การจัดฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการให้ความรู้การพัฒนาการท่องเที่ยวฮาลาล

กรมการท่องเที่ยว กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา ร่วมกับ สถาบันบัณฑิตบริหารธุรกิจ ศศินทร์ แห่ง
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ได้ร่วมกันดำเนินงานจัดทำการส่งเสริมการท่องเที่ยวกลุ่มมุสลิมและเส้นทางการ
ท่องเที่ยวฮาลาล ภายใต้ “โครงการส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพมาตรฐานคุณภาพสินค้าและบริการด้านการ
ท่องเที่ยวและมาตรฐานการท่องเที่ยวอาเซียน กิจกรรมที่4 กิจกรรมพัฒนามาตรฐานสินค้าและบริการท่องเที่ยว
เพื่อรองรับการท่องเที่ยวฮาลาล”

วันอังคารที่ 28 พฤษภาคม 2562 เวลา 09.00 – 12.00 น.
ณ สำนักงานคณะกรรมการอิสลามประจำจังหวัดพระนครศรีอยุธยา

ลงทะเบียนผ่านทางลิงค์ https://forms.gle/peMurqEWf46TtFdNA

การติดต่อ

ณัฐนรี 095-186-2378

Email

Halaltourism2019@gmail.com