กิจกรรม เจรจาการค้าประเทศเมียรมา (วันที่ 31มี.ค.-2เม.ย62)