หลักสูตร ทักษะการสื่อสารและประสานงานอย่างมีประสิทธิผล

(Effective Communication & Coordination Skill)

อบรมวันที่ 21/2/62

รายละเอียด

หลักสูตร ทักษะการสื่อสารและประสานงานอย่างมีประสิทธิผล
(Effective Communication & Coordination Skill)

Promotion!! สมัครอบรมครบ 4ท่าน / ชำระเพียงท่านละ 2,900 บาทเท่านั้น
สำรองที่นั่งติดต่อได้ที่ คุณอิศราภรณ์ (พลอย) 089-7737091
E-Mail : hrdcentertraining@gmail.com , sammanacenter@gmail.com

ปัญหาที่เกิดขึ้นกับพนักงานในองค์กร
– มีกรอบวามคิดและทัศนคติเชิงลบที่ไม่เอื้อต่อการสื่อสาร
– ยึดตัวเอกเป็นกรอบในการสื่อสาร ไม่พยายามเข้าใจผู้อื่น
– ขาดทักษะในการสื่อสารกับทีมงานทำให้เกิดความเข้าใจไม่ตรงกัน
– ไม่ได้รับการประสานงานและความร่วมมือจากการสื่อสารที่ไม่มีประสิทธิภาพ
– ไม่ได้ฟังอย่างตั้งใจและอย่างเข้าใจ จึงจับประเด็นไม่ถูก
– ได้รับ Feedback แล้วเสียกำลังใจและไม่เกิดการปรับปรุงพัฒนา

หัวข้อการอบรม (Course Outline)
1. กรอบความคิดและทัศนคติในการสื่อสารเชิงบวกและสร้างสรรค์
2. อุปสรรคและปัญหาที่เกิดขึ้นจากการสื่อสารงานบริการที่ผิดพลาด
3. เทคนิคในการสื่อสารกับผู้ฟังประเภทต่างๆได้อย่างตรงจุดและโดนใจ
4. อาวุธสำหรับการสื่อสารเพื่อให้ได้ผลที่แม่นยำ
5. เทคนิคในการฟังอย่างเข้าอกเข้าใจเพื่อเป็นนักสื่อสารที่มีเสน่ห์
6. เทคนิคการแบ่งคน 3ประเภทเพื่อการสื่อสารและประสานงาน
7. การสื่อสารเพื่อให้ได้รับความร่วมมือและการประสานงานอย่างเต็มใจ
8. การให้ Feedback ที่ให้กำลังใจและสร้างความเปลี่ยนแปลง
9. การตั้งคำถามที่ดีของการสื่อสาร
10. ตระหนัก สำรวจ วิเคราะห์ ปรับปรุง พัฒนาตนเองด้านการสื่อสารและประสานงาน

วันที่

02/21/2019

ราคา

3900

การติดต่อ

HrdCenter Training คุณอิศราภรณ์ (พลอย) โทร. 089-7737091

Email

hrdcentertraining@gmail.com