เทคนิคการนำเสนองานอย่างมีประสิทธิผล

สำหรับ บุคลากรทุกท่านที่ต้องนำเสนองาน ,ความคืบหน้าในงาน-ผลงาน,โครงการต่าง ๆ
ตลอดจน นำเสนอความคิด ข้อเสนอแนะ แนวทางวิธีการทำงานหรือจัดการปัญหา
ให้กับผู้บริหาร , ลูกค้า , คณะกรรมการ หรือผู้ร่วมงานท่านอื่น ๆ
วัตถุประสงค์ 1. สร้างความเชื่อมั่นในการนำเสนอ
2. เรียนรู้ทักษะในการนำเสนออย่างเป็นขั้นตอนที่ถูกต้อง
3. ฝึกฝนการนำเสนองานให้ครบถ้วน ตรงประเด็น เป็นที่เข้าใจ และได้ข้อสรุป สร้างความเชื่อถือต่อผู้รับฟังการนำเสนอ

เนื้อหาหลักสูตร

 หลักการนำเสนอต่อตัว / ต่อกลุ่ม / ต่อที่ชุมชน อย่างมีประสิทธิภาพ
 แนวความคิดพื้นฐานในการนำเสนอ
 ปัญหาที่เกิดขึ้นในการนำเสนองาน
 หลักการขายความคิดเพื่อการนำเสนออย่างมีประสิทธิภาพ

 เทคนิคการเตรียมการ เพื่อการนำเสนอที่ดี (Preparation)
 คำถามเพื่อการเตรียมการนำเสนอ
 ศึกษาผู้ฟัง
 ข้อมูล : ประเด็นหรือข้อมูลต่างๆ ที่ควรมีในการนำเสนองาน – รายงาน- การจัดการปัญหา
 การวางโครงสร้าง(Structure) และการกำหนดหัวข้อในการนำเสนอ
 รูปแบบต่าง ๆ ในการนำเสนองาน / ข้อเสนอในการทำงาน-จัดการปัญหา
 การจัดลำดับเนื้อหา
 กล่าวนำเรื่อง
 การเรียบเรียงเรื่องราวสาระสำคัญ
 บทสรุปเพื่อตอกย้ำความคิด และ การดำเนินการต่อไป
 ขั้นตอนการนำเสนอให้กระชับและตรงประเด็น
 การตรวจสอบคุณภาพของเนื้อหาก่อนนำเสนอ โดยใช้หลัก 4C 1 A
 เตรียมการใช้บันทึก
 การใช้สื่อในการนำเสนอและทัศนูปกรณ์ต่าง ๆ (visual aids)

 ฝึกปฏิบัติ เตรียมการนำเสนอ จัดระเบียบ และเรียบเรียงเรื่องที่จะพูด / นำเสนอ
How to organize and develop a talk

 การนำเสนอ (Delivery)
 การสร้างความกล้า…ขจัดความกลัว ก่อนขึ้นพูดนำเสนองาน
 สังเกตผู้ฟัง และสถานการณ์ เพื่อปรับการพูดให้เหมาะสม
 การพูดให้เกิดผล… “Stand up and Speak out”
 คุณภาพแห่งการใช้เสียงเพื่อการสื่อสารที่ประทับใจ
 การเลือกใช้คำพูด และภาษาที่เหมาะสมกับกลุ่มผู้ฟัง
 จังหวะและรูปแบบการพูด
 เทคนิคการพูดจูงใจเพื่อสร้างการมีส่วนร่วม
 ภาษาท่าทางที่เหมาะสมในการนำเสนอ “ท่าทาง – สะท้อนภาพแห่งความมั่นใจ”
 เทคนิคการตอบคำถามในการนำเสนองาน
 การรับมือกับสถานการณ์เฉพาะหน้า จากผู้ฟังและเหตุการณ์ที่เกิดขึ้น
 ฝึกปฏิบัตินำเสนอ

ค่าอบรม
ราคาทั่วไป 3,500 บาท ( บวก VAT 7% = 3,745 บาท )
ราคาสมาชิก 3,000 บาท ( บวก VAT 7% = 3,210 บาท )

ดูรายละเอียดหลักสูตรเพิ่มเติมที่
http://www.trainingbymotiva.com/articledetail.asp?id=4724
โทรศัพท์ 0-2882-7519 , 0-2882-7598 , 065-8849097
e-mail : info2@trainingbymotiva.com
id line : @trainingbymotiva
http://www.trainingbymotiva.com
สถาบันฝึกอบรมโมติวา

Spread the love