เพิ่มประสิทธิภาพงานด้วยเทคนิค HORENSO(อบรมวันที่ 22 ก.ค. 62)

เพิ่มประสิทธิภาพงานด้วยเทคนิค HORENSO

หลักสูตร “เพิ่มประสิทธิภาพงานด้วยเทคนิค HORENSO”

รุ่นที่ 3 : วันพุธที่ 22 พฤษภาคม 2562 (เวลา 09.00-16.00 น.) – สถานที่โรงแรมจัสมินซิตี้ – ถ.สุขุมวิท 23

ในยุคปัจจุบันเป็นยุคที่จะต้องเร่งทำงานแข่งกับเวลา ใครทำงานรวดเร็วกว่าก็ย่อมจะมีโอกาสมากกว่า องค์กรญี่ปุ่นเองจึงมีเทคนิคในการทำงานที่เน้นความรวดเร็ว รอบคอบ โดยที่ยังคงมีกลิ่นอายของวัฒนธรรมการทำงานตามระบบของสายงานอย่างครบถ้วนอยู่ นั่นคือ เทคนิคการสื่อสาร การประสานงานการรายงาน และการปรึกษา แบบ HORENSO

วัตถุประสงค์การเรียนรู้ (Objectives) :
หลักสูตรนี้มุ่งหมายให้ผู้เข้ารับการเรียนรู้…
+ ทราบความจำเป็นในการสื่อสาร การประสานงาน การรายงาน และการปรึกษา ในกระบวนการทำงานอย่างเป็นระบบด้วยหลักการ HORENSO
+ ทราบแนวทางและวิธีการปฏิบัติ และการประยุกต์ใช้ในหน่วยงานอย่างเหมาะสม
+ แลกเปลี่ยนประสบการณ์ร่วมกับวิทยากรและผู้เข้าร่วมรับการอบรมท่านอื่น

หัวข้อการเรียนรู้ (Course Outline :
+ ปัญหาในระหว่างการทำงานที่มีผลกระทบต่อผลการปฏิบัติงาน

+ วันเวลาเป็นของมีค่าต่อการทำงานตามวัฒนธรรมญี่ปุ่น

+ ความสำคัญและแนวคิด HORENSO หลักการทำงานแบบญี่ปุ่น

+ 3 เสาหลัก HORENSO

> Houkuoku การรายงานสภาพผลการทำงานระหว่างการปฏิบัติงานอย่างต่อเนื่อง

> Renraku การแจ้งข้อมูลข่าวสารต่างๆ ที่เกี่ยวกับงานให้ผู้สั่งงาน และการติดต่อให้ผู้เกี่ยวข้องทราบ

> Soudun การปรึกษาหารือหัวหน้าหรือผู้เกี่ยวข้อง เมื่อมีอุปสรรคในการทำงาน

+ หัวใจสำคัญของ HORENSO
> ตามสายบังคับบัญชา > ตรงไปตรงมา
> ตามข้อเท็จจริง > รวดเร็ว
> ครอบคลุม ทั่วถึง > ราบรื่น
> ต่อเนื่อง > ให้เกียรติ
> เป็นมิตร

+ การเชื่อมโยง HORENSO ไปสู่ความเป็นระบบ และความสำเร็จและยั่งยืน

+ ถาม-ตอบ เพิ่มเติมระหว่างผู้เข้าร่วมอบรมกับวิทยากร

————————————————

วิธีการเรียนรู้ :
– บรรยายอย่างย่อและซักถาม
– อภิปรายและแลกเปลี่ยนประสบการณ์
– กรณีตัวอย่างและแบบฟอร์ม
– ฝึกปฏิบัติการพร้อมคำแนะนำ

กลุ่มเป้าหมาย :
พนักงานทุกฝ่าย ทุกตำแหน่ง ภายในองค์กร

………………………………………………………………………………..

วิทยากร : อาจารย์ สานุพันธ์ ใบศรี
วิทยากรและที่ปรึกษาด้านการพัฒนาบุคลากรเพื่อการเพิ่มผลผลิตที่มีประสบการณ์มากมายจากองค์กรทั้งในธุรกิจบริการและอุตสาหกรรมหลายองค์กรชั้นนำ

ค่าบริการอบรม : 3,600.-บาท/ต่อท่าน (ราคารวมภาษีมูลค่าเพิ่ม 3,852.-บาท นิติบุคคลหักภาษี ณ ที่จ่าย 3% ชำระยอด 3,744.-บาท)
Special Promotion.!!! มา 3 ท่านขึ้นไป++ รับส่วนลดทันที 200.-บาท/ต่อท่าน ชำระเพียง 3,400.-บาท!!!

วิธีการชำระเงิน :
1.) โอนเงินเข้าบัญชี ธนาคารทหารไทย สาขาพหลโยธิน / บัญชีออมทรัพย์ เลขที่ 001-9-29392-7 ชื่อบัญชี บริษัท โปรเฟสชั่นแนล เทรนนิ่ง แอนด์ คอนซัลแทนซี่ จำกัด
2.) ชำระเป็นเงินสดหรือเช็คสั่งจ่ายในนาม “บริษัท โปรเฟสชั่นแนล เทรนนิ่ง แอนด์ คอนซัลแทนซี่ จำกัด”
**นิติบุคคลชำระยอดหลังหักภาษี ณ ที่จ่าย พร้อมหนังสือรับรองหักภาษี ณ ที่จ่าย**

หมายเหตุ :
– ค่าบริการอบรม รวม เอกสารประกอบการฝึกอบรม Certificate of Learning สถานที่ อาหารว่าง 2 มื้อ และอาหารกลางวัน
– บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงโรงแรมจัดอบรมกรณีผู้เข้าอบรมน้อยกว่า 10 ท่าน

สำรองที่นั่งเข้าร่วมอบรมติดต่อสอบถามได้ที่ :
>> คุณสุธาสินี : โทรศัพท์ 092-431-6631, 089-677-6047
หรืออีเมล์ที่ ptccontactt@gmail.com ไลน์ไอดี : ptccontact
ดูรายละเอียดหลักสูตรเพิ่มเติมได้ที่ http://www.ptc.in.th

วันที่

05/22/2019

ราคา

3600