เอกสารในระบบการจัดการคุณภาพมีอยู่หลายระดับ อันได้แก่ คู่มือคุณภาพ (Quality Manual) นโยบายคุณภาพ (Quality Procedure) ขั้นตอนการปฏิบัติงาน (Work Instruction) ไปจนถึงแบบฟอร์มและเอกสารสนับสนุนต่าง ๆ แต่เอกสารที่ระบุถึงขั้นตอนการปฏิบัติงานในรายละเอียดซึ่งก็คือขั้นตอนการปฏิบัติงาน (Work Instruction) หรือที่อาจเรียกชื่อเป็นอย่างอื่น เช่น วิธีการปฏิบัติงานหรือวิธีการปฏิบัติงานมาตรฐาน เป็นต้นนั้น หลายองค์กรที่จัดทำระบบคุณภาพยังไม่ทราบถึงแนวทางการเขียนและยังขาดทักษะในการเขียนขั้นตอนการปฏิบัติงานกันอยู่บ้าง ทำให้จัดทำอย่างไม่มีประสิทธิผลเท่าที่ควร
วัตถุประสงค์หลัก :
+ เพื่อให้ผู้อบรมมีความรู้ เข้าใจในเกี่ยวกับเอกสารในระบบการจัดการคุณภาพ
+ เพื่อให้ผู้อบรมทราบถึงหลักการเขียนเอกสารแบบต่าง ๆ และลงรายละเอียดเรียนรู้ในขั้นตอน แนวทางและส่วนประกอบอื่นของขั้นตอนการปฏิบัติงาน
+ เพื่อให้ผู้อบรมได้ฝึกปฏิบัติและนำความรู้และทักษะที่ได้รับไปปรับใช้ในการปฏิบัติงานจริงได้

หัวข้อการเรียนรู้ (Course Outline) :
PART 1 : ความรู้พื้นฐานเกี่ยวกับระบบเอกสารในระบบการจัดการคุณภาพ
=> โครงสร้างเอกสารในระบบการจัดการคุณภาพ
=> รูปแบบเอกสาร (คู่มือคุณภาพ / นโยบายคุณภาพ / ขั้นตอนการปฏิบัติงาน) และสรุปความแตกต่าง
=> การควบคุมเอกสารในระบบการจัดการ (Document Control)
=> ประโยชน์ของการควบคุมเอกสารและแนวทางการควบคุมเอกสาร
=> เครื่องมือในการจัดทำเอกสารในระบบการจัดการคุณภาพ
-> การศึกษาและวิเคราะห์กระบวนการ (Process Analysis)
-> การใช้ Flowchart

PART 2 : รู้จักคู่มือคุณภาพ (Quality Manual)
=> หลักการการเขียนคู่มือคุณภาพ
=> ตัวอย่างคู่มือคุณภาพ
Work Shop 1 : การจัดทำคู่มือคุณภาพ

PART 3 : นโยบายคุณภาพ (Quality Procedure)
=> หลักการการเขียนนโยบายคุณภาพ
=> ตัวอย่างนโยบายคุณภาพ
Work Shop 2 : การจัดทำนโนบายคุณภาพ

PART4 : ขั้นตอนการปฏิบัติงาน (Work Instruction)
=> หลักการการเขียนขั้นตอนการปฏิบัติงาน Work Instruction
=> แนวทางการเขียนขั้นตอนการปฏิบัติงานแบบต่าง ๆ
-> การเขียนขั้นตอนการปฏิบัติงานแบบข้อความ
-> การเขียนขั้นตอนการปฏิบัติงานแบบตาราง
-> การเขียนขั้นตอนการปฏิบัติงานแบบแผนภูมิ (Chart)
-> การเขียนขั้นตอนการปฏิบัติงานแบบ Flowchart
=> ส่วนประกอบโดยทั่วไปของขั้นตอนการปฏิบัติงาน
=> แนวทางการเขียนขั้นตอนการปฏิบัติงานให้เข้าใจได้ง่าย ๆ และน่าสนใจ
=> ปัญหาและอุปสรรคของการเขียนขั้นตอนการปฏิบัติงานและแนวทางการแก้ไข

——————–

วิธีการเรียนรู้ :
– บรรยายแบบกระชับ (Mini-lecture) พร้อมถาม-ตอบข้อสงสัย
– เรียนรู้จากกรณีศึกษา พร้อมคาแนะนาในการนาไปปรับใช้
– ฝึกปฏิบัติการเขียนเอกสาร WI พร้อมคำแนะนำจากวิทยากร
– อภิปรายและแลกเปลี่ยนประสบการณ์ระหว่างผู้เข้ารับการเรียนรู้และวิทยากร บรรยายอย่างย่อและซักถาม

วิทยากร : อาจารย์ ทิพอาภา ลี้เจริญ
วิทยากรและที่ปรึกษาด้านการจัดทำและปรับปรุงระบบมาตรฐานคุณภาพ ISO ในธุรกิจบริการและอุตสาหกรรมหลายองค์กรชั้นนำ และผู้ตรวจประเมินระบบคุณภาพ ISO

== จัดอบรมในวันพุูธที่ 20 กุมภาพันธ์ 2562 เวลา 09.00-16.30 น. โรงแรมโกลด์ ออร์คิด แบงคอก – แยกสุทธิสาร ==

ค่าบริการอบรม : 3,600.-บาท/ต่อท่าน (ราคารวมภาษีมูลค่าเพิ่ม 3,852.-บาท นิติบุคคลหักภาษี ณ ที่จ่าย 3% ชำระยอด 3,744.-บาท)

วิธีการชำระเงิน :
1.) โอนเงินเข้าบัญชี ธนาคารทหารไทย สาขาพหลโยธิน / บัญชีออมทรัพย์ เลขที่ 001-9-29392-7 ชื่อบัญชี บริษัท โปรเฟสชั่นแนล เทรนนิ่ง แอนด์ คอนซัลแทนซี่ จำกัด
2.) ชำระเป็นเงินสดหรือเช็คสั่งจ่ายในนาม “บริษัท โปรเฟสชั่นแนล เทรนนิ่ง แอนด์ คอนซัลแทนซี่ จำกัด” **นิติบุคคลชำระยอดหลังหักภาษี ณ ที่จ่าย พร้อมหนังสือรับรองหักภาษี ณ ที่จ่าย**

หมายเหตุ :
– ค่าบริการอบรม รวม เอกสารประกอบการฝึกอบรม Certificate of Learning สถานที่ อาหารว่าง 2 มื้อ และอาหารกลางวัน
– บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงโรงแรมจัดอบรมกรณีผู้เข้าอบรมน้อยกว่า 10 ท่าน

สำรองที่นั่งด่วนได้ที่ : คุณสุธาสินี (อ้น) โทรศัพท์ 089-677-6047, 092-431-6631
หรือที่  ptccontactt@gmail.com ID Line : ptccontact ID Line : ptccontact1