“Professional Training Officer” นักจัดฝึกอบรมอย่างมืออาชีพ

“Professional Training Officer”
นักจัดฝึกอบรมอย่างมืออาชีพ
วันที่ 27-28 เมษายน 2562 เวลา 9.00 น. – 16.00 น.
@ Grand Sukhumvit Hotel สุขุมวิท 4-6 กทม. ** สถานที่อาจมีการเปลี่ยนแปลง **

Promotion สมัคร 4 ท่านลดเหลือท่านละ 5,800 บาท
(ราคาปกติท่านละ 7,800 บาท)

วิทยากร : อาจารย์พสิษฐิ์ เรืองวิริยะกุล

หลักการและเหตุผล
งานฝึกอบรมในปัจจุบันถือเป็นสิ่งสำคัญไม่น้อยไปกว่างานทางด้านอื่น ๆ ขององค์กร เมื่อทุนมนุษย์ หรือ “บุคลากร” ถือได้ว่าเป็นสิ่งสำคัญอย่างยิ่งในการขับเคลื่อนองค์กรให้การดำเนินธุรกิจเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ บนการแข่งขันอันเข้มข้นในปัจจุบัน
ดังนั้น “นักฝึกอบรม” จึงจำเป็นอย่างยิ่งต่อองค์กรในยุคปัจจุบัน โดยในหลักสูตรนี้จะเป็นการนำเอาทั้ง “ศาสตร์ และ ศิลป์” ที่เกี่ยวข้องกับงานฝึกอบรม โดยเฉพาะนักฝึกอบรมที่ดีนั้น ควรมีคุณสมบัติอย่างไร เพื่อให้งานฝึกอบรมขององค์กรมีประสิทธิภาพสูงสุด และ สามารถยกระดับบุคลากรภายในองค์กรให้ปฏิบัติงานต่าง ๆ ได้อย่างเต็มประสิทธิภาพเพื่อความสำเร็จในการดำเนินธุรกิจขององค์กร
วัตถุประสงค์
1. เพื่อให้ผู้เข้าอบรมได้ตระหนักรู้ และ เข้าใจถึงความสำคัญของงานฝึกอบรมขององค์กรอย่างถ่องแท้
2. เพื่อให้ผู้เข้าอบรมได้เรียนรู้ถึงกระบวนการขั้นตอนของการฝึกอบรมในองค์กร และ สามารถดำเนินงานฝึกอบรมได้อย่างมีประสิทธิภาพ
3. เพื่อให้ผู้เข้าอบรมได้เรียนรู้ทักษะที่จำเป็นของงานฝึกอบรม โดยเฉพาะการติดต่อประสานงานกับวิทยากร หรือ หน่วยงานบริการฝึกอบรม เพื่อให้การจัดฝึกอบรมนั้นเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ และ เกิดคุณค่าในการฝึกอบรมสูงสุด
4. เพื่อให้ผู้เข้าอบรมได้นำเอากลยุทธ์ เทคนิควิธี และ เคล็ดลับต่าง ๆ รวมทั้งประสบการณ์ตรงของทางวิทยากร นำไปปรับประยุกต์ใช้งานการทำงานฝึกอบรมของตนได้อย่างเต็มประสิทธิภาพ และ สามารถพัฒนางาน พัฒนาตนให้องค์กรได้อย่างมีประสิทธิภาพสูงสุดต่อไป
ระยะเวลาการฝึกอบรม 2 วัน (09.00-16.-00 น.)

จำนวนผู้เข้าฝึกอบรม ไม่เกิน 15 ท่าน/รุ่น
ผู้เข้ารับการฝึกอบรม บุคลากรในสายงานฝึกอบรม, งานบุคคล ทุกระดับ และ ผู้ที่ต้องการเรียนรู้พัฒนาตนเอง

รูปแบบในการฝึกอบรม เป็นการฝึกอบรมโดยให้ผู้เข้ารับการฝึกอบรมเป็นศูนย์กลางแห่งการเรียนรู้ เน้นการบรรยายสลับกับการทำ Workshop (Lecture 70 % Workshop 30 %) เพื่อเสริมสร้างบรรยากาศในการเรียนรู้ พร้อมการนำไปต่อยอดเพื่อการปฏิบัติได้อย่างมีประสิทธิภาพสูงสุด
วิธีการฝึกอบรม การบรรยายแบบมีส่วนร่วม (Lecture) / การอบรมเชิงปฏิบัติการ (Workshop) /
กิจกรรมฝึกปฏิบัติ (Practice) / กรณีศึกษา (Case Study) /
การวิเคราะห์บุคลิกลักษณะเป็นรายบุคคลพร้อมข้อแนะนำเพื่อการพัฒนา (Coaching) /
การแบ่งปันประสบการณ์ตรงจากทางวิทยากร (Show & Share)
กำหนดการฝึกอบรม/สัมมนา :
วันแรก ช่วงเช้า
 ความสำคัญ และขอบเขตของงานด้านการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์
– แนวคิดทั่วไป และความสำคัญของการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ที่มีต่อองค์การ
– ความหมาย และความสำคัญของคำว่า “ทุนมนุษย์” กับ “การจัดการความรู้”
 ผู้รับผิดชอบเกี่ยวข้องในการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ในองค์การ
– นักฝึกอบรม กับ เจ้าหน้าที่ฝึกอบรม แตกต่างกันอย่างไร ? (ขอบเขต และ บทบาทหน้าที่)
– คุณสมบัติต่าง ๆ ที่นักจัดฝึกอบรมยุคใหม่พึงมี และต้องรู้ ?
– ทักษะการสื่อสารสำหรับนักจัดฝึกอบรม และ การพูดในที่สาธารณะชน (สำหรับพิธีกร)
ช่วงบ่าย
 การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์โดยการฝึกอบรม (กระบวนการ และการดำเนินงานพัฒนาทรัพยากรมนุษย์)
1) การหาความจำเป็นในการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ (Training Needs Analysis)
– การค้นหาความต้องการในการจัดการฝึกอบรมที่มีประสิทธิภาพ
2) การวางแผนการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ (Human Resource Planning/Training Road map)
– การวิเคราะห์ปัจจัยแวดล้อมในการวางแผนพัฒนาทรัพยากรมนุษย์โดยการฝึกอบรม
– การวิเคราะห์โครงการและแผนงานการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์โดยการฝึกอบรม
– การจัดทำแผนการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์โดยการฝึกอบรม (ระยะสั้น/ระยะยาว)

วันที่สอง ช่วงเช้า
3) การคัดเลือก ออกแบบ และดำเนินกิจกรรมการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ (Training Process)
– การจัดทำโครงการ/หลักสูตรการฝึกอบรม
– การดำเนินงานจัดฝึกอบรม
a) ขั้นตอนการเตรียมงาน (การประสานงานภายในองค์การ)
b) การเชิญวิทยากรฝึกอบรม (หลักปฏิบัติ และ ข้อพึงระวัง)
c) การกล่าวเปิด/ปิดการฝึกอบรม
4) การประเมินผลการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ (Training Evaluation)
– การประเมินผลการฝึกอบรม และการติดตามผลการฝึกอบรม
ช่วงบ่าย
 เคล็ดไม่ลับการทำงานฝึกอบรมให้ประสบความสำเร็จ
– Workshop : การฝึกปฏิบัติ (จัดทำแผนงานนำเสนอ และการเสริมทักษะเป็นรายบุคคล)
– ปัญหา และอุปสรรคในการจัดการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ในองค์การ
– บทสรุปการฝึกอบรม และ เคล็ดลับการทำงานด้านฝึกอบรมให้ประสบความสำเร็จ

สำรองที่นั่ง ติดต่อเพิ่มเติมได้ที่
คุณธนนันท์ 090-645-0992 , 089-606-0444, Line : hrdzenter
http://www.hrdzenter.com ,E-mail : hrdzenter@gmail.com , http://www.facebook.com/hrdzenter, IG : hrd_zenter