เทคนิคการทำงานร่วมกันกับทุก Gen

เนื้อหาหลักสูตร
การคิดเชิงบวก ต่อองค์กร เพื่อนร่วมงาน และการทำงาน (Positive Thinking)
 การคิดเชิงบวก มีพลังอย่างไร
 คิดอย่างไร…จึงเรียกว่า คิดเชิงบวก Positive Thinking
 เทคนิคการคิดเชิงบวก เพื่อชีวิตเป็นสุข
 วิธีคิดเชิงบวก ต่อ องค์กรและการทำงาน ในสถานการณ์ต่าง ๆ
การเรียนรู้ เพื่ออยู่ร่วมกับคนที่มีบุคลิกภาพที่แตกต่างกัน
 เรียนรู้บุคลิกภาพของตนเอง
 การเลือกใช้รูปแบบบุคลิกภาพ เพื่อการอยู่ร่วมกับผู้อื่นได้อย่างสมดุล
 รู้เขารู้เราด้วย D-I-S-C
เรียนรู้พฤติกรรมและสร้างความเข้าใจในความแตกต่างของคนแต่ละกลุ่ม / วัย ในองค์กร
 ต่าง Gen ต่างใจ ทำงานร่วมกันอย่างไร…จึงได้ดี
 สิ่งที่เหมือนและแตกต่าง …. จุดเด่นที่ต้องส่งเสริม จุดเสี่ยงที่ต้องปรับและแนะนำ
“เสริมจุดเด่น ประสานจุดต่าง”
 ปัญหาที่อาจเกิดจากความต่างวัย / ต่างความสามารถ
อารมณ์ และ การจัดการกับอารมณ์
 รับรู้อารมณ์ตนเอง และหยั่งรู้อารมณ์ผู้อื่น
 อารมณ์ไม่ดี …. จะป้องกันและควบคุมอย่างไร
 เทคนิคการผ่อนคลาย เมื่อเกิดความเครียด หรืออารมณ์ไม่ดี

วิทยากร อาจารย์เปรมฤดี ปันกองงาม

ค่าอบรม ราคาทั่วไป 3,500 บาท [ บวก VAT 7% = 3,745 บาท ]
ราคาสมาชิก 3,000 บาท [ บวก VAT 7% = 3,210 บาท

ดูรายละเอียดหลักสูตรเพิ่มเติมที่
http://www.trainingbymotiva.com/articledetail.asp?id=4752
โทรศัพท์ 0-2882-7519 , 0-2882-7598 , 065-8849097
e-mail : info2@trainingbymotiva.com
id line : @trainingbymotiva
http://www.trainingbymotiva.com
สถาบันฝึกอบรมโมติวา

Spread the love