การออกแบบการประเมินผลการปฏิบัติงานที่สอดคล้องกับเป้าหมายองค์กร/หน่วยงาน (Effective Performance Appraisal)

 

การประเมินผลการปฏิบัติงาน เป็นเครื่องมือที่สำคัญสำหรับองค์กรใช้สำหรับการกำหนดและติดตามผลการปฏิบัติงานของพนักงานแต่ละตำแหน่ง ช่วยในการปรับปรุงงาน วางแผนเพื่อการปรับปรุงพัฒนาสมรรถนะของบุคลากร การจ่ายค่าตอบแทน และการปรับเลื่อนตำแหน่งหรือโยกย้ายบุคลากรไปสู่ตำแหน่งงานที่เหมาะสมอีกด้วย การประเมินผลการปฏิบัติงานที่ไม่ได้รับการออกแบบมาเป็นอย่างดี มักมีข้อติดขัดที่ไม่สามารถช่วยให้พนักงานสร้างผลงานที่สอดคล้องกับกลยุทธ์ทางธุรกิจ นโยบายและเป้าหมายของบริษัท หากองค์กรโดยเฉพาะองค์กรระดับSMEต้องการออกแบบหรือปรับปรุงการประเมินผลการปฏิบัติงานให้เป็นระบบ รวมทั้งบริหารผลการปฏิบัติงานให้มีประสิทธิภาพมากขึ้น หลักสูตรนี้ช่วยท่านได้

หัวข้อการเรียนรู้ : วันศุกร์ที่ 21 มิถุนายน 2562

ภาคเช้า : (09.00-12.00 น.)

++ ความสำคัญและวัตถุประสงค์ของการประเมินผลการปฏิบัติงาน
++ บทบาทหน้าที่ผู้เกี่ยวข้องในการประเมินผลการปฏิบัติงาน
++ องค์ประกอบที่ควรมีในแบบประเมินผลการปฏิบัติงาน
-เป้าหมายผลงาน
-ตัวชี้วัดผลสำเร็จของงาน
-สมรรถนะ (Competency)
-เกณฑ์การประเมินผล
-ส่วนประกอบอื่นที่ควรประเมิน
++ ปัญหาของการประเมินผลการปฏิบัติงานที่มักพบ
++ เครื่องมือสำคัญในการประเมินผลการปฏิบัติงานสมัยใหม่ที่สอดคล้องกับเป้าหมายและกลยุทธ์ธุรกิจ

ภาคบ่าย : (13.00-16.00 น.)
=> แนวทางปรับปรุงการประเมินผลการปฏิบัติงาน
-การกำหนดส่วนประกอบของแบบประเมินผลการปฏิบัติงาน
-การกำหนดและกระจายเป้าหมายผลงาน
-การกำหนดตัวชี้วัดผลสำเร็จของงาน (PIs & KPIs)
-การกำหนดสมรรถนะ (Competency) และเลือกใช้สมรรถนะแต่ละประเภทสำหรับการประเมินผล
-การกำหนดน้ำหนักองค์ประกอบการประเมินผล
-การกำหนดเกณฑ์การประเมินผล
=> แนวทางการจัดทำAction Planเพื่อรองรับการประเมินผลงาน
=> ข้อเสนอในการยกระดับการประเมินผลไปสู่การบริหารผลการปฏิบัติงาน (Performance Management)
ถาม – ตอบ

————————–

วิธีการเรียนรู้:
– บรรยายอย่างย่อและซักถาม
-อภิปรายและแลกเปลี่ยนประสบการณ์
– กรณีตัวอย่างและแบบฟอร์ม
– ฝึกปฏิบัติการพร้อมคำแนะนำ

กลุ่มเป้าหมาย :
– เจ้าของธุรกิจขนาด SME
– HR Manager/Staff
– เจ้าหน้าที่ HR
– ผู้สนใจทั่วไป

เปิดเป็นรุ่นที่ 4 : จัดอบรมในวันศุกร์ที่ 21 มิถุนายน กุมภาพันธ์ 2562 สถานที่โรงแรมเซนต์ เจมส์ – ถ.สุขุมวิท 26 =

ค่าบริการอบรม : 3,600.-บาท/ต่อท่าน (ราคารวมภาษีมูลค่าเพิ่ม 3,852.-บาท นิติบุคคลหักภาษี ณ ที่จ่าย 3% ชำระยอด 3,744.-บาท)
Special Promotion.!!! มา 3 ท่านขึ้นไป++ รับส่วนลดทันที 200.-บาท/ต่อท่าน ชำระเพียง 3,400.-บาท!!!

วิธีการชำระเงิน :
1.) โอนเงินเข้าบัญชี ธนาคารทหารไทย สาขาพหลโยธิน / บัญชีออมทรัพย์ เลขที่ 001-9-29392-7 ชื่อบัญชี บริษัท โปรเฟสชั่นแนล เทรนนิ่ง แอนด์ คอนซัลแทนซี่ จำกัด
2.) ชำระเป็นเงินสดหรือเช็คสั่งจ่ายในนาม “บริษัท โปรเฟสชั่นแนล เทรนนิ่ง แอนด์ คอนซัลแทนซี่ จำกัด” **นิติบุคคลชำระยอดหลังหักภาษี ณ ที่จ่าย พร้อมหนังสือรับรองหักภาษี ณ ที่จ่าย**
หมายเหตุ :
– ค่าบริการอบรม รวม เอกสารประกอบการฝึกอบรม Certificate of Learning สถานที่ อาหารว่าง 2 มื้อ และอาหารกลางวัน
– บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงโรงแรมจัดอบรมกรณีผู้เข้าอบรมน้อยกว่า 10 ท่าน

สำรองที่นั่งเข้าร่วมอบรมติดต่อสอบถามได้ที่ :
# คุณสุธาสินี (อ้น) : โทรศัพท์ 092-431-6631, 089-677-6047 หรืออีเมล์ที่ ptccontactt@gmail.com ไลน์ไอดี : ptccontact

ดูรายละเอียดหลักสูตรเพิ่มเติมได้ที่ http://www.ptc.in.th