up date กฎหมายคุัมครองแรงงานและประกันสังคมฉบับใหม่ประกาศใช้ปีล่าสุด 2562 (จัดที่จ.ชลบุรี)

หัวข้อในการอบรม
หมวด 1: การได้รับสิทธิตามกฎหมายใหม่ของผู้ใช้แรงงานทั่วประเทศ
1. ลูกจ้างจะได้รับสิทธิตามกฎหมายใหม่ 7 ประการ มีข้อเปรียบเทียบระหว่างสิทธิเดิมและสิทธิตามกฎหมายใหม่
สิทธิที่ได้รับตามกฎหมายเดิม ตามกฎหมายฉบับใหม่
• การลากิจตามกฎหมาย – การลากิจได้รับค่าจ้าง
• ลาคลอดบุตรได้รับค่าจ้าง – ลาฝากครรภ์ – ลาคลอดบุตรได้รับค่าจ้าง
• การเปลี่ยนนายจ้างใหม่ – การเปลี่ยนนายจ้าง – เปลี่ยนนิติบุคคล
• การย้ายสถานประกอบการ – การย้ายสถานประกอบการไปยังที่แห่งใหม่
• การจ่ายค่าตอบแทนในการทำงาน – การจ่ายค่าจ้าง – ค่าล่วงเวลา .- ดอกเบี้ย
• การได้รับสิทธิของลูกจ้างชายและหญิง – การได้รับสิทธิเท่าเทียมกันของลูกจ้างชาย – หญิง
• การจ่ายค่าชดเชย 5 อัตรา – ค่าชดเชยในอัตราใหม่ 6 อัตรา
หมวด 2 : การนำสิทธิของลูกจ้างจากกฎหมายใหม่ ไปประยุคใช้กับสภาพการจ้างเดิม
2. ลากิจธุระอันจำเป็นตามกฎหมาย หนึ่งปีลูกจ้าง มีสิทธิลาได้กี่วัน..?
• มีคำอธิบายจากกฎหมายคุ้มครองแรงงาน – ข้อบังคับฯ – ประกาศ หรือคำสั่งต่างๆของนายจ้าง
3. ลากิจได้ค่าจ้างตามกฎหมายใหม่ มีผลบังคับใช้กับใครบ้าง..?
• พิจารณาถึงลูกจ้าง 6 กลุ่ม พร้อมคำแนะนำ – คำอธิบาย
4. กฎหมายใหม่กำหนดให้ลูกจ้างลากิจได้รับค่าจ้าง 3 วันต่อหนึ่งปี เดิมพนักงานรายวันลากิจไม่ได้รับค่าจ้าง-รายเดือนลากิจได้รับค่าจ้าง 6 วันต่อหนึ่งปีอยู่แล้วกรณีกฎหมายใหม่กำหนดอย่างนี้นายจ้างต้องปฏิบัติอย่างไร..?
• มีข้อแนะนำให้ปฏิบัติที่ไม่ขัดต่อกฎหมาย พร้อมคำอธิบาย
5. ลากิจในวันทำงานครั้งละ 30 นาที -1ชั่วโมง – 4ชั่วโมง ลูกจ้างมีสิทธิลาและมีกฎหมายรองรับหรือไม่ ลูกจ้างมีสิทธิได้รับค่าจ้างหรือไม่ อย่างไร..?
• พิจารณาถึงหลักกฎหมายคุ้มครองแรงงาน พร้อมคำอธิบาย
6. การลากิจย้อนหลังหรือลางานทุกประเภทไม่ถูกระเบียบบ่อยๆ เช่น โทรลางาน ไลน์ลางาน-ลางานทางอีเมวย์-ฝากเพื่อนลา-ฝากเมียหัวหน้าลา-หรือลางานตามโต๊ะทำงานของหัวหน้างาน-นายจ้าง-ผู้บริหาร-HR.จะทำอย่างไร ให้ปัญหาหมดไปหรือจะกล่าวโทษ-เลิกจ้าง ต้องทำอย่างไร..?
• มีตัวอย่างคำแนะนำการแก้ปัญหาและวิธีที่กำจัดที่ไม่ขัดต่อกฎหมาย พร้อมคำอธิบาย
7. กรณีนายจ้างให้ลูกจ้างใช้สิทธิลาตรวจครรภ์หรือลาคลอดบุตรไม่ครบหรือลูกจ้างใช้สิทธิไม่เป็นไปตามที่กฎหมายกำหนดจะมีผลกระทบอย่างไร..?
• จะมีผลกระทบต่อนายจ้าง – ต่อลูกจ้าง อย่างน้อย 8 ประการ
8. การรับค่าจ้างตามกฎหมายใหม่ของการลาตรวจครรภ์หรือลาหลังคลอดบุตร
รวม 98 วันจะได้รับค่าจ้างอย่างไร..?
• มีคำแนะนำจากกฎหมายคุ้มครองแรงงานพร้อมคำอธิบาย
9. การเปลี่ยนนายจ้างใหม่ เปลี่ยนนิติบุคคล สิทธิต่างๆของลูกจ้างจะได้รับในสภาพเดิมหรือเป็นไปตามเงื่อนไขของนายจ้างใหม่ หรือถ้านายจ้างจะตั้งกฎขึ้นมาใหม่ต้องทำอย่างไร..?
• มีคำแนะนำจากกฎหมายคุ้มครองแรงงานพร้อมคำอธิบาย
10. การย้ายที่ทำงานไปยังสถานประกอบกิจการของนายจ้างไปที่แห่งใหม่ กรณีไปในบริษัทเดียวกัน-ไปตามสาขาหรือในเครือของบริษัท ลูกจ้างจะได้รับสิทธิเดิมหรือเงื่อนไขใหม่ของนายจ้างอย่างไร..?
• มีคำแนะนำจากกฎหมายคุ้มครองแรงงานพร้อมคำอธิบาย
11. ในกรณีนายจ้างปฏิบัติต่อลูกจ้างหญิง ไม่เท่าเทียมกับลูกจ้างชายจะเกิดผลกระทบในองค์กร -ในสังคมแรงงาน ระดับประเทศ – ระดับโลก อย่างไร..?
• มีคำพิพากษาฎีกา ที่ตัดสินคดีลักษณะนี้และมีตัวอย่างพร้อมคำอธิบาย
12. การเรียกร้องค่าตอบแทนจากการทำงาน – ที่มีอายุความและสิทธิที่ได้รับค่าดอกเบี้ย ตามกฎหมายกำหนดอย่างไร..?
• มีตัวอย่างของค่าจ้าง – ค่าล่วงเวลา และค่าที่เรียกดอกเบี้ยได้ร้อยละ 7.5 ต่อปี -ร้อยละ 15ต่อปี
หมวด 3 : การจ่ายค่าตอบแทนกรณีเลิกจ้าง
13. มีคดีลูกจ้างฟ้องต่อศาลมากมาย นายจ้างจ่ายเป็นหมื่น – เป็นแสน เนื่องจากเลิกจ้าง บอกกล่าวไม่ถูกต้อง – วิธีที่ถูกต้องบอกกล่าวอย่างไร..?
• ยกตัวอย่าง การแจ้งพนักงานทดลองงาน-พนักงานประจำ-พนักงานตามสัญญาจ้าง-พนักงานต่างด้าว-การเปลี่ยนนายจ้าง-การย้ายกิจการ-การปิดกิจการหรือออกตามเกษียรงาน พร้อมคำอธิบาย
14. ยื่นใบลาออกจากงานแล้วอยู่ไม่ถึงวันจะออก(ออกก่อนกำหนด) ต้องจ่ายค่าจ้างหรือค่าอื่นๆอย่างไร.? หรือจะเรียกร้องค่าเสียหายนายจ้างทำได้หรือไม่ หรือต้องทำอย่างไร..?
• ยกตัวอย่าง ตำแหน่งงานระดับบริหาร-หัวหน้างาน-เซลขายสินค้าหรือพนักงานระดับปฏิบัติการ
15. มีปัญหาเรื่องสุขภาพทำงานไม่เต็ม 100% ผู้บริหาร – HR. จะย้ายหน่วยงานหรือเลิกจ้าง ต้องยึดหลักของความเป็นธรรมอย่างไร..?
• ยกตัวอย่าง พิจารณาถึงความมีเมตตาธรรมโดยเอาความถูกต้องไว้เหนือความถูกใจ
16. ครบกำหนดเกษียรแล้วนายจ้างไม่ให้ออกให้ทำงานต่อเนื่อง เมื่อลูกจ้างลาออกจากงานเองจะได้รับสิทธิ ค่าชดเชยหรือค่าสวัสดิการ อื่นๆหรือไม่.? เพราะอะไร..?
• มีคำแนะนำจากหลักกฎหมาย คุ้มครองแรงงาน พร้อมคำอธิบาย
17. กรณีเลิกจ้างเพราะเกษียรงานนายจ้างเลิกจ้างอย่างไร.?ให้ออกโดยยึดหลักเกณฑ์อะไรได้บ้าง.?
• มีคำแนะนำการเลิกจ้างเพราะเกษียรงาน 4วิธี พร้อมคำอธิบาย
18. พนักงานที่เกษียรงานแล้วนายจ้างต้องการจ้างให้ทำงานอีกต้องทำสัญญาจ้าง -กำหนดค่าจ้าง – ค่าสวัสดิการอย่างไร..?
• มีตัวอย่างการเขียนสัญญาจ้าง แจกให้ผู้เข้าร่วมสัมมนา “ฟรี” พร้อมคำอธิบาย
19. กรณีกฎหมายใหม่ประกาศใช้และมีผลบังคับใช้ นายจ้างจะแก้ไข-เปลี่ยนแปลง-เพิ่มเติม ข้อบังคับในการทำงาน ต้องดำเนินการอย่างไร..?
• มีแนวทางการปฏิบัติ ตามประกาศของกฎหมายใหม่ พร้อมคำแนะนำ -คำอธิบาย
หมวด 4 : คำพิพากษาฎีกาที่ตัดสินคดีแรงงานที่นายจ้าง – ผู้บริการ – HR. ควรรู้
20. ผ่านการสัมภาษณ์งานแล้วถึงวันทำงานนายจ้างบอกไม่รับเข้าทำงานหรือลูกจ้างไม่มาทำงาน สองประเด็นนี้มีคดีฟ้องกันที่ศาลแรงงาน ผู้เสียหายจากการกระทำจะได้รับค่าเสียหายอย่างไร..?
• มีคำพิพากษาฎีกาตัดสินคดีนี้ พร้อมคำอธิบาย
21. ผู้ค้ำประกันการทำงานจะรับผิดต่อความเสียหายที่เกิดขึ้นตามกฎหมายใหม่ในอัตราเท่าใด.?
• มีคำพิพากษาฎีกาตัดสินคดีนี้ พร้อมคำอธิบาย
22. นายจ้างนำหน่วยงานภาครัฐเข้าตรวจฉี่พนักงานเพื่อหาสารเสพติดพบพนักงานฉี่สีม่วงหลายคนนายจ้างต้องทำอย่างไร..?
• มีคำพิพากษาฎีกาตัดสินคดีนี้ พร้อมคำอธิบาย
23. ลูกจ้างมีความสัมพันธ์กันทางชู้สาวในโรงงานมีพยานเห็นหลายคน-เป็นความผิดร้ายแรงตามข้อบังคับในการทำงาน จึงถูกเลิกจ้างโดยไม่จ่ายค่าชดเชยใดๆ ทำไม..? นายจ้างถึงแพ้คดี มีจุดอ่อนอะไร..?
• มีคำพิพากษาฎีกาตัดสินคดีนี้ พร้อมคำอธิบาย
24. ลูกจ้างมีปัญหากันในโรงงาน-ในเวลางาน-ได้ด่าทอกัน-เมื่อเลิกงานแล้วก็ไปดักทำร้ายร่างกายเพื่อนร่วมงานนอกที่ทำงานจนได้รับบาดเจ็บอีก ทำไม…? นายจ้างมีสิทธิเลิกจ้างเป็นกรณีร้ายแรงได้ทั้งที่เกิดเหตุนอกโรงงาน
• มีคำพิพากษาฎีกาตัดสินคดีนี้ พร้อมคำอธิบาย

25. ทำไม…? ค่าอาหารที่จ่ายให้ลูกจ้างทุกเดือนจึงเป็นค่าจ้างเมื่อถูกเลิกจ้างจึงเอาไปรวมเป็นฐานของเงินเดือนได้ – นายจ้างไม่อยากให้เป็นค่าจ้าง ต้องทำอย่างไร..?
• มีคำพิพากษาฎีกาตัดสินคดีนี้ พร้อมคำอธิบาย
26. ทำไม…? นายจ้างหักค่าจ้างลูกจ้างเพื่อให้ชดใช้ค่าเสียหายที่ลูกจ้างได้ทำขึ้นไม่ได้ เพราะอะไร..? วิธีที่ปฏิบัติให้ถูกต้องตามกฎหมายต้องทำอย่างไร..?
• มีคำพิพากษาฎีกาตัดสินคดีนี้ พร้อมคำแนะนำ – คำอธิบาย
27. มีนโยบายเลิกจ้าง กรณีพนักงานมาทำงานสาย – ลาป่วย – ลากิจ มากเกิดปกติมีขั้นตอนการลงโทษก่อนเลิกจ้างอย่างไร.? ถึงจะไม่จ่ายค่าใดๆ
• มีคำพิพากษาฎีกาตัดสินคดีนี้ พร้อมคำอธิบาย
หมวด 5 : Update กฎหมายประกันสังคมที่เพิ่มสิทธิให้ลูกจ้าง
ในกองทุนเงินทดแทนปี 2561 – 2562
• กรณีเจ็บป่วยจนไม่สามารถทำงานได้
• กรณีสูญเสียอวัยวะบางส่วน
• กรณีทุพพลภาพ
• กรณีเสียชีวิตหรือสูญหาย
• การคำนวณค่าตอบแทน
• การใช้สิทธิกองทุนเงินทดแทน
• ผู้มีสิทธิที่จะได้รับ
• ถาม – ตอบ – แนะนำ
• ให้คำแนะนำ – ให้คำปรึกษาหลังการสัมมนา “ ฟรี ” ตลอดการไม่มีค่าใช้จ่าย

วันที่

25/05/2019

ราคา

2900

การติดต่อ

คุณตุ๊ก

Email

hrdeesolution@gmail.com