การบริหารงานประจำวัน สำหรับหัวหน้างานในสายการผลิต(อบรมวันที่ 11 พ.ค. 62)

การบริหารงานประจำวัน สำหรับหัวหน้างานในสายการผลิต

การบริหารงานประจำวัน เป็นบทบาทหน้าที่หลักของหัวหน้างานเพื่อกำกับและควบคุมการปฏิบัติงานของพนักงาน โดยผ่านเครื่องมือและแบบฟอร์มต่างๆ เพื่อแสดงสถานะของการทำงานว่าเป็นไปตามเป้าหมายที่กำหนดหรือไม่ หากมีแนวโน้มหรือสัญญาณจะเกิดปัญหา องค์กรคาดหวังให้หัวหน้างานได้เห็นและรับรู้ก่อน แล้วเข้าไปจัดการก่อนจะเกิดปัญหา หรือหากเกิดแล้วต้องแก้ไขได้อย่างรวดเร็ว แต่ในทางปฏิบัติหัวหน้างานจำนวนมากมีความเข้าใจที่คลาดเคลื่อนหรือไม่เข้าใจในบทบาทหน้าที่ที่ต้องปฏิบัติในการบริหารงานประจำวัน แล้วไปมุ่งทำในบ้างเรื่องที่ไม่ควรทำเช่นเดียวกับพนักงานก็ได้ หลักสูตรการบริหารงานประจำวัน (Daily Management) นี้ จึงมุ่งเน้นที่จะชี้ให้เห็นกรอบแนวทางการบริหารงานของหัวหน้างานที่ควรปฏิบัติในแต่ละวัน และเลือกใช้เครื่องมือต่างๆ มาช่วยกำกับให้เกิดผลิตภาพ (Productivity)อย่างมีประสิทธภาพและมีประสิทธิผล

วัตถุประสงค์การเรียนรู้ (Objectives) :
• เพื่อให้ตระหนักถึงความสำคัญในบทบาทหน้าที่ของหัวหน้างานที่องค์กรคาดหวัง
• เพื่อให้เข้าใจถึงทักษะและเทคนิคในการบริหารงานประจำวันอย่างมีประสิทธิภาพ

หัวข้อเรียนรู้ (Course Outline) : วันเสาร์ที่ 11 พฤษภาคม 2562 เวลา 09.00-16.00 น.
08.30 – 09.00 น. ลงทะเบียน
09.00-16.00 น. เริ่มเนื้้อหาการเรียนรู้

+ ทบทวนแนวคิดการบริหารงานประจำวัน (Daily Management)

+ องค์ประกอบของการบริหารงานประจำวัน (Daily Management)

+ ความสัมพันธ์ระหว่างนโยบายและการบริหารงานประจำวัน

+ บทบาทของหัวหน้างานที่องค์กรคาดหวัง

+ แนวคิดและคุณสมบัติของหัวหน้างานที่ดีในการบริหารงาน

+ เทคนิคการพัฒนาตนเองและทีม สำหรับหัวหน้างาน

+ เทคนิคการเตรียมงานและมอบหมายงาน

+ เทคนิคการควบคุมงานให้ได้ตามเป้าหมาย

+ เทคนิคการติดตามงานอย่างมีประสิทธิภาพ

+ เทคนิคการแก้ไขปัญหา(Problem Solving) ปรับปรุงอย่างต่อเนื่อง (Kaizen) ในงานรวมถึงการสร้างจิตสำนึกในด้านคุณภาพในเชิง PCD
+ เทคนิคการสรุปผลงานและการนำเสนอประจำวัน

Workshop : กรณีศึกษาของโรงงานอุตสาหกรรม

+ สรุปการเรียนรู้และถามตอบ

กลุ่มเป้าหมาย :
พนักงานระดับหัวหน้างาน Line, Leader หรือพนักงานในไลน์การผลิตที่ได้รับมอบหมาย และผู้ที่สนใจ

วิทยากร :
อาจารย์ บรรพต เทพฤทธิ์
– ปริญญาโท วิศวกรรมอุตสาหการ Master’s Degree of Industrial Engineering (M.IE.) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย Chulalongkorn University
– ปริญญาตรี เทคโนโลยีอุตสาหกรรม (การผลิต) Bachelor’s degree of Industrial Technology in Production Technology สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้า พระนครเหนือ King Mongkut’s Institute of Technology North Bangkok
ประสบการณ์ทำงานตรงในตำแหน่ง Plant Manager

=== จัดอบรมในวันเสาร์ที่ 11 พฤษภาคม 2562 เวลา 09.00-16.30 น. สถานที่จัสมินซิตี้ – ถ.สุขุมวิท 23 ===

ค่าบริการอบรม : 3,600.-บาท/ต่อท่าน(ราคารวมภาษีมูลค่าเพิ่ม 3,852.-บาท นิติบุคคลหักภาษี ณ ที่จ่าย 3% ชำระยอด 3,744.-บาท)
Special Discount.!!! มา 3++ ท่านขึ้นไป รับส่วนลดท่านละ 200.-บาท

หมายเหตุ :
1) ราคาค่าอบรม/สัมมนารวมอาหารว่าง 2 มื้อ อาหารกลางวัน เอกสารประกอบการฝึกอบรม พร้อม Certificate of Learning
2) กรุณาชำระค่าบริการฝึกอบรม/สัมมนาล่วงหน้าอย่างน้อย 3 วันทำการ
3) กรณียกเลิกการอบรม กรุณาแจ้งล่วงหน้าอย่างน้อย 3 วันทำการ มิฉะนั้น จะต้องเสียค่าธรรมเนียม 30% ของอัตราค่าบริการ

สำรองที่นั่งได้ที่ :
ส่งแบบฟอร์มตอบรับมาที่ ptccontactt@gmail.com (ท่านจะได้รับใบ Invoice ภายใน 1-2วัน นับตั้งแต่ส่งใบตอบรับ)
หรือ สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่
>> คุณสุธาสินี (อ้น) / โทรศัพท์ 089-677-6047, 092-431-6631 อีเมลล์ ptccontactt@gmail.com ไลน์ไอดี ptccontact
หรือดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ http://www.ptc.in.th

วันที่

05/11/2019

ราคา

3600