พัฒนาทักษะหัวหน้างานยุค 4.0 (Supervisory Skills Development 4.0)

หัวหน้างาน (Supervisor) เป็นบุคคลสำคัญที่มีบทบาทอย่างมากต่อการทำให้บุคลากรระดับปฏิบัติการที่หน้างานสร้างสรรค์ผลงานที่ดีออกมาได้ พร้อมทั้งยังมีบทบาทสำคัญในการแก้ไขปัญหา คิดและดำเนินการปรับปรุงพัฒนาหน้างานที่รับผิดชอบ การทำหน้าที่สำคัญเช่นนี้ จำเป็นอย่างยิ่งที่หัวหน้าทีมจะต้องเรียนรู้ถึงทักษะความสามารถในหลายด้าน โดยเฉพาะ 4 ความสามารถอันได้แก่ ความสามารถในการคิด (Thinking Ability) ความสามารถในทำงาน (Work Ability) ความสามารถในการสื่อสาร (Communication Ability) และความสามารถในการจัดการตน (Self-management Ability) จึงควรอย่างยิ่งที่หัวหน้าทีมทั้งหลายจะได้เรียนรู้หลักการ เทคนิคและวิธีการพัฒนาความสามารถทั้ง 4 ด้านนี้

วัตถุประสงค์การเรียนรู้ (Objectives) :
เพื่อให้ผู้เข้ารับการอบรม/สัมมนาได้..
+ เรียนรู้และเข้าใจถึงคุณค่าความสำคัญของการเป็นหัวหน้าทีมที่มีต่องานและต่อองค์กร
+ เรียนรู้และเข้าใจมุมมองเชิงการจัดการและเทคนิคแนวทางการเสริมสร้างความสามารถใน 4 รายการประกอบด้วย ความสามารถในการคิด ความสามารถในทำงาน ความสามารถในการสื่อสาร และความสามารถในการจัดการตน ที่เป็นหัวข้อการพัฒนาตามหลักสูตรนี้
+ แลกเปลี่ยนมุมมองและประสบการณ์ระหว่างกัน และกับวิทยากร

ใครควรเข้าหลักสูตรนี้.?? (Who Should Attend)
หัวหน้างาน และหัวหน้าทีม ทั้งในโรงงานอุตสาหกรรมและสำนักงาน ที่ต้องการพัฒนาทักษะและพฤติกรรมหัวหน้างาน.!!!
เปิดเป็นรุ่นแรกของปีนี้ พร้อมปรับปรุงเนื้อหาใหม่.!!!

หลักสูตร “พัฒนาทักษะหัวหน้างานยุค 4.0” รุ่นที่ 6
(Supervisory Skills Development 4.0)

หัวข้อการเรียนรู้ :-
■ บทบาทหน้าที่และความคาดหวังที่มีต่อท่านจากสองมุม
■ คุณลักษณะของหัวหน้าทีมที่องค์กรต้องการ
■ ความสามารถในการคิด (Thinking Ability)
– การคิดและวางแผนปฏิบัติงาน (Action Planning)
– การคิดวิเคราะห์ (Analytical Thinking)
– การคิดสร้างสรรค์เพื่อปรับปรุงงาน (Creative Thinking for Work Improvement)
■ ความสามารถในทำงาน (Work Ability)
– การค้นหาความสูญเปล่าเพื่อลดต้นทุน (Waste Reduction)
– การวิเคราะห์หาสาเหตุรากเหง้าของปัญหา
– การจัดทำโครงการพัฒนาหรือปรับปรุงงาน
ฝึกปฏิบัติการ : การคิดวิเคราะห์และวางแผนปฏิบัติงาน
■ ความสามารถในการสื่อสาร (Communication Ability)
– การพูด พร้อมฝึกปฏิบัติการพูดเชิงบวกตามโจทย์
– การฟัง พร้อมเกมกิจกรรมเสริมทักษะ
– การตั้งคำถาม พร้อมเกมกิจกรรมเสริมทักษะ
■ ความสามารถในการจัดการตน (Self-management Ability)
– การจัดการตนเองให้มีวุฒิภาวะทางอารมณ์
– การคิดทางบวกในการทำงาน
– การจัดการอารมณ์ตนเองและวุฒิภาวะทางอารมณ์
กิจกรรมระดมสมอง : ลักษณะและการแสดงออกที่สะท้อนถึงการมีวุฒิภาวะทางอารมณ์
– จัดการกับอารมณ์ขุ่นมัวด้วย 4S

■ สรุปสิ่งที่ได้เรียนรู้และถาม-ตอบ

———————————————————————–

วิธีการเรียนรู้ :
– บรรยายอย่างย่อและซักถาม
– อภิปรายและแลกเปลี่ยนประสบการณ์
– เกมกิจกรรมเสริมมุมมอง

กลุ่มเป้าหมาย :
หัวหน้างาน/หัวหน้าทีมจากทุกสายงาน
เจ้าหน้าที่อาวุโสที่จะได้รับการปรับตำแหน่ง
ผู้สนใจทั่วไป

วิทยากร : อาจารย์ ดร.ชัชวาล อรวงศ์ศุภทัต
วิทยากรผู้เชี่ยวชาญด้านการพัฒนาบุคลากร และระบบบริหารทรัพยากรบุคคล

== จัดอบรมในวันเสาร์ที่ 2 มีนาคม 2562 เวลา 09.00-16.30 น. สถานที่โรงแรม Prime Central Station Bangkok-หัวลำโพง ==

ค่าบริการอบรม : 3,600.-บาท/ต่อท่าน ราคารวมภาษีมูลค่าเพิ่ม 3,852.-บาท นิติบุคคลหักภาษี ณ ที่จ่ายได้ 3% ชำระยอด 3,744.-บาท
ทุกท่านที่เขัาอบรมจะได้รับ Certificate of Learning
ส่วนลดพิเศษ!!! มา 3++ ขึ้นไป รับส่วนลดท่านละ 200.-บาท

วิธีการชำระเงิน :
1.) โอนเงินเข้าบัญชี ธนาคารทหารไทย สาขาพหลโยธิน / บัญชีออมทรัพย์ เลขที่ 001-9-29392-7 ชื่อบัญชี บริษัท โปรเฟสชั่นแนล เทรนนิ่ง แอนด์ คอนซัลแทนซี่ จำกัด
2.) ชำระเป็นเงินสดหรือเช็คสั่งจ่ายในนาม “บริษัท โปรเฟสชั่นแนล เทรนนิ่ง แอนด์ คอนซัลแทนซี่ จำกัด”
**นิติบุคคลชำระยอดหลังหักภาษี ณ ที่จ่าย พร้อมหนังสือรับรองหักภาษี ณ ที่จ่าย**
หมายเหตุ :
– ค่าบริการอบรม รวม เอกสารประกอบการฝึกอบรม Certificate of Learning สถานที่ อาหารว่าง 2 มื้อ และอาหารกลางวัน
– บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงโรงแรมจัดอบรมกรณีผู้เข้าอบรมน้อยกว่า 10 ท่าน

สำรองที่นั่งหรือสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ :
คุณสุธาสินี / โทรศัพท์. 089-677-6047, 092-431-6631
หรือที่ ptccontactt@gmail.com
ID Line : ptccontact
ดูรายละเอียดหลักสูตรเพิ่มเติมได้ที่ http://www.ptc.in.th