การพัฒนาทักษะวิทยากรฝึกอบรมภายในองค์กร

หลักสูตรนี้มุ่งเน้นให้เจ้าหน้าที่ฝึกอบรมหรือวิทยากรภายในองค์กรให้มีทักษะ และมีความพร้อม ในการจัดอับรมสัมมนาภายในองค์กร โดยมุ่งเน้นให้ทราบถึงบทบาทหน้าที่ความรับผิดชอบ และขั้นตอน วิธีการ ในการเป็นวิทยารฝึกอบรม เช่น การกล่าวเปิดการอบรม และกล่าวปิด การวางตัว การสร้างบรรยากาศเพื่อกระตุ้นให้พนักงานมีส่วนร่วม รวมถึงการแก้ปัญหาเฉพาะหน้า และการสร้างกิจกรรม หรือเกมส์ เพื่อนาไปประยุกต์ให้เข้ากับการอบรม รวมถึงเพื่อให้การฝึกอบรมบรรลุตามเป้าหมาย ขององค์กร และยังช่วยในการพัฒนาการวางแผนการฝึกอบรมขององค์กรได้มีอย่างมีระบบ และมีประสิทธิภาพ

วัตถุประสงค์ในการอบรมสัมมนา 
 ผู้เข้ารับการอบรมทราบถึงบทบาทหน้าที่ของวิทยากร
 ทราบถึงขั้นตอนในการฝึกอบรมและการจัดเตรียมความพร้อม
 ทราบถึงหลักและวิธีการพูด กล่าวเปิด และกล่าวปิด
 เพื่อใหผู้เข้ารับการฝึกอบรมทราบถึงหลักการและวิธีการสร้าง หรือกระตุ้นในการมีส่วนร่วม ของพนักงานอบรมให้สาเร็จตามเป้าหมายองค์กรรวมถึงนากิจกรรมหรือเกมส์มาใช้
 ทราบถึงแนวทางในการค้นหาวิทยากร การค้ดเลือกวิทยากร ให้ตรงตามวัตถุประสงค์
และเป้าหมายของหน่วยงานภายในองค์กร
 เพื่อเป็นแนวทางการทางานฝึกอบรมและพัฒนาบุคคลากรอย่างถูกหลักการและเป็นขั้นตอน
 เพื่อให้ผู้เข้าอบรมทราบถึงเทคนิคในการนาเสนอในการเป็นวิทยากร
 ทราบถึงเทคนิคการสอนในแต่ละหน่วยงาน
 ผู้เข้ารับการอบรมเป็นวิทยากร ทราบถึงการเตรียมตัว และเตรียมความพร้อมก่อนการสอนและขึ้นเวที
 ผู้เข้ารับการอบรมเป็นวิทยากรทราบถึงเทคนิควิธีการ สื่อสาร การพูด การสอนด้วยภาพการแนะนาตัว
 ข้อควรระวังในการเป็นวิทยากร และการแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้า

หัวข้อการฝึกอบรม
– บทบาทหน้าที่หน้า และความสำคัญของวิทยากรฝีกอบรม
– ขั้นตอนในการฝึกอบรม และการจัดเตรียมความพร้อม
– หลักการและวิธีการถ่ายทอดการสื่อสาร และการติดต่อประสานงานภายในองค์กร
– การพูด และการสื่อสาร การประสานงาน รวมถึงการบริหารเวลาในการฝึกอบรม
– การแนะนำตัววิทยากร การชี้แจง และวัตถุประสงค์ในการฝึกอบรม รวมถึงการกระตุ้นและสร้างบรรยากาศก่อนการฝึกอบรม
– การค้นหา และคัดเลือกบุคลากรเพื่อทำหน้าที่เป็นวิทยากร
– การจัดเตรียมความพร้อมก่อนการฝึกอบรม และการจัดรูปแบบห้องอบรม
– การเลือกใช้โสตทัศนูปกรณ์/สื่อ การสอนด้วยภาพ และเกมส์ที่ใช้ในการอบรม
– การแก้ปัญหาเฉพาะหน้าในการฝึกอบรม
– การวางแผนกำหนดวัตถุประสงค์และเป้าหมายในการฝึกอบรม
– การออกแบบหลักสูตรเพื่อให้ตรงกับปัญหาของหน่วยงานและองค์กร
– การประเมินผลการฝึกอบรม และติดตามผลการฝึกอบรม
– การหาแหล่งข้อมูล และการเตรียมข้อมูลก่อนการสอน
– การสร้างบรรยากาศในการเรียนการสอน และสร้างความสัมพันธ์ระหว่างวิทยากรและผู้เข้ารับการ อบรม รวมถึงการจัดกิจกรรม workshop ในการสอน
– การเขียนหลักสูตร และการเขียน Power point เพื่อนำเสนอ
– การเป็นวิทยากรให้ประสบความสำเร็จ
– ปัญหาและข้อควรระวังในการเป็นวิทยากรฝึกอบรมภายในองค์กร

ราคา 3,300 บาทบุคคลทั่วไป ท่านละ 3,300 บาท
สมัคร 2 ทานขึ้นไป ท่านละ 2,800

**ราคายังไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม 7%**
สนใจหลักสูตรฝึกอบรมด้านอื่น ดูรายละเอียดเพิ่มเตมได้ที่

http://www.gtalkthai.com
โทร.089-7990890
mail: nonthapat1968@gmail.com
line:cock2511
บริษัท จีทอล์ค

วันที่

07/20/2019

ราคา

3300