การสื่อสารอย่างมีประสิทธิผลเพื่อการประสานการทำงานอย่างสัมฤทธิ์ผล

ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ

1.ผู้เข้าอบรมมีความมั่นใจ เห็นจุดเด่น และรูปแบบที่ตนเองถนัดในการสื่อสาร รวมถึงสามารถพัฒนาการสื่อสารในการทำงานให้ดียิ่งขึ้น

2.ผู้เข้าอบรมมีความรู้ ความเข้าใจ และเสริมสร้างทักษะในการ พัฒนาการเขียน การพูด การนำเสนอ การรายงาน การใช้โทรศัพท์ หรือผ่านสื่อออนไลน์ เช่น Line, Facebook etc.

3.มีความรู้ ความเข้าใจในเรื่องภาษาพูด และภาษากาย และการสื่อสารที่ดี เพื่อใช้ในการทำงานอย่างมีประสิทธิผล

4.ผู้เข้าอบรมมีทัศนคติ มีแรงบันดาลใจ และมีเป้าหมาย ในการพัฒนาทักษะการสื่อสารในการทำงานอย่างมืออาชีพ และพัฒนาบุคลิกภาพ เพื่อความสำเร็จของตน และองค์กร

5.มีขั้นตอน และวัฒนธรรมในการสื่อสารเพื่อการทำงานที่ดีให้แก่กันในองค์กร

หัวข้ออบรมสัมมนา

  แบบอย่างของผู้ที่ประสบความสำเร็จในระดับประเทศ และระดับโลก ในด้านการสื่อสารรูปแบบต่างๆ ธรรมชาติของคนกับการสื่อสาร การสร้างความเชื่อมั่นในตนเอง การเตรียมการสื่อสาร ด้วยคำพูด ภาษากาย ที่เหมาะกับท่าน ในสไตล์ของตนเองวัตถุประสงค์ในการเรียนรู้:

เพื่อให้ทราบ ผลการวิจัยเรื่องธรรมชาติของคนกับการสื่อสาร การสร้างความกล้าลดความประหม่า และเรียนรู้การเตรียมตัวที่ดี ค้นให้พบจุดเด่นของตนในการพูด (Verbal) และการสื่อสารทั้งน้ำเสียง และภาษากาย (Non-Verbal)

ขั้นตอนการนำเสนอและการพูดจูงใจกับลูกค้า กระบวนการขาย และเทคนิคในการนำสินค้า หรือบริการต่างๆ

เนื้อหาในการบรรยาย:

– การพูดเพื่อจูงใจ

– เทคนิคการนำเสนอให้กับผู้บริหาร ทีมงาน

– การนำเสนอ

การนำเสนอโดยใช้เทคนิคการสื่อสารกับลูกค้าแบบ เทคนิคในการนำเสนอรายงาน ข้อมูล แนวคิดต่างๆด้วย หลัก 3 สบาย

เนื้อหาในการบรรยาย:

– การพูดเพื่อจูงใจผู้อื่น

– เทคนิคการนำเสนอ ด้วย หลัก 3 สบาย

กิจกรรม “การนำเสนอจุดเด่นของตน”

วัตถุประสงค์ในการเรียนรู้:

– เพื่อให้ผู้เข้าฝึกอบรมทราบสไตล์การสื่อสารขอแต่ละท่าน (D I S C) และจับกลุ่มหาจุดเด่น

– เพื่อพัฒนา พร้อมทั้งปรับจุดที่ต้องปรับปรุงแก้ไข

– เพื่อให้ผู้เข้าฝึกอบรมเข้าใจ และมีทักษะการพัฒนาการสื่อสารที่เหมาะกับจุดเด่นของตน

พัฒนาบุคลิกภาพในการพูด และเทคนิคการตอบคำถามให้กับทีมงาน และผู้บริหาร ลูกค้า เพื่อสร้างความเข้าใจและการยอมรับอย่างมืออาชีพ ด้วย กฎกลุ่มละสาม , 5W + 2H

วัตถุประสงค์ในการเรียนรู้:

– เพื่อให้ผู้เข้าอบรมมีความรู้ และทักษะใน ภาษาพูด และภาษากาย เพื่อการสื่อสารความคิดหรือ ข้อมูลให้ผู้ฟัง

– เพื่อให้ผู้เข้าอบรมมีทักษะการพูด การถาม และตอบคำถาม การใช้น้ำเสียง ด้วย 5W + 2H รวมถึงสื่อสารผ่านโทรศัพท์

พัฒนาบุคลิกภาพในการพูด และเทคนิคการตอบคำถามให้กับลูกค้า อย่างมืออาชีพ ด้วยบทพูด หรือสคริปต์มาตรฐาน ที่เหมาะสมในการสื่อสารอย่างมีประสิทธิผล และเสริมสร้างทักษะในการ พัฒนาการเขียน การพูด การนำเสนอ การรายงาน การใช้โทรศัพท์ หรือผ่านสื่อออนไลน์ เช่น Line , Facebook etc.

วัตถุประสงค์ในการเรียนรู้:

– เพื่อให้ผู้เข้าอบรมมีความรู้ และทักษะใน ภาษาพูด และภาษากาย เพื่อการสื่อสารความคิดหรือ ข้อมูลให้ผู้ฟัง

– เพื่อให้ผู้เข้าอบรมมีทักษะการพูด การถาม และตอบคำถาม การใช้น้ำเสียง อย่างมืออาชีพ โดยการใช้ Model TIME , PLACE , TRIANGLE , กฎกลุ่มละสาม , 5W + 2H

กิจกรรม:

“บุคลิกภาพต้องตา-สื่อสารโดนใจ” Got Talent

เทคนิคในการสื่อสารอย่างต่อเนื่อง ด้วย Model 4R (R = Receive รับฟัง ,R = Reactive of feeling สะท้อน , R = Restatement ทวนความ , R = Review สรุปความ)การตอบข้อโต้แย้ง การรับมือกับปัญหา ข้อร้องเรียน และ ข้อชื่นชมในการทำงานงาน เพื่อเปลี่ยนข้อร้องเรียนหรือข้อขัดแย้งเป็นโอกาสพัฒนาการทำงานให้มีประสิทธิภาพมากขึ้น

วัตถุประสงค์ในการเรียนรู้:

– เพื่อให้ผู้เข้าฝึกอบรมเข้าใจ และมีทักษะในการปรับเปลี่ยนข้อร้องเรียนให้เป็นโอกาสที่จะทำให้ลูกค้ามั่นใจในสินค้าและการบริการ รวมถึงอยากใช้บริการต่อไปอย่างยั่งยืน

พัฒนาบุคลิกภาพในการพูด และเทคนิคการตอบคำถามให้กับลูกค้า ในสถานการณ์ที่มีความเข้าใจไม่ตรงกัน หรือมีการเปลี่ยนแปลงเกิดขึ้น เพื่อสร้างความเข้าใจและการยอมรับอย่างมืออาชีพ ด้วย Model T-T-A-T-T (T ell your facts , T ell your story , A sk for other’s view , T alk Tentative , T esting )

วัตถุประสงค์ในการเรียนรู้:

– เพื่อให้ผู้เข้าอบรมมีความรู้ และทักษะใน ภาษาพูด และภาษากาย เพื่อการสื่อสารความคิดหรือ ข้อมูลให้ผู้ฟัง

กิจกรรม:

“สื่อสารชัดเจน-บริการประทับใจ”

การพัฒนาทักษะการจัดการอารมณ์ (EQ) แนวคิดการคิดเชิงบวกเพื่อสร้างสรรค์การบริการ การทำงานเชิงรุก รวมถึงการสร้างบัญชีออมใจให้แก่ผู้ที่ต้องติดต่องานด้วย

วัตถุประสงค์ของกิจกรรม:

– เพื่อให้ทราบการพัฒนาทักษะการจัดการอารมณ์ (EQ)

– ฝึกฝนในการปรับใช้แนวคิดสร้างบัญชีออมใจให้กับผู้ที่ต้องติดต่องานด้วย เพื่อให้เกิดการยอมรับและประทับใจ

สรุปการบรรยาย แลกเปลี่ยนความคิดเห็น และถาม-ตอบ

รูปแบบการฝึกอบรม

การฝึกอบรมใช้วิธีการถ่ายทอดความรู้ในหลากหลายวิธีการ เพื่อให้ผู้เข้าอบรมเกิดความเข้าใจได้โดยง่าย เรียนรู้อย่างเพลิดเพลิน โดยมีความลึกซึ้งยากง่ายของเนื้อหาสอดคล้องกับประสบการณ์ของผู้เรียน รวมทั้งใช้วิธีการโค้ชชิ่งแบบกลุ่มบนพื้นฐานบริบทในงานของผู้เรียนเพื่อให้ผู้เข้าอบรมเกิดความเข้าใจ ยอมรับ และนำไปปฏิบัติตาม อีกทั้งเพื่อให้ตรงตามเป้าหมายที่ทางองค์กรได้กำหนดไว้

1. การบรรยายแบบผู้อบรมมีส่วนร่วม (Participative Technique)

2. ฝึกปฏิบัติทีละขั้นตอนและแลกเปลี่ยนประสบการณ์กับท่านอื่นๆ (Work Shop)

3. แสดงการสาธิตจำลองให้เกิดการพัฒนา (Adult Learning Approach Role Playing)

4. ฝึกปฏิบัติพัฒนาร่างกายและจิตใจ เพื่อเสริมบุคลิกภาพภายนอก และภายใน

5. สื่อมัลติมีเดีย

ราคา/โปรโมชั่น/ส่วนลดพิเศษ

ราคา 5,200 บาท โปรโมชั่นอบรมเป็นกลุ่ม  โปรพิเศษ1 สำหรับองค์กรที่สมัครส่งบุคลากรเข้าร่วมโปรแกรมอบรมตั้งแต่ 3 ท่านขึ้นไป ได้รับส่วนลดอัตราค่าบริการสัมมนาในราคาพิเศษ 4,900 บาท/ท่าน หรือ

โปรพิเศษ2 สำหรับองค์กรที่สมัครส่งบุคลากรเข้าร่วมโปรแกรมอบรม 5 ท่าน ชำระเพียง 4 คนเท่านั้น ในอัตราค่าบริการสัมมนาในราคาสมาชิก 5,200 บาท/ท่าน (4 แถม 1)

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่
ชื่อหน่วยงาน/บริษัท: บริษัท อินนิเชียทีฟ จำกัด
ชื่อผู้ติดต่อ: พัชราพร
เบอร์โทรศัพท์ : 063-1464644