว

เพื่อรองรับการท่องเที่ยวฮาลาล”

ในการนี้ เพื่อเป็นประโยชน์ต่อสาธารณะและเป็นการให้ความรู้กับผู้ที่สนใจอย่างกว้างขวาง คณะทำงานจึง

ดำเนินการการจัดฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการให้ความรู้ การพัฒนาการท่องเที่ยวฮาลาลแก่ผู้ที่สนใจทั่วไป ผู้ประกอบการ

ท่องเที่ยว ผู้ให้บริการด้านการท่องเที่ยว หน่วยงานภาครัฐและเอกชนที่เกี่ยวข้อง

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่
ชื่อหน่วยงาน/บริษัท: กรมการท่องเที่ยวและศศินทร์แห่งจุฬา
ชื่อผู้ติดต่อ: ณัฐนรี
เบอร์โทรศัพท์ : 0951862378