หลักสูตรนี้จะทำให้ท่านรู้ว่า.. “งานล้นคน” หรือ “คนล้นงาน” แล้วจะทำอย่างไรจึงจะบริหารกำลังคนได้อย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้น!!!
..การวิเคราะห์อัตรากำลัง (Workforce Analysis) เป็นภารกิจหนึ่งในการวางแผนกำลังคน (Workforce Planning) ที่ HR จะต้องมีความรู้ความเข้าใจเชิงลึก และประสานงานร่วมมือกับหน่วยงานต่างๆ เพื่อดำเนินการให้ได้อย่างมีประสิทธิภาพเพื่อให้ทราบว่าองค์กรจะต้องใช้กำลังคนเท่าใดตามหน้าที่งาน โดยหลักสูตรนี้มุ่งสร้างความเข้าใจในเทคนิควิธีการวิเคราะห์อัตรากำลังด้วยการวิเคราะห์ภาระงาน (Workload Analysis) พร้อมคำแนะนำเชิงลึกที่องค์กรสามารถนำไปใช้ได้จริง.!!

เปิดรุ่นที่ 9 === ในวันเสาร์ที่ 23 กุมภาพันธ์ 2562 นี้ สถานที่โรงแรมเซนต์เจมส์ – สุขุมวิท 26 ===

หัวข้อการเรียนรู้ (Course Outline) :
>> ความสำคัญและกระบวนการวางแผนกำลังคน
>> เจาะลึกเรื่องการวิเคราะห์อัตรากำลังคน
>> เทคนิคการวิเคราะห์อัตรากำลังที่ได้รับความนิยม
>> การวิเคราะห์ภาระงาน (Workload Analysis)
>> เอกสารที่ต้องเตรียมก่อนการวิเคราะห์อัตรากำลัง
>> ฝึกเขียนขั้นตอนการไหลของงานตามตัวอย่าง
>> ฝึกเขียนแบบประมวลปริมาณงาน
>> ฝึกกำหนดเวลาทำงานของพนักงานต่อคนต่อปี
>> ฝึกเขียนแบบบันทึกขั้นตอนการทำงาน
>> ปัญหาสำคัญของการวิเคราะห์อัตรากำลังและแนวทางการแก้ไข จากประสบการณ์ของที่ปรึกษา

—————————–

วิธีการเรียนรู้ :
– บรรยายอย่างย่อและซักถาม
– อภิปรายและแลกเปลี่ยนประสบการณ์
– ฝึกปฏิบัติ พร้อมคำแนะนำ
– การบ้านนำส่งหลังฝึกอบรม

กลุ่มผู้เข้าอบรม :
– เจ้าของธุรกิจขนาด SME
– ผู้จัดการทุกสายงาน
– หัวหน้างานทุกสายงาน
– ฝ่ายทรัพยากรบุคคล
– ผู้สนใจทั่วไป

วิทยากร : อาจารย์ ชัชวาล อรวงศ์ศุภทัต
วิทยากรและที่ปรึกษาด้านการพัฒนาระบบบริหารงานบุคคล ผู้เชี่ยวชาญด้านการวิเคราะห์อัตรากำลังที่มีประสบการณ์ให้กับองค์กรในธุรกิจบริการและโรงงานอุตสาหกรรมหลายแห่ง

อัตราค่าบริการอบรม : 3,600.-บาท/ต่อท่าน (ราคารวมภาษีมูลค่าเพิ่ม 3,852.-บาท /นิติบุคคลหักภาษี ณ ที่จ่าย 3% ชำระยอด 3,744.-บาท)

วิธีการชำระเงิน :
1.)โอนเงินเข้าบัญชี ธนาคารทหารไทย สาขาพหลโยธิน / บัญชีออมทรัพย์ เลขที่001-9-29392-7 ชื่อบัญชี บริษัท โปรเฟสชั่นแนล เทรนนิ่ง แอนด์ คอนซัลแทนซี่ จำกัด
2.)ชำระเป็นเงินสดหรือเช็คสั่งจ่ายในนาม “บริษัท โปรเฟสชั่นแนล เทรนนิ่ง แอนด์ คอนซัลแทนซี่ จำกัด”
**นิติบุคคลชำระยอดหลังหักภาษี ณ ที่จ่าย พร้อมหนังสือรับรองหักภาษี ณ ที่จ่าย**

หมายเหตุ :
-ค่าบริการอบรม รวม เอกสารประกอบการฝึกอบรมCertificate of Learningสถานที่ อาหารว่าง2มื้อ และอาหารกลางวัน
-บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงโรงแรมจัดอบรมกรณีผู้เข้าอบรมน้อยกว่า10ท่าน

สำรองที่นั่งด่วนได้ที่ :
=> คุณสุธาสินี (อ้น) โทรศัพท์ 089-677-6047, 092-431-6631 หรือที่อีเมล์ ptccontactt@gmail.com
ไลน์ไอดี : ptccontact
ดูรายละเอียดหลักสูตรเพิ่มเติมได้ที่ http://www.ptc.in.th