วัตถุประสงค์
1. เพื่อที่จะให้ผู้เข้ารับการฝึกอบรม ได้เรียนรู้เทคนิคภาคปฏิบัติ ในการวิเคราะห์ และสื่อสารจูงใจ
ผู้ใต้บังคับบัญชา ให้เปลี่ยนพฤติกรรมการปฏิบัติงาน เพื่อให้ได้ผลงานตามเป้าหมาย โดยวิธีการสอนและแนะนำ
2. ผู้เข้ารับการฝึกอบรมจะได้มีโอกาสทบทวนหน้าที่ และบทบาทตลอดจนเทคนิคการจัดการ และวิธีการนำและจูงใจ
เพื่อใช้ในการฝึกสอน

เนื้อหาหลักสูตร

แนวทางในการพัฒนาคน เพื่อสร้างผลงานที่มีประสิทธิภาพ
๏ ผู้นำในหน้าที่ “สร้างคน”
สอนคนให้ทำงานเป็น ทำได้อย่างมีประสิทธิผลด้วยตัวของเขาเอง
๏ เรียนรู้ธรรมชาติของมนุษย์เพื่อการพัฒนาให้ถูกทาง
๏ กระตุ้นให้เกิดการเรียนรู้อย่างสร้างสรรค์และริเริ่ม
การวางแผนการสอน / แนะนำ และพัฒนา
๏ การวิเคราะห์และศึกษาความจำเป็นในการสอนงาน
๏ Phase : การจัดช่วงระยะเวลาและเนื้อหาการสอน /แนะนำ
๏ 7 กุญแจสำคัญ ไขสู่การสอนได้อย่างมีประสิทธิภาพ
๏ รูปแบบและการสร้างบรรยากาศของการเรียนรู้
๏ วิธีการสอน / พัฒนาด้วยวิธี PROFIT METHOD วิธีการสอนงานและฝึกตัวต่อตัว
๏ เทคนิคการจูงใจ … ทำให้คนอยากเรียน
๏ เทคนิคการสอนงาน .. ทำให้คนเข้าใจในสิ่งที่เรียนและทำได้ถูกต้อง
เพิ่มประสิทธิภาพการสอนและการพัฒนาคน ด้วยวิธีการจูงใจ
๏ วิธีปฏิบัติการจูงใจเพื่อชี้นำการกระทำ
๏ หลัก Appeal and Reach สร้างขวัญกำลังใจ และพลังในการพัฒนา
การสอนงานกับผู้เรียนเป็นกลุ่ม
๏ เทคนิคการสอนด้วยการขาย / นำเสนอ ความคิด ต่อกลุ่มผู้เรียน
๏ การเตรียมงาน (Preparation)
๏ โครงสร้างของเรื่องที่จะสอน / นำเสนอ (Structure)
๏ การสอนและการนำเสนอ (Delivery)
แนวทางการประเมินผลการสอนงาน เพื่อการพัฒนาอย่างต่อเนื่อง

วันพฤหัสบดีที่ 7 กุมภาพันธ์ 2562 เวลา 9.00 – 16.00 น.
โรงแรม my hotel CMYK
ค่าอบรม ราคาทั่วไป 3,500 บาท [ บวก VAT 7% = 3,745 บาท ]
ราคาสมาชิก 3,000 บาท [ บวก VAT 7% = 3,210 บาท

ดูรายละเอียดหลักสูตรเพิ่มเติมที่
http://www.trainingbymotiva.com/articledetail.asp?id=4690
โทรศัพท์ 0-2882-7519 , 0-2882-7598 , 065-8849097
e-mail : info2@trainingbymotiva.com
id line : @trainingbymotiva
http://www.trainingbymotiva.com
สถาบันฝึกอบรมโมติวา