ส่องหุ้นไทย ครึ่งปีหลัง ฟุบหรือไปต่อ รับรัฐบาลใหม่

ปาฐกตาพิเศษ ยุทธศาสตร์ขับเคลื่อนตลาดทุน

โดยคุณ รีนวดี สุวรรณมงคล
เลขาธิการสํานักงานคณะกรรมการกากับหลักทรัพย์ และตลาดหลักทรัพย์

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่
ชื่อหน่วยงาน/บริษัท: กรุงเทพธุรกิจ
ชื่อผู้ติดต่อ: เจ้าหน้าที่
เบอร์โทรศัพท์ : 023383000 กด1