เทคนิคการเขียนขั้นตอนการปฏิบัติงาน (Work Instruction) อย่างได้ประสิทธิผล

เอกสารในระบบการจัดการคุณภาพมีอยู่หลายระดับ อันได้แก่ คู่มือคุณภาพ (Quality Manual) นโยบายคุณภาพ (Quality Procedure) ขั้นตอนการปฏิบัติงาน (Work Instruction) ไปจนถึงแบบฟอร์มและเอกสารสนับสนุนต่าง ๆ แต่เอกสารที่ระบุถึงขั้นตอนการปฏิบัติงานในรายละเอียดซึ่งก็คือขั้นตอนการปฏิบัติงาน (Work Instruction) หรือที่อาจเรียกชื่อเป็นอย่างอื่น เช่น วิธีการปฏิบัติงานหรือวิธีการปฏิบัติงานมาตรฐาน เป็นต้นนั้น หลายองค์กรที่จัดทำระบบคุณภาพยังไม่ทราบถึงแนวทางการเขียนและยังขาดทักษะในการเขียนขั้นตอนการปฏิบัติงานกันอยู่บ้าง ทำให้จัดทำอย่างไม่มีประสิทธิผลเท่าที่ควร

วัตถุประสงค์หลัก :

+ เพื่อให้ผู้อบรมมีความรู้ เข้าใจในเกี่ยวกับเอกสารในระบบการจัดการคุณภาพ

+ เพื่อให้ผู้อบรมทราบถึงหลักการเขียนเอกสารแบบต่าง ๆ และลงรายละเอียดเรียนรู้ในขั้นตอน แนวทางและส่วนประกอบอื่นของขั้นตอนการปฏิบัติงาน

+ เพื่อให้ผู้อบรมได้ฝึกปฏิบัติและนำความรู้และทักษะที่ได้รับไปปรับใช้ในการปฏิบัติงานจริงได้

–จัดอบรมในวันศุกร์ที่ 30 เมษายน 2562 เวลา 09.00-16.00 น. (ลงทะเบียน 08.30-09.00น.) สถานที่โรงแรมโกลด์ ออร์คิด แบงคอก – ถ.วิภาวดีรังสิต (แยกสุทธิสาร)

หัวข้อการเรียนรู้ (Course Outline) :

PART1 : ความรู้พื้นฐานเกี่ยวกับระบบเอกสารในระบบการจัดการคุณภาพ
O โครงสร้างเอกสารในระบบการจัดการคุณภาพ
O รูปแบบเอกสาร (คู่มือคุณภาพ / นโยบายคุณภาพ / ขั้นตอนการปฏิบัติงาน) และสรุปความแตกต่าง
O การควบคุมเอกสารในระบบการจัดการ (Document Control)
O ประโยชน์ของการควบคุมเอกสารและแนวทางการควบคุมเอกสาร
O เครื่องมือในการจัดทำเอกสารในระบบการจัดการคุณภาพ
> การศึกษาและวิเคราะห์กระบวนการ (Process Analysis)
> การใช้ Flowchart

PART2 : รู้จักคู่มือคุณภาพ (Quality Manual)
O หลักการการเขียนคู่มือคุณภาพ
O ตัวอย่างคู่มือคุณภาพ
O Work Shop 1 : การจัดทำคู่มือคุณภาพ

PART3 : นโยบายคุณภาพ (Quality Procedure)
O หลักการการเขียนนโยบายคุณภาพ
O ตัวอย่างนโยบายคุณภาพ
O Work Shop 2 : การจัดทำนโนบายคุณภาพ

PART4 : ขั้นตอนการปฏิบัติงาน (Work Instruction)
O หลักการการเขียนขั้นตอนการปฏิบัติงาน Work Instruction
O แนวทางการเขียนขั้นตอนการปฏิบัติงานแบบต่าง ๆ
> การเขียนขั้นตอนการปฏิบัติงานแบบข้อความ
> การเขียนขั้นตอนการปฏิบัติงานแบบตาราง
> การเขียนขั้นตอนการปฏิบัติงานแบบแผนภูมิ (Chart)
> การเขียนขั้นตอนการปฏิบัติงานแบบ Flowchart
O ส่วนประกอบโดยทั่วไปของขั้นตอนการปฏิบัติงาน
O แนวทางการเขียนขั้นตอนการปฏิบัติงานให้เข้าใจได้ง่าย ๆ และน่าสนใจ
O ปัญหาและอุปสรรคของการเขียนขั้นตอนการปฏิบัติงานและแนวทางการแก้ไข

– 16.00 น. จบการเรียนรู้ –

วิธีการเรียนรู้ :
– บรรยายแบบกระชับ (Mini-lecture) พร้อมถาม-ตอบข้อสงสัย
– เรียนรู้จากกรณีศึกษา พร้อมคาแนะนาในการนาไปปรับใช้
– ฝึกปฏิบัติการเขียนเอกสาร WI พร้อมคำแนะนำจากวิทยากร
– อภิปรายและแลกเปลี่ยนประสบการณ์ระหว่างผู้เข้ารับการเรียนรู้และวิทยากร
-บรรยายอย่างย่อและซักถาม

วิทยากร : อาจารย์ ทิพอาภา ลี้เจริญ
วิทยากรและที่ปรึกษาด้านการจัดทำและปรับปรุงระบบมาตรฐานคุณภาพ ISO ในธุรกิจบริการและอุตสาหกรรมหลายองค์กรชั้นนำ
และผู้ตรวจประเมินระบบคุณภาพ ISO

ค่าบริการอบรม : 3,600.-บาท/ต่อท่าน (ราคารวมภาษีมูลค่าเพิ่ม 3,852.-บาท นิติบุคคลหักภาษี ณ ที่จ่าย 3% ชำระยอด 3,744.-บาท)

สำรองที่นั่งด่วนได้ที่ : คุณสุธาสินี (อ้น) โทรศัพท์ 089-677-6047, 092-431-6631หรือที่ ✉ ptccontactt@gmail.com
ID Line : ptccontact
ID Line : ptccontact1