วัตถุประสงค์ : เพื่อสร้างพลังจูงใจให้ทีมงานเพิ่มพูนทัศนคติ ความรู้สึกนึกคิด และความเข้าใจในการทำงานบริการที่เป็นเลิศ อย่างมีประสิทธิผล เป็นแนวทางที่จะนำไปปฏิบัติงานส่งเสริมธุรกิจ ที่มีการแข่งขันทางการตลาดอย่างรุนแรง โดยมุ่งที่จะ รักษาลูกค้าเดิม สร้างลูกค้าเพิ่ม

ห้วข้อการอบรม
1. ระบบการบริการและการสร้างความสัมพันธ์กับลูกค้า
 ระบบบริการไร้รอยสะดุด ….. โดยมุ่งตอบสนองความพึงพอใจของลูกค้า 100%
 การจัดการเพื่อสร้างความสัมพันธ์กับลูกค้าอย่างต่อเนื่อง
CRM … Customer Relationship Management
เพื่อ  ให้ได้ลูกค้าประจำ…ซื้อสินค้า/บริการ อย่างต่อเนื่อง (ทั้งสินค้ารายการเดิมและรายการใหม่)
 ขยายฐานลูกค้าใหม่จากลูกค้าเก่า
2. แนวความคิดและทัศนคติในงานบริการ
 ความรักและมนุษย์สัมพันธ์ในงานบริการ
 บริการอย่างประทับใจกับความคาดหวัง…. วิเคราะห์ความต้องการ – ความคาดหวัง ของลูกค้าและผู้รับบริการ
3. การสร้างมาตรฐานการบริการที่เป็นเลิศ
 ปัจจัย 6 แห่งความสำเร็จในการบริการ
 บุคลิกภาพครบถ้วนของนักบริการ
 อัชฌาสัย : Courtesy ชนะใจคน เพิ่มประสิทธิภาพงานบริการ
 แนวคิดการบริการเชิงรุก มุ่งสร้างความพอใจ … เกิดคาด ( “WOW” Effect)
4. กระบวนการบริการเพื่อสร้างความประทับใจในทุกจุดสัมผัสลูกค้า
 วิเคราะห์กระบวนการบริการในระบบงาน
 พลังแห่งพฤติกรรม “จะใช้พฤติกรรมของคุณ สร้าง หรือ ทำลาย การติดต่อธุรกิจ”
 ปรับปรุงคุณภาพถ้วนทั่ว (Total Quality) เพื่อความพึงพอใจทั่วถ้วน (Total Satisfaction)
5. วิธีบริการเพื่อรักษาความพอใจและความประทับใจจากลูกค้า ในสถานการณ์ต่างๆ
เพื่อเอาชนะใจลูกค้าและรักษาลูกค้าไว้ได้ตลอดไป
 วิเคราะห์ปัญหาที่อาจเกิดขึ้นในการบริการ
 ลูกค้าเอาใจยากประเภทต่างๆ จะบริการอย่างไรดี (ข้าแน่ , ช่างติ , โวยวาย , ใจร้อน … ฯลฯ)
6. แนวทางประเมินคุณภาพการบริการ

ค่าอบรม ราคาทั่วไป 3,500 บาท (บวก VAT 7% = 3,745 บาท ) ราคาสมาชิก 3,000 บาท (บวก VAT 7% = 3,210 บาท)

ดูรายละเอียดหลักสูตรเพิ่มเติมที่
http://www.trainingbymotiva.com/articledetail.asp?id=4719
โทรศัพท์ 0-2882-7519 , 0-2882-7598 , 065-8849097
e-mail : info2@trainingbymotiva.com
id line : @trainingbymotiva
http://www.trainingbymotiva.com
สถาบันฝึกอบรมโมติวา