หลักสูตร เลขานุการผู้บริหารยุคใหม่

และเทคนิคการบริหารการประชุม

อบรมวันที่ 25 มี.ค. 62

เลขานุการผู้บริหาร 99

รายละเอียด

หลักสูตร เลขานุการผู้บริหารยุคใหม่ (**เพิ่มพิเศษ เทคนิคการบริหารการประชุม)

Promotion!! สมัครครบ 3 ท่าน / ชำระเพียงท่านละ 3,200 บาท
Promotion!! พิเศษ สมัครครบ 4 ท่าน / ชำระเพียงท่านละ 2,900 บาทเท่านั้น

หัวข้อการอบรมสัมมนา
การเสริมสร้างความเข้าใจ “ความสำคัญ” และ “บทบาทหน้าที่”
– “เลขานุการบริหาร 4.0” คือใคร
– ความสำคัญของตำแหน่ง
– การเสริมสร้างทัศนคติ และจิตสำนึกที่ดี
– จรรยาบรรณ
– บทบาทหน้าที่และความรับผิดชอบ
– แนวทางการพัฒนาความก้าวหน้าในสายอาชีพ
*** เพิ่มพิเศษ เทคนิคการบริหารการประชุม ***
1. คุณสมบัติและหน้าที่ของเลขานุการในที่ประชุม
2. การจดบันทึกการประชุม
– การจดรายละเอียดทุกคำพูดของผู้เข้าประชุม
– การจดย่อเรื่องเฉพาะประเด็นสำคัญหรือใจความสำคัญ
– การจดสรุปสาระสำคัญของเรื่องที่พิจารณา ความเห็น เหตุผล
3. สรุปประเด็นปัญหาในการเขียนรายงานการประชุม และวิธีการแก้ไขเพื่อพัฒนาการในการจด และสรุปรายงานการประชุม

การพัฒนาศักยภาพความเป็นเลิศ “ทักษะ” และ “ประสบการณ์”
– การขับเคลื่อนสู่ความเป็นมืออาชีพ
> การใช้จิตวิทยาในการบริหารงาน เพื่อบริหารความเครียด
> การสร้างความมั่นใจในตนเอง ด้วยบุคลิกภาพอย่างมีระดับ
> การสร้างสมประสบการณ์สู่ความเป็นเลิศเพื่อความคิดสร้างสรรค์
> การพัฒนาทักษะการสื่อสารที่เกิดผล
> การเสริมสร้างการทำงานเป็นทีม
> สรุปทฤษฎี : สัญลักษณ์ศักยภาพ 4.0

กลยุทธ์การบริหารงานอย่างมีระบบ
– การวางแผนและบริหารเวลางาน
– การบริหารระบบเอกสาร
– การบริหารการนัดหมาย
– การแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้า
**กรณีศึกษา และถามตอบ

รูปแบบการฝึกอบรม บรรยายสรุป อภิปราย กรณีศึกษา แบ่งกลุ่มย่อยฝึกปฏิบัติ และ Learning Games การนำเสนอผลงานหน้าห้องฝึกอบรม

วันที่

03/25/2019

ราคา

3900

การติดต่อ

คุณอิศราภรณ์ (พลอย) บริษัท ศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ จำกัด โทร 0897737091

Email

hrdcentertraining@gmail.com