หลักสูตร กฎหมายแรงงานและประกันสังคมสำหรับฝ่ายบุคคลมือใหม่

หัวข้อการอบรม
ภาคเช้า
1.คำนิยามของคำว่า นายจ้าง – ลูกจ้าง – สัญญาจ้าง มีความหมายอย่างไร.? • ยกตัวอย่างประกอบ นายจ้าง – ลูกจ้าง – สัญญาจ้าง 10 กรณี
2.สวัสดิการที่นายจ้างจ่ายให้ลูกจ้าง สวัสดิการอะไรเป็นค่าจ้าง-สวัสดิการอะไรไม่เป็นค่าจ้าง เพราะจะมีผลต่อการเอาไปรวบเป็นค่าจ้าง ( กรณีออกจากงาน )
• ยกตัวอย่างสวัสดิการต่างๆ 10 ประการ
3.การสร้างแรงงานสัมพันธ์อันดีงามระหว่างนายจ้างกับลูกจ้างที่ผู้บริหารงาน HR. เพิ่งปฏิบัติในองค์กรมีกรณีใดบ้าง.? • ยกตัวอย่าง การทำกิจกรรมต่างๆ 10 กิจกรรม
4.การออกหนังสือของ HR. ที่ถูกต้องเขียนให้ดี มีคุณภาพ เขียนให้ควบคุมความผิด เพื่อให้มีผลทางกฎหมายต้องเขียนอย่างไร.? • มีตัวอย่างการเขียนหนังสือเป็นประกาศ – เขียนระเบียบปฏิบัติ – หรือเขียนการออกหนังสือเป็นคำสั่งต่างๆ แจกให้ผู้เข้าร่วมสัมมนา 18 รายการ
5.ผู้บริหาร – HR. – หัวหน้างาน เมื่อพบปัญหา 15 ประการ ต่อไปนี้จะต้องดำเนินการอย่างไร.? จึงจะเป็นธรรม ต่อนายจ้าง – ลูกจ้าง • มาทำงานสายประจำ – ลาไม่ถูกระเบียบ – ลากิจ – ลาป่วย – ไม่เข้าร่วมประชุม – ออกนอกหน่วยงานบ่อยๆ – เสพสิ่งมึนเมา – เล่นโทรศัพท์ในเวลางาน – ใช้คอมพิวเตอร์ไม่ใช่เรื่องงาน – ทำร้ายร้างการเพื่อนร่วมงาน – ไม่ผ่านทดลองงาน – เบิกค่าพาหนะเกิน – ไม่เซ็นรับในหนังสือเตือน – ไม่ไปตามคำสั่งย้าย – ออกจากงานไม่ถึง30วัน
6.การทำผิดที่เลิกจ้างได้โดยไม่ต้องบอกกล่าวล่วงหน้า – ไม่ต้องจ่ายค่าชดเชย – ค่าเสียหาย – วันหยุดพักผ่อนประจำปี – เงินสมทบต่างๆ มีกรณีใดบ้าง.?
• ยกตัวอย่างการทำผิด 10 กรณี
7.เลิกจ้างอย่างไร ไม่ให้เกิดปัญหาลูกจ้างฟ้องนายจ้างภายหลัง ( กรณีไม่มีความผิด-กรณีมีความผิด หรือกรณีเข้าข่ายมีความผิด ) • ยกตัวอย่าง 10 กรณี
8.กฎหมายคุ้มครองแรงงานฉบับแก้ไขใหม่กำลังจะประกาศใช้ให้ผู้ใช้แรงงานทั่วประเทศได้รับสิทธิประโยชน์เพิ่มขึ้นจากเดิม ซึ่งอาจจะมีผลบังคับใช้ในปี พ.ศ.2562 นี้มีอะไรบ้าง
• ได้รับสวัสดิการเพิ่ม 7 ประการ
ภาคบ่าย
กฎหมายประกันสังคมคุ้มครองลูกจ้างตามมาตรา 33 อย่างไร.? กองทุนประกันสังคม
• การส่งเงินเข้ากองทุน นายจ้าง – ลูกจ้าง – ภาครัฐ • การรักษาพยาบาลกรณีเจ็บป่วย
• สิทธิการเบิกเงินค่าขาดรายได้ขณะเจ็บป่วย
• การประเมินความศูนย์เสีย
• สิทธิทางทุพพลภาพ
• กรณีเสียชีวิต – ผู้จัดการศพ – ผู้มีสิทธิได้รับเงินบำเหน็จ • สิทธิทางคลอดบุตร – สงค์เคราะห์บุตร – ขูดหินปูน – อุดฟัน – ถอนฟัน กองทุนเงินทดแทน
• การส่งเงินเข้ากองทุน มีภาครัฐ และตามสัดส่วนของนายจ้าง
• การรักษาพยาบาล กรณีเจ็บป่วยอันเนื่องมาจากการทำงาน
• สิทธิในการได้รับค่าจ้าง กรณีเจ็บป่วย
• การประเมินความศูนย์ เสียทางร่างกาย
• สิทธิทุพพลภาพ อันเนื่องมาจาก การทำงาน • กรณีเสียชีวิต – ผู้จัดการศพ – ผู้มีสิทธิได้รับเงินบำเหน็จ • สิทธิกรณีออกจากงาน – ผู้มีสิทธิได้รับการว่างงาน – บำนาญชราภาพ

วันที่ : 25/02/2019

ราคา : 2900 บ.

Email : hrdeesolution@gmail.com