ศิลปะการเป็นหัวหน้างาน (27/2/62)

Excellent Supervisory Skill
ศิลปะการเป็นหัวหน้างาน (27 ม.ค. 62)

เรียนรู้บทบาทของการเป็นหัวหน้างานทั้งแนวคิดและเทคนิคต่างๆ ในการบริหารงาน ตลอดจนทราบถึง บทบาทในการสั่งงาน สอนงาน และมอบหมายงาน การกำหนดเป้าหมาย และวางแผนในการทำงานเพื่อให้ทีมงานของตนทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล บทบาทและเทคนิคที่ผู้นำ ผู้จัดการ ผู้บริหารขององค์กรควรรู้ ด้วยศาสตร์และศิลป์ในการบริหารคนแบบต่างๆ ที่หัวหน้างานยุคใหม่ต้องมี ตั้งแต่การบังคับบัญชา สั่งงาน มอบหมายงาน การสื่อสาร และการควบคุมงาน เพื่อให้เกิดประสิทธิภาพในการบริหารงาน บริหารคน รวมถึงศิลปะและคุณลักษณะของการเป็นผู้บริหารที่ดี

Key Contents

1. ศิลปะการบริหารจัดการ ท่านจะเรียนรู้แนวคิดการบริหารจัดการยุคใหม่ผ่านกรณีศึกษา เข้าใจความต้องการและความคาดหวังในการทำงาน การสร้างคุณค่าเพื่อตอบสนองเป้าหมาย การสร้างความสำเร็จในการบริหารงานซึ่งเกิดจากการใช้ต้นทุนที่คุ้มค่า แนวคิดในการปรับปรุงประสิทธิภาพด้วย 8 Wastes รวมถึงเทคนิคการเพิ่มประสิทธิภาพ

• หลักคิดเชิงกลยุทธ์ เพื่อปรับปรุงการทำงาน

• ความเข้าใจเรื่องการเพิ่มประสิทธิภาพและประสิทธิผล

• การวางแผน ติดตามงาน และประเมินผลสัมฤทธิ์ในการปฏิบัติงาน

• เทคนิคการเพิ่มประสิทธิภาพ

– ECRS

– Visual Control

– Poka – Yoka

– 5 Whys + 1 How

2. ศิลปะการนำองค์กร ท่านจะเรียนรู้ถึงคำว่า “ผู้นำหรือหัวหน้างานที่แท้จริง” ควรมีบทบาทอย่างไร โดยเริ่มต้นจากตนเอง ทำยังไงให้ทีมอยากทำตามด้วยวิธีการบริหารคนด้วยใจ ผ่านทฤษฎีต่างๆ เช่น ทฤษฎีแรงจูงใจ(FIA), อิทธิบาท 4, SRM Model for Communication เป็นต้น อีกทั้งเทคนิคการสร้างทัศนคติที่ดีเพื่อสร้างแรงจูงใจ

• ความเข้าใจพฤติกรรมของทีมงาน การนำคนแบบต่างๆ

• การนำ 4 บทบาท (การให้คำปรึกษา/การโค้ช/การสอนงาน/การจัดการ)

• เทคนิคการมอบหมายงาน

• การค้นหาและพัฒนาทีมงานให้เป็นผู้นำ

• การสื่อสารที่มีประสิทธิภาพ

3. ศิลปะการแก้ปัญหาและการตัดสินใจ ท่านจะเข้าใจกระบวนการแก้ปัญหาด้วยการสร้างทางเลือกที่หลากหลาย เทคนิคการระดมสมองสู่การหาข้อสรุปในการปฏิบัติงาน รวมถึงการตัดสินใจอย่างมีเหตุมีผล

• การวิเคราะห์สถานการณ์ ความเข้าใจเรื่อง ประเด็น ปัญหา และวิกฤต

• การวิเคราะห์ และสร้างทางเลือกในการแก้ปัญหา

• เทคนิคการระดมสมองเพื่อการตัดสินใจร่วมกันอย่างมีประสิทธิภาพ

Key Benefits

1. ทราบถึงบทบาทหน้าที่ของการเป็นหัวหน้างานยุคใหม่

2. เรียนรู้ถึงศาสตร์และศิลปะการบริหารจัดการ ศิลปะการนำองค์กร ศิลปะการแก้ปัญหาและการตัดสินใจ

3. สามารถเข้าใจเทคนิคการสั่งงาน การมอบหมายงาน การสื่อสาร และการพัฒนาทีมงานอย่างมีประสิทธิภาพ

4. สามารถนำเครื่องมือหัวหน้างานยุคใหม่มาประยุกต์ใช้ในการทำงานให้ตรงตามเป้าหมายขององค์กรสู่การเป็นหัวหน้างานหรือผู้บริหารที่เปี่ยมประสิทธิผล

คุณสมบัติของผู้เข้าอบรม
หัวหน้างาน, ผู้บริหาร และบุคคลทั่วไปและผู้ที่สนใจ

วิทยากร
อ.กิตติณัฐ พนมฤทธิ์

– ที่ปรึกษาและผู้เชี่ยวชาญทางด้านการพัฒนาระบบคุณภาพ การจัดการเชิงยุทธศาสตร์
– วิทยากรที่ปรึกษาศูนย์พัฒนากลุยทธ์ทางธุรกิจ

วันที่

02/27/2019

ราคา

6800

การติดต่อ

Strategic Center (02-5592146-7)

Email

public@sbdc.co.th

Spread the love