Action Planning & Work Prioritizing (เทคนิคการวางแผนปฏิบัติงานและการจัดลำดับความสำคัญของงาน)

ในสภาวะการปัจจุบันที่การแข่งขันทางธุรกิจมีความรุนแรงมากขึ้น องค์กรธุรกิจต่าง ๆ ต้องมีการปรับตัวให้ทันต่อการเปลี่ยนแปลงด้วยการเลือกใช้แนวทางการบริหารเชิงกลยุทธ์ (Strategic Management) และการใช้แผนปฏิบัติงาน (Action Plan) เป็นเครื่องมือเพื่อช่วยให้การดำเนินงานของแต่ะละหน่วยงานภายในองค์กรเป็นในทิศทางที่สอดคล้องกับกลยุทธ์ธุรกิจ อย่างไรก็ตาม มักพบว่าหัวหน้างานจำนวนไม่น้อยที่ยังไม่เข้าใจแนวทางการจัดทำแผนปฏิบัติงาน และไม่ได้นำเอาแผนปฏิบัติงานไปใช้ให้เกิดประโยชน์ในการบริหารจัดการ อันส่งผลให้การดำเนินงานขาดทิศทางที่ควรจะเป็น ไม่อาจติดตามผลงานของลูกน้องอย่างได้ผล และส่งผลให้การบรรลุเป้าหมายเป็นไปได้ไม่ง่ายนัก

หัวข้อการเรียนรู้ (Course Outline : วันพุธที่ 3 เมษายน 2562 เวลา 09.00-16.00 น. (ลงทะเบียน เวลา 08.30-09.00 น.)

=> ทบทวนเรื่องการบริหารเชิงกลยุทธ์ขององค์กร
=> ทบทวนความเข้าใจเกี่ยวกับการบริหารเชิงกลยุทธ์
– ทบทวนแนวคิดพื้นฐานของการบริหารเชิงกลยุทธ์
– ตัวอย่างโมเดลการบริหารเชิงกลยุทธ์
– ข้อควรพิจารณานำการนำกลยุทธ์ไปสู่การปฏิบัติ
=> ความสัมพันธ์ของแผนกลยุทธ์และแผนปฏิบัติงาน (Action Plan)
=> เหตุใดผู้บังคับบัญชาจึงต้องสนใจเรื่อง Action Plan
=> ขั้นตอนการจัดทำแผนปฏิบัติการ
– การวิเคราะห์หน่วยงานด้วย SWOT และ TOWS Matrix
– การกำหนดเป้าหมายผลงาน
– การกำหนดตัวชี้วัดผลงานตามแผน
– การกำหนดขั้นตอนการปฏิบัติงาน
– การกำหนดทรัพยากรที่จำเป็นต่อการปฏิบัติงาน
– การระบุกรอบเวลาดำเนินการ
– การประยุกต์ใช้ PDCA เพื่อการตรวจสอบและติดตามผล
=> แนวทางจัดลำดับความสำคัญของการดำเนินการ
=> สรุปสิ่งที่ได้เรียนรู้ และตอบข้อซักถาม
=> มอบหมายการบ้านเพื่อติดตามผลหลังการฝึกอบรม

————————————————

วิธีการเรียนรู้ :
– บรรยายอย่างย่อและซักถาม
– อภิปรายและแลกเปลี่ยนประสบการณ์
– กรณีตัวอย่างและแบบฟอร์ม
– ฝึกปฏิบัติการพร้อมคำแนะนำ

กลุ่มเป้าหมาย :
– เจ้าของธุรกิจขนาด SME
– Manager
– Supervisor/Team Leader
– ผู้สนใจทั่วไป

………………………………………………………………………………..

วิทยากร : ดร.ชัชวาล อรวงศ์ศุภทัต
วิทยากรและที่ปรึกษาด้านการพัฒนาบุคลากรเพื่อการเพิ่มผลผลิตที่มีประสบการณ์มากมายจากองค์กรทั้งในธุรกิจบริการและอุตสาหกรรมหลายองค์กรชั้นนำ

ค่าบริการอบรม : 3,600.-บาท/ต่อท่าน (ราคารวมภาษีมูลค่าเพิ่ม 3,852.-บาท นิติบุคคลหักภาษี ณ ที่จ่าย 3% ชำระยอด 3,744.-บาท)
Special Promotion.!!! มา 3 ท่านขึ้นไป++ รับส่วนลดทันที 200.-บาท/ต่อท่าน ชำระเพียง 3,400.-บาท!!!

วิธีการชำระเงิน :
1.) โอนเงินเข้าบัญชี ธนาคารทหารไทย สาขาพหลโยธิน / บัญชีออมทรัพย์ เลขที่ 001-9-29392-7 ชื่อบัญชี บริษัท โปรเฟสชั่นแนล เทรนนิ่ง แอนด์ คอนซัลแทนซี่ จำกัด
2.) ชำระเป็นเงินสดหรือเช็คสั่งจ่ายในนาม “บริษัท โปรเฟสชั่นแนล เทรนนิ่ง แอนด์ คอนซัลแทนซี่ จำกัด”
**นิติบุคคลชำระยอดหลังหักภาษี ณ ที่จ่าย พร้อมหนังสือรับรองหักภาษี ณ ที่จ่าย**
หมายเหตุ :
– ค่าบริการอบรม รวม เอกสารประกอบการฝึกอบรม Certificate of Learning สถานที่ อาหารว่าง 2 มื้อ และอาหารกลางวัน
– บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงโรงแรมจัดอบรมกรณีผู้เข้าอบรมน้อยกว่า 10 ท่าน

สำรองที่นั่งเข้าร่วมอบรม โดยกรอกแบบฟอร์มตอบรับและส่งกลับมาที่ อีเมลล์ ptccontactt@gmail.com
(ท่านจะได้รับใบ Invoice หลังจากส่งแบบตอบรับมาภายใน 1-2 วัน)
หรือสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ :
>> คุณสุธาสินี : โทรศัพท์ 092-431-6631, 089-677-6047
หรืออีเมล์ที่ ptccontactt@gmail.com ไลน์ไอดี : ptccontact
ดูรายละเอียดหลักสูตรเพิ่มเติมได้ที่ http://www.ptc.in.th