หลักสูตร อบรมปฏิบัติการ “ระบบสมองกลฝังตัว KidBright Coding & Block-Based Programming เพื่อสร้างโครงงาน วิทยาการคำนวณ การออกแบบและเทคโนโลยี ระดับพื้นฐาน”(อบรมวันที่ 05 เม.ย. 62)

หลักสูตร อบรมปฏิบัติการ “ระบบสมองกลฝังตัว KidBright Coding & Block-Based Programming เพื่อสร้างโครงงาน วิทยาการคำนวณ การออกแบบและเทคโนโลยี ระดับพื้นฐาน”

การอบรมสำหรับ
ครูผู้สอนในระดับประถมศึกษาตอนปลาย มัธยมศึกษาตอนต้น นักเรียน และผู้ที่สนใจ

วิทยากร ผศ. ดร. ชยการ คีรีรัตน์

สิ่งที่จัดเตรียมให้ผู้เข้าร่วมหลักสูตร สำหรับผู้เข้าร่วมหลักสูตร 1 ท่าน
1. หลักสูตร 1 วัน เรียนรู้ภาคทฤษฎีและปฏิบัติ ณ สถานที่ที่กำหนด
2. อาหารว่าง 2 มื้อ จำนวน 1 วัน
3. อาหารกลางวัน 1 มื้อ จำนวน 1 วัน
4. เอกสารประกอบการเรียนในหลักสูตร
5. สื่อ และอุปกรณ์ในการฝึกปฏิบัติ
6. เกียรติบัตรการเข้าร่วมหลักสูตร

เนื้อหาในการอบรม
1. ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับบอร์ด KidBright บอร์ดส่งเสริมการเรียน Coding สำหรับเด็กประถมปลายถึงมัธยมต้น
2. เรียนรู้การควบคุมการใช้งานบอร์ด KidBright การควบคุมอุปกรณ์ไฟฟ้าผ่าน USB Port ในเบื้องต้น
3. เรียนรู้การใช้งานบอร์ด KidBright เพื่อเชื่อมต่อกับเซนเซอร์ภายนอก
4. การประยุกต์ใช้งานบอร์ด KidBright กับเทคโนโลยี และสื่ออื่นๆ

วัน เวลา และสถานที่ วันเสาร์ ที่ 4 พฤษภาคม พ.ศ. 2562 เวลา 09.00 – 16.00 น. ณ Cozy Space งามวงศ์วาน

วันที่

05/04/2019

ราคา

3450

การติดต่อ

สอบถามเพิ่มเติมหรือสนใจสมัครเข้าร่วมอบรมได้ที่ คุณวัลภาภรณ์ หนูเนียม (ปลา) โทร. 086-330-9293, 02-954-8301

Email

petitepalida@hotmail.com