สร้างกำไรและเพิ่มยอดขายธุรกิจค้าปลีก

ที่มาและเหตุผล : งานกิจการค้าปลีกเป็นเรื่องที่ต้องใช้ทั้งความรู้ความสามารถ ไหวพริบ และความสามารถในการวิเคราะห์และแก้ไขปัญหาที่ถูกต้องและทันท่วงที ดังนั้นผู้บริหารหรือผู้ประกอบการจึงต้องเป็นบุคคลที่ไม่เพียงแต่มีความรู้ความสามารถเท่านั้น แต่ต้องมีจิตสัมผัสของผู้ประกอบการที่จะค้นเจอปัญหา และแก้ไขได้ทันท่วงที ทั้งนี้ก็เพื่อเป้าหมายสุดท้ายคือการมีกำไรที่จะทำให้กิจการอยู่รอดและเติบโตต่อไป
วัตถุประสงค์
1. ผู้เข้าอบรมสามารถวิเคราะห์ร้านค้าปลีกของตนในเชิงกลยุทธ์ ทำเล การตลาดและการขาย
2. ผู้เข้าอบรมเข้าใจปัญหาที่เกิดจากปัจจัยเรื่องต้นทุน การบริหารสินค้าคงคลัง พนักงาน ฯลฯ
3. ผู้เข้าอบรมสามารถมีทัศนคติ มุมมอง วิธีคิดในการแก้ปัญหาแบบผู้ประกอบการที่จะสามารถทำให้กิจการอยู่รอด
และเติบโตต่อไปได้

หัวข้อการอบรม
จิตวิญญาณและกฎของผู้ประกอบการ
ยอดขาย ต้นทุน ค่าใช้จ่าย กำไร และกระแสเงินสด
กฎแห่งการอยู่รอดของกิจการค้าปลีก
วิเคราะห์ยุทธศาสตร์การค้า การแข่งขัน VS ความร่วมมือ
วิเคราะห์ยุทธศาสตร์การค้า กลยุทธ์ระยะยาว VS กลวิธีระยะสั้น
การศึกษาทราฟฟิคลูกค้า และประเด็นเรื่องทำเลที่ตั้ง
การอบรมพนักงานขาย ทักษะการขาย และการบริการลูกค้า
ผู้จัดการร้านกับหน้าที่ฝ่ายรุกและฝ่ายรับ (หน้าบ้าน/หลังบ้าน)
ปลุกจิตวิญญาณผู้ประกอบการให้เกิดกับพนักงานทุกคน
บริหารคนบริหารใจสำหรับกิจการค้าปลีก
การตลาด : 4 P ที่พนักงานต้องรู้
การตลาด : การส่งเสริมการขายและการหาวิธีการขายใหม่ๆ
ต้น-กลาง-ปลาย การบริหารกิจการค้าปลีกให้ยืนยงคงกระพัน
รายละเอียดกิจกรรม
1. แลกเปลี่ยนเรียนรู้ กรณีศึกษาและปัญหาในการดำเนินกิจการร่วมกัน
2. เรียนรู้จากหลากหลายกรณีศึกษาของกิจการทั้งขนาดใหญ่และเล็ก

วันศุกร์ที่ 22 กุมภาพันธ์ 2562 เวลา 9.00 – 16.00 น. สถานที่ โรงแรม my hotel CMYK
ค่าอบรม ราคาทั่วไป 3,800 บาท [ บวก VAT 7% = 4,066 บาท ]
ราคาสมาชิก 3,300 บาท [ บวก VAT 7% = 3,531 บาท ]

ดูรายละเอียดหลักสูตรเพิ่มเติมที่
http://www.trainingbymotiva.com/articledetail.asp?id=36734
โทรศัพท์ 0-2882-7519 , 0-2882-7598 , 065-8849097
e-mail : info2@trainingbymotiva.com
id line : @trainingbymotiva
http://www.trainingbymotiva.com
สถาบันฝึกอบรมโมติวา

Spread the love