หลักสูตรการสอนงานแบบ On The Job Training

การสอนงาน OJT

การสอนงาน OJT

หลักการและเหตุผล (Introduction)

จะพัฒนางานให้มีคุณภาพได้นั้นสิ่งแรกที่หัวหน้างานควรกระทำคือการสอนงาน

เพราะการสอนงานมีความจำเป็นอย่างยิ่งเพื่อให้ผู้เรียนสามารถเรียนรู้งานเพราะเป็นสิ่งจำเป็นที่พนักงานใหม่ หรือแม้แต่เรียนรู้งานใหม่ที่พนักงานไม่เคยทำมาก่อน การสอนงานแบบ On The Job Training เป็นวิธีที่นิยมใช้กันอย่างแพราหลาย และเป็นวิธีการสอนงานที่มีประสิทธิภาพมากที่สุด แต่สิ่งที่สำคัญที่สุดคือหัวหน้างานที่จำทำหน้าที่สอนงานจะต้องรู้จักวิธีขั้นตอน และวิธีการสอนงานแบบ OJT ที่ถูกต้อง

หลักสูตร การสอนงานแบบ On The Job Training

เน้นการเรียนรู้เทคนิคการสอนงานจากประสบการณ์จริง การเตรียมตัว เทคนิคการสอน การวิเคราะห์ความเข้าใจของผู้ที่ถูกสอน

ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ (Key Benefits)

 1. เพื่อให้ผู้เข้าฝึกอบรมเรียนรู้เกี่ยวกับการสอนงานแบบ On The Job Training อย่างมีประสิทธิภาพ
 2. เพื่อให้ผู้เข้าอบรมได้ฝึกทักษะการสอนงาน วิธีการต่างๆนำไปปรับใช้ในการปฏิบัติงานได้จริง

คุณสมบัติผู้เข้าอบรม (Target Participants)

 • พนักงานปฏิบัติการ หรือพนักงานใหม่ขึ้นไป

เนื้อหาการบรรยาย (Key Contents)

Module 1  ; กรอบแนวคิดและความสำคัญของการสอนงาน

 • ความหมายของการสอนงาน
 • หัวหน้างานกับการสอนงงาน
 • 5 เหตุผลที่จำเป็นในการสอนงาน
 • บุคลิกภาพที่จำเป็นของผู้สอนงาน
 • การสื่อสารข้อความที่จำเป็นในการสอนงาน
 • ความแตกต่างและรูปแบบการสอนงาน ระหว่าง On the Job) & Off the Job Training
 • จิตวิทยาการเรียนรู้แบบผู้ใหญ่

Module ; การสอนงานแบบ On The Job Training 

 • การจัดทำแผนการสอนและการวางระบบการสอน
 • การออกแบบหลักสูตรที่จำเป็นในการสอน
 • Workshop 1 การเขียนแผนการสอน (งานเดี่ยว)
 • 5 เทคนิคที่จำเป็นของการจัดทำ OJT
 • Workshop 2 การสอนงานแบบ OJT (งานกลุ่ม)
 • ความสำเร็จ และความล้มเหลวของการสอนงานแบบ OJT
 • สรุป ถาม-ตอบ พร้อมให้คำแนะนำ

ระยะเวลาการฝึกอบรม (Time)

 • 00-16.00 น.

รูปแบบการการอบรม (Methodology)

 • การบรรยายแบบมีส่วนร่วมสื่อสาร 2 ทาง,การระดมสมอง การแสดงบทบาทสมมุติ รวมทั้งการฝึกปฏิบัติรายบุคคล และรายกลุ่ม

กำหนดการ 21 มีนาคม 2562

เวลา หัวข้อการฝึกอบรม หมายเหตุ
08.30 – 09.00 ลงทะเบียน  
09.00 – 10.30 Module 1  : กรอบแนวคิดและความสำคัญของการสอนงาน

O ความหมายของการสอนงาน

O หัวหน้างานกับการสอนงงาน

O 5 เหตุผลที่จำเป็นในการสอนงาน

วิทยากรบรรยาย

ผู้เข้าอบรมร่วมเสนอ

ความคิดเห็น

10.30 – 10.45 พักเบรก
10.45 – 12.00 O บุคลิกภาพที่จำเป็นของผู้สอนงาน

O การสื่อสารข้อความที่จำเป็นในการสอนงาน

O ความแตกต่างและรูปแบบการสอนงาน ระหว่าง On the Job) & Off the Job Training

O จิตวิทยาการเรียนรู้แบบผู้ใหญ่

วิทยากรบรรยาย

ผู้เข้าอบรมร่วมเสนอ

ความคิดเห็นและกิจกรรม

work shop

12.00 – 13.00 พักเที่ยง
13.00 – 14.30 Module 2  ; การสอนงานแบบ On The Job Training 

o   การจัดทำแผนการสอนและการวางระบบการสอน

o   การออกแบบหลักสูตรที่จำเป็นในการสอน

o   Workshop 1 การเขียนแผนการสอน (งานเดี่ยว)

วิทยากรบรรยาย

ผู้เข้าอบรมร่วมเสนอ

ความคิดเห็น

14.30 – 14.45 พักเบรก
14.45 – 16.00 o   5 เทคนิคที่จำเป็นของการจัดทำ OJT

o   Workshop 2 การสอนงานแบบ OJT (งานกลุ่ม)

o   ความสำเร็จ และความล้มเหลวของการสอนงานแบบ OJT

o   สรุป ถาม-ตอบ พร้อมให้คำแนะนำ

วิทยากรบรรยาย

ผู้เข้าอบรมร่วมเสนอ

ความคิดเห็นและกิจกรรม

work shop

ราคา 3,900 บาท/ท่าน

โปรโมชั่น 3 ท่าน ท่านละ 3,000 บาท

สถานที่ โรงแรมย่านสุขุมวิท

ติดต่อสำรองที่นั่ง Line : @AllThaiTraining