การปรับระบบ HR ให้สอดคล้องกับข้อกำหนด ISO (Adjusting HR System align to ISO)

(อบรมวันที่5/3/2019)

หลักสูตรนี้เหมาะกับผู้ประกอบการหรือเจ้าของธุรกิจ ผู้บริหาร และตัวแทนฝ่ายบริหาร (Management Representative : MR)ทีมHRหรือหน่วยงานที่รับผิดชอบในการดูแล จัดทำ และพัฒนาระบบบริหารทรัพยากรบุคคลตามมาตรฐานISO

หัวข้อการเรียนรู้ (Course Outline) :
++ข้อกําหนดและการตีความตามข้อกำหนดISOที่เกี่ยวข้องกับการบริหารทรัพยากรบุคคลตามระบบISO 9001:2015,ISO14001:2015, ISO 22001:2018, ISO 45001:2018

++ การออกแบบระบบการบริหารทรัพยากรบุคคลเพื่อให้สอดคล้องกับมาตรฐาน ISO
>แผนผังและการจัดโครงสร้างองค์กร
>ใบกำหนดหน้าที่งาน หรือJob Description
> Training Needsและการวางแผนการฝึกอบรมประจำปี
>เกณฑ์การคัดเลือกหรือวิธีการเลือกผู้สมัครให้ตามที่ต้องการ
>การสอนงานหรือOJT
>การกำหนดสมรรถนะหรือ Competency
>การจัดการความรู้หรือ KMตัวอย่างและแนวปฏิบัติที่ได้รับความนิยมในองค์กรขั้นนำ

++การเขียนเอกสารการบริหารทรัพยากรบุคคลเพื่อให้สอดคล้องกับมาตรฐาน ISOพร้อมยกตัวอย่าง
>ใบCAR (Corrective Action Request)
>ใบNC (Non-conforming)

++ฝึกปฏิบัติ : การเขียนเอกสารในระบบงานHR

++ประเด็นที่พบบ่อย ๆ จากการตรวจประเมินเรื่องการบริหารทรัพยากรบุคคลจากมุมมองของที่ปรึกษาISO

++ถาม-ตอบเพิ่มเติมระหว่างผู้เข้าร่วมอบรมกับวิทยากร

——————–

ค่าบริการอบรม : 3,600.-บาท/ต่อท่าน ราคารวมภาษีมูลค่าเพิ่ม 3,852.-บาท นิติบุคคลหักภาษี ณ ที่จ่ายได้3% ชำระยอด 3,744.-บาท

วิธีการชำระเงิน :
1.)โอนเงินเข้าบัญชี ธนาคารทหารไทย สาขาพหลโยธิน / บัญชีออมทรัพย์ เลขที่001-9-29392-7 ชื่อบัญชี บริษัท โปรเฟสชั่นแนล เทรนนิ่ง แอนด์ คอนซัลแทนซี่ จำกัด
2.)ชำระเป็นเงินสดหรือเช็คสั่งจ่ายในนาม “บริษัท โปรเฟสชั่นแนล เทรนนิ่ง แอนด์ คอนซัลแทนซี่ จำกัด”
**นิติบุคคลชำระยอดหลังหักภาษี ณ ที่จ่าย พร้อมหนังสือรับรองหักภาษี ณ ที่จ่าย**

หมายเหตุ :
-ค่าบริการอบรม รวม เอกสารประกอบการฝึกอบรมCertificate of Learningสถานที่ อาหารว่าง2มื้อ และอาหารกลางวัน
-บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงโรงแรมจัดอบรมกรณีผู้เข้าอบรมน้อยกว่า10ท่าน

สำรองที่นั่งได้ที่ :
=> คุณสุธาสินี (อ้น) โทรศัพท์ 089-677-6047, 092-431-6631
อีเมลล์ ptccontactt@gmail.com, ไลน์ไอดี ptccontact
ดูรายละเอียดหลักสูตรเพิ่มเติมได้ที่ http://www.ptc.in.th