เทคนิคการลดต้นทุนและเพิ่มประสิทธิภาพในการทำงาน

Cost Reduction Techniques and Work Improvement

เทคนิคการลดต้นทุนและเพิ่มประสิทธิภาพในการทำงาน(7 ก.พ. 62)

เนื่องจากในปัจจุบันองค์กรต่างๆหันมาใส่ใจกับการลดต้นทุนในองค์กรมากยิ่งขึ้น ทั้งนี้เทคนิคต่างๆ ในการลดต้นทุนมีอยู่ด้วยกันหลากหลาย แต่การนำเทคนิคเครื่องมือต่างๆ มาใช้ในการลดต้นทุนขององค์กรนั้น เป็นสิ่งสำคัญ
คำถามแรกจากประสบการณ์ของผู้บรรยายคือ เราจะลดต้นทุนเท่าไร และจะลดอะไร รวมไปถึงการปรับปรุงกระบวนการทำงานเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการทำงานด้วยเครื่องมือที่เหมาะสม
ในหลักสูตรนี้จะเป็นการบรรยายถึงแนวคิดต่างๆ และให้ผู้เข้าอบรมสามารถนำไปใช้จริงเพื่อลดต้นทุนในองค์กรและเพื่อการเพิ่มประสิทธิภาพในการทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพสูงสุด

Key Contents

1. โครงสร้างต้นทุนทางธุรกิจภายในองค์กร

• อธิบายให้เข้าใจถึงโครงสร้างต้นทุนธุรกิจทั้งหมดในองค์กรว่าประกอบด้วยอะไรบ้าง

2. ประเภทของต้นทุนที่เกิดขึ้นองค์กร

• อธิบายให้เข้าใจถึงประเภทของต้นทุนในมิติของต้นทุนคงที่ ต้นทุนแปรผัน

• อธิบายให้เข้าใจถึงประเภทของต้นทุนในมิติของต้นทุนผลิตภัณฑ์ ค่าโสหุ้ย แรงงานทางตรง แรงงานทางอ้อม วัตถุดิบทางตรง วัตถุดิบทางอ้อม ต้นทุนจม ต้นทุนค่าเสียโอกาส และต้นทุนประเภทอื่นๆ และสามารถคำนวณได้อย่างถูกต้อง และนำไปใช้ได้จริง

3. การประยุกต์ใช้ Waterfall ในการนำมาวิเคราะห์ว่าจะลดต้นทุนลงไปเท่าไร

• การตั้งเป้าหมายในการลดต้นทุนมีอยู่ด้วยกันหลายวิธี ในที่นี้จะได้นำเสนอการตั้งเป้าหมายการลดต้นทุนวิธีหนึ่งโดยการประยุกต์ใช้ Waterfall มาใช้ เพื่อให้สามารถคำนวณการตั้งเป้าหมายในการลดต้นทุนในองค์กรได้อย่างชัดเจนมากยิ่งขึ้น

4. Activity Base Cost การคำนวณต้นทุนตามกิจกรรม

• อธิบายแนวคิดของการคิดต้นทุนตามกิจกรรมเพื่อทำให้สามารถแยกการคำนวณต้นทุนออกมา เพื่อทำการลดต้นทุนได้ดีขึ้น โดยเทียบกับวิธีปกติ ผ่านกรณีศึกษา

5. 7 Wastes/ การประเมินความสูญเสียในองค์กร (Waste Walk) • อธิบายหลักการ TIMWOOD มาเพื่อใช้หาสาเหตุของความสูญเสียในองค์กร ได้อย่างเป็นรูปธรรม

• จัดทำ Workshop ให้ผู้เข้าอบรมวิเคราะห์ของเสียที่เกิดขึ้นในองค์กรผ่าน TIMWOOD

6. แนวคิด เทคนิคหลักการปรับปรุงงานที่ดี

• อธิบายถึงเทคนิคต่างๆ ที่นิยมใช้ในการปรับปรุงงาน

• กรณีศึกษาการปรับปรุงงานโดยใช้เทคนิคต่างๆ มาใช้ในการปรับปรุงงานเพื่อให้เกิดประสิทธิภาพการทำงานมากขึ้น

7. แนวคิดในการวิเคราะห์สาเหตุของปัญหา เพื่อการเพิ่มประสิทธิภาพการทำงานด้วย IE Techniques

• อธิบายแนวคิดพื้นฐานของการนำเอา IE Techniques มาประยุกต์ใช้ ผ่าน QC 7 tools พื้นฐาน

• จัดทำ Workshop ให้ผู้เข้าอบรมได้วิเคราะห์สาเหตุของปัญหาโดยนำเทคนิคบางส่วนเพื่อการฝึกวิเคราะห์

Key Benefits

1.เรียนรู้เทคนิคต่างๆ ในการวิเคราะห์หาสาเหตุ และการลดต้นทุนได้อย่างมีประสิทธิภาพ

2.เรียนรู้แนวคิด เทคนิคต่างๆ และเข้าใจปัญหาเพื่อการปรับปรุงกระบวนการทำงานให้มีประสิทธิภาพสูงสุด

วิทยากร
ดร.ภาวัต อุปถัมภ์เชื้อ

– ที่ปรึกษาด้านการลดต้นทุนการผลิต การปรับปรุงกระบวนการทำงาน การบริหารโครงการ หน่วยงานภาครัฐและเอกชน

– ผู้เชี่ยวชาญในคณะอนุกรรมาธิการด้านการเงิน การธนาคาร สถาบันการเงินและตลาดทุน สภานิติบัญญัติแห่งชาติ

– วิทยากรที่ปรึกษา ศูนย์พัฒนากลยุทธ์ทางธุรกิจ

วันที่

02/07/2019

ราคา

6800

การติดต่อ

Strategic Center (02-5592146-7)

Email

public@sbdc.co.th

Spread the love