การตลาดดิจิตัลสำหรับโรงแรมและรีสอร์ท

รายละเอียด

การตลาดดิจิตัลสำหรับโรงแรมและรีสอร์ท
Digital Marketing for Hotels and Resorts

ด้วยการเปลี่ยนแปลงของยุคสมัย ผู้บริโภคคือรุ่นใหม่ทำให้แนวโน้มของตลาดเปลี่ยนแปลงไปเข้าสู่ยุคดิจิตัล ซึ่งเทคโนโลยีและการสื่อสารออนไลน์เข้ามามีบทบาทสำคัญอย่างยิ่ง การจะสามารถเข้าถึงผู้บริโภคได้นั้น จำเป็นต้องมีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับพฤติกรรม และการเปลี่ยนแปลงของผู้บริโภค รวมถึงการรู้จักเครื่องมือต่างๆ ที่มีในยุคปัจจุบันเพื่อช่วยให้สามารถแข่งขันในตลาดยุคดิจิตัลได้อย่างมีประสิทธิภาพ

เนื้อหาหลักสูตร
– ทำการตลาดออนไลน์อย่างไรให้เข้าถึงผู้บริโภคในอุตสาหกรรมโรงแรม
– การเริ่มต้นการทำการตลาดออนไลน์อย่างถูกวิธีและให้ตรงเป้าหมายมากที่สุด
– ขั้นตอนในการทำการตลาดออนไลน์
– การทำการตลาดออนไลน์ทำให้โรงแรมเข้าถึงผู้บริโภคได้อย่างไรใครคือผู้บริโภคของเรา
– “Content Marketing” คืออะไร
– อิทธิพลของสื่อ Social Media ต่อการทำการตลาดออนไลน์ของโรงแรมและการใช้สื่อ Social Media เพื่อเข้าถึงผู้บริโภคและขายให้เป็น
– การทำโฆษณาบนสื่อสังคมออนไลน์เพื่อให้การตลาดออนไลน์ประสบความสำเร็จและเข้าถึงผู้บริโภคทั้งทางตรงและทางอ้อม
– จะวัดผลอย่างไรให้คุณรู้ว่าการทำการตลาดออนไลน์ของคุณ กระชับ แม่นยำ และคุ้มค่า
หลักสูตรนี้เหมาะสำหรับ
เจ้าของกิจการโรงแรม ผู้บริหาร และเจ้าหน้าที่ฝ่ายการตลาดรวมถึงผู้สนใจที่ต้องการเพิ่มพูนความรู้ อัพเดทข้อมูลเพื่อทำการตลาดโรงแรมโดยเฉพาะ

วันที่

03/23/2019

ราคา

9900

Spread the love