การบำรุงรักษาด้วยวิธีการ Risk-based Inspection และ แนะนำผลิตภัณฑ์ PALLADIO Asset Integrity Management Software

ขอเรียนเชิญเข้าร่วมรับฟังการสัมมนา “การบำรุงรักษาด้วยวิธีการ Risk-based Inspection และ แนะนำผลิตภัณฑ์ PALLADIO Asset Integrity Management Software” โดยผู้เชี่ยวชาญจากบริษัท Antea ประเทศอิตาลี ที่มีประวัติยาวนานกว่า 30 ปี โดยมีวัตถปุระสงค์เพื่อแลกเปลี่ยนประสบการณ์และแนะนำซอฟต์แวร์ PALLADIO ที่มีความสามารถในการจัดการข้อมูลจำนวนมาก เพื่อใช้วางแผนการตรวจสอบและซ่อมบำรุงบนพื้นฐานความเสี่ยง (RBI – Risk-based Inspection) ประเมินความน่าจะเป็นและระดับผลกระทบของความเสี่ยงที่จะเกิดขึ้น พร้อมความสามารถในการแสดงผลแบบ 3 มิติ เพื่อสรุปเป็นแผนปฏิบัติการบำรุงรักษาที่มีประสิทธิภาพ

โดยมีกลุ่มผู้ที่เข้าสัมมนาที่จะได้รับประโยชน์จะเป็นกลุ่ม ผู้จัดการโรงงาน ผู้จัดการฝ่ายผลิต ผู้จัดการฝ่ายบำรุงรักษา และ ผู้จัดการฝ่ายตรวจสอบทางวิศวกรรม หรือ วิศวกรรมโรงงาน ในอุตาสกรรมปิโตรเคมี แยกก๊าซ โรงกลั่นน้ำมัน โรงงานผลิตกระแสไฟฟ้า ที่มีระบบการผลิตที่ซับซ้อน ซึ่งการสัมมนาในครั้งนี้จะจัดขึ้นเป็น 2 รอบ ในวันที่
• 1 เมษายน 2562 ณ เดอะ บางกอก คลับ (The Bangkok Club) อาคารสาธรซิตี้ กรุงเทพฯ และ
• 3 เมษายน 2562 ณ โรงแรมโกลเด้น ซิตี้ (Golden City Rayong Hotel) จังหวัดระยอง
• ลงทะเบียน เวลา 13.30-14.00 น. และ สัมมนา 14.00 – 16.00 น.
• โดยไม่มีค่าใช้จ่าย

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม และลงทะเบียนได้ที่ contact@skillszone.co.th หรือ โทร 02 019 4652