Super Admin บริหารงานธุรการอย่างไรให้ได้ใจและงาน

วันที่ 4 เมษายน 2562 เวลา 9.00 น. – 16.00 น.
โรงแรมแกลเลอเรีย เท็น (สุขุมวิท 10) กทม **สถานที่อาจมีการเปลี่ยนแปลง
วิทยากร : อาจารย์ประภาภรณ์ พนัสพรประสิทธิ์
สมัคร 3 ท่าน รับหนังสือ “ศักยภาพบริหารธุรการครบวงจร” ฟรี ทันที +++ (จากราคาปกติท่านละ 3,900 บาท)
หัวข้อหลักสูตร (Course outlines)
เป็นที่ทราบกันดีว่า งานธุรการมีรายละเอียดความรับผิดชอบของงานมากมาย ไม่ว่าจะเป็นเรื่องระบบเอกสาร การจัดการสำนักงาน การรับส่งพัสดุจดหมาย การดูแลการทำความสะอาด อาคารสถานที่ สุขา โรงอาหาร งานสารบรรณ การประชุม การเงิน ดูแลรักษา เบิกจ่ายพัสดุ วัสดุ ครุภัณฑ์ อุปกรณ์ เครื่องมือ เครื่องใช้สำนักงาน การจัดเก็บขยะมูลฝอย การจัดรถรับส่งพนักงาน และอื่นๆ ที่เป็นงานอำนวยความสะดวกต่อ พนักงานในบริษัท โดยอยู่ในความรับผิดชอบของฝ่ายบุคคลหรือฝ่ายทรัพยากรมนุษย์ ซึ่งผู้ที่หน้าที่ธุรการสามารถพัฒนาศักยภาพตนองไปสู่การ เป็นผู้ช่วยผู้บริหารในการดูแล จัดการ พยากรณ์แนวโน้มของการใช้และบริหารทรัพยากรในบริษัท เพื่อเป็นพื้นฐานในการรองรับการขยายตัวทาง ธุรกิจในอนาคตได้ จะเห็นได้ว่า งานธุรการเป็นงานที่มีความรับผิดชอบสูงในบริษัท ไม่ว่าพนักงานท่านใดที่ทำด้านนี้ ต้องทำความเข้าใจ ว่า งานธุรการเป็นงานบริการและเป็นงานที่มีบทบาทความสำคัญต่อการบริหารงานในบริษัท ผู้ที่ทำหน้าที่ที่รับผิดชอบนั้น ต้องมีคุณสมบัติที่มีศักยภาพสูง ทั้งในแง่ของ บทบาท อำนาจหน้าที่ความรับผิดชอบ และความมีมนุษยสัมพันธ์ หลักสูตรนี้จึงได้พัฒนาขึ้นมา เพื่อตอบสนองให้ผู้เข้าอบรมได้รับความรู้และหลัก ในการพัฒนาระบบงานธุรการให้มีประสิทธิภาพและเป็นที่ยอมรับในสายตาของพนักงานทุกคนในบริษัท
วัตถุประสงค์
1. เพื่อให้ผู้เข้ารับการอบรมได้เข้าใจหลักการในการพัฒนาระบบงานธุรการให้เหมาะสมกับสำนักงานและบริษัท เพื่อเสริมสร้างประสิทธิภาพในการจัดการงานธุรการอย่างได้ผล
2. เพื่อให้ผู้เข้ารับการอบรมสามารถน าความรู้ที่ได้ ไปประยุกต์ใช้ให้เกิดประโยชน์สูงสุด แก่องค์กร
หัวข้อการสัมมนา
1. สุดยอด….ของเจ้าหน้าที่ธุรการควรและไม่ควรปฏิบัติ
2. ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับเจ้าหน้าที่ธุรการมืออาชีพ
 คุณสมบัติที่ดีของเจ้าหน้าที่ธุรการ
 บทบาทหน้าที่ของเจ้าหน้าที่ธุรการ
 คุณลักษณะที่ดีของเจ้าหน้าที่ธุรการ
3. หลักการทำงานของเจ้าหน้าที่ธุรการในการส่งเสริมสนับสนุนงานเจ้านายที่มีประสิทธิภาพ
 การวิเคราะห์การทำงานให้ได้ผลงาน
 การสำรวจการสูญเสีย การสิ้นเปลืองการทำงาน
 การปรับปรุงานการท างานอย่างเป็นระบบ
4. ระบบการบริหารงานเอกสาร และการจัดเก็บเอกสาร
 องค์ประกอบการบริหารงานเอกสาร
 ระบบการจัดเก็บเอกสารที่มีประสิทธิภาพ
 การบำรุงรักษาและการแก้ปัญหาในการจัดเก็บเอกสาร
5. การติดต่อสื่อสารและการประสานงานในงานธรการ
 การติดต่อสื่อสารและการประสานงานภายในและภายนอกสำนักงาน
 การเขียนบันทึก รายงานและเอกสารงานเขียนต่างๆ
6. การใช้โทรศัพท์ที่มีประสิทธิภาพในการสนับสนุนงาน และการต้อนรับบริการที่ประทับใจ
 มารยาทในการใช้โทรศัพท์
 การใช้โทรศัพท์เพื่อติดต่อธุรกิจและกิจกรรมในงานธุรการ
 ข้อควรระวังในการใช้โทรศัพท์ในการทำงาน
7. การบริหารเวลาเพื่อประสิทธิภาพในการพัฒนาและการปรับปรุงงาน
 วิธีการใช้เวลาในการท างานที่มีประสิทธิภาพของงานธุรการ
 การแก้ปัญหาและอุปสรรคของงานกับการใช้เวลาที่มีประสิทธิภาพ
 การใช้เวลากับการสร้างความประทับใจกับผู้มาติดต่อ
8. ถาม-ตอบ และแลกเปลี่ยนความคิดเห็น
คุณสมบัติผู้เข้าอบรม พนักงานธุรการ เจ้าหน้าที่สำนักงาน หัวหน้างานธุรการ ธุรการเจ้าหน้าที่ฝ่ายสนับสนุน

วิทยากรในการฝึกอบรม : อาจารย์ประภาภรณ์ พนัสพรประสิทธิ์ วิทยากรดีเด่น ประจำปี 2560 สมาคมส่งเสริมเทคโนโลยี (ไทย-ญี่ปุ่น)
อดีต เลขานุการฝ่ายจัดการและผู้จัดการฝ่ายบริหารทั่วไป บริษัท อุตสาหกรรมทำเครื่องแก้วไทย จำกัด (มหาชน), เลขานุการกรรมการผู้จัดการ บริษัท เอสโซ่ แสตนดาร์ด (ประเทศไทย) จำกัด และบริษัท เบอร์ลี่ ยุคเกอร์ จำกัด, เลขานุการผู้จัดการฝ่ายบุคคล บริษัท ปูนซิเมนต์ไทย จำกัด (มหาชน)
ปัจจุบัน อาจารย์และวิทยากรอิสระในมหาวิทยาลัยและบริษัทชั้นนำต่างๆ, ผู้เขียนหนังสือ “ความสุขที่แท้จริงของอาชีพเลขานุการ” และหนังสือ “ศักยภาพการบริหารงานธุรการแบบครบวงจร”

รายละเอียดหลักสูตรอื่น ๆ เพิ่มเติมได้ที่นี่ คลิ๊ก http://www.hrdzenter.com/
สำรองที่นั่ง ติดต่อเพิ่มเติมได้ที่ คุณธนนันท์ 0906450992 , 0896060444, Line : hrdzenter IG : hrd_zenter
http://www.hrdzenter.com ,E-mail : hrdzenter@gmail.com , http://www.facebook.com/hrdzenter