ยกระดับผลิตภัณฑ์ชุมชน SMEs และ Startup สู่ตลาดโลก กลุ่ม ชา กาแฟ และผ้าพื้นเมือง(อบรมวันที่ 31 พ.ค. 62)

ยกระดับผลิตภัณฑ์ชุมชน SMEs และ Startup สู่ตลาดโลก กลุ่ม ชา กาแฟ และผ้าพื้นเมือง

 

เปิดรับสมัครแล้ว! อบรมสัมมนาฟรี โครงการ SME-D Scaleup Local Economy : ยกระดับผลิตภัณฑ์ชุมชน SMEs และ Startup
สู่ตลาดโลก จัดโดยมหาวิทยาลัยกรุงเทพ ร่วมกับ ธนาคารพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมแห่งประเทศไทย

โครงการดีๆ ที่จะยกระดับผลิตภัณฑ์ กลุ่มชา กาแฟและผ้าพื้นเมือง ให้ก้าวไกลสู่ตลาดโลก เป้าหมายของการอบรม
เพื่อเป็นการยกระดับให้ผู้ประกอบการในกลุ่มชา กาแฟ และผ้าพื้นเมือง ก้าวเข้าสู่ยุคดิจิทัล และก้าวเข้าสู่ตลาดสากลต่อไป