หลักสูตร อบรมปฏิบัติการ “ระบบสมองกลฝังตัว KidBright Coding & Block-Based Programming เพื่อสร้างโครงงาน วิทยาการคำนวณ การออกแบบและเทคโนโลยี ระดับพื้นฐาน”(อบรมวันที่ 04 พ.ค. 62)

หลักสูตร อบรมปฏิบัติการ “ระบบสมองกลฝังตัว KidBright Coding & Block-Based Programming เพื่อสร้างโครงงาน วิทยาการคำนวณ การออกแบบและเทคโนโลยี ระดับพื้นฐาน”

สำหรับ ครูผู้สอนในระดับประถมศึกษาตอนปลาย มัธยมศึกษาตอนต้น นักเรียน และผู้ที่สนใจ
วิทยากร ผศ. ดร. ชยการ คีรีรัตน์
สิ่งที่จัดเตรียมให้ผู้เข้าร่วมหลักสูตร สำหรับผู้เข้าร่วมหลักสูตร 1 ท่าน
1. หลักสูตร 1 วัน เรียนรู้ภาคทฤษฎีและปฏิบัติ ณ สถานที่ที่กำหนด
2. อาหารว่าง 2 มื้อ จำนวน 1 วัน
3. อาหารกลางวัน 1 มื้อ จำนวน 1 วัน
4. เอกสารประกอบการเรียนในหลักสูตร
5. สื่อ และอุปกรณ์ในการฝึกปฏิบัติ
6. เกียรติบัตรการเข้าร่วมหลักสูตร
วัน เวลา และสถานที่ วันเสาร์ ที่ 4 พฤษภาคม พ.ศ. 2562 เวลา 09.00 – 16.00 น. ณ Cozy Space งามวงศ์วาน
เนื้อหาในการอบรม
1. ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับบอร์ด KidBright บอร์ดส่งเสริมการเรียน Coding สำหรับเด็กประถมปลายถึงมัธยมต้น
2. เรียนรู้การควบคุมการใช้งานบอร์ด KidBright การควบคุมอุปกรณ์ไฟฟ้าผ่าน USB Port ในเบื้องต้น
3. เรียนรู้การใช้งานบอร์ด KidBright เพื่อเชื่อมต่อกับเซนเซอร์ภายนอก
4. การประยุกต์ใช้งานบอร์ด KidBright กับเทคโนโลยี และสื่ออื่นๆ
ลงทะเบียนเข้าร่วมอบรมได้ที่ : https://goo.gl/ZbACZ5
สอบถามเพิ่มเติมหรือสนใจสมัครเข้าร่วมอบรมได้ที่
คุณวัลภาภรณ์ หนูเนียม (ปลา)
โทร. 086-330-9293, 02-954-8301
บริษัท เอ็ดเทค ครีเอชั่น จำกัด
E-mail : edtechcreation@gmail.com

วันที่

04/05/2019

ราคา

3450