ทักษะการเป็นหัวหน้า / ผู้จัดการทีมงานขายรอบด้านอย่างมืออาชีพ

ทันทีที่ก้าวเข้าสู่ระดับการจัดการ ( Management ) หัวหน้าพนักงานขาย หรือ ผู้จัดการขาย จะมีหน้าที่และความรับผิดชอบ ที่สำคัญต่อ ความเจริญก้าวหน้าขององค์การ และบุคลากรในทีมงานขาย เขาถูกกำหนดให้ใช้ความเป็นผู้นำทีมงาน นำบุคคลในความรับผิดชอบให้ประสบความสำเร็จในการสร้างยอดขาย และกำไร
ความสำเร็จของเขา จะไม่ขึ้นอยู่กับความสามารถในการเสนอขายอีกต่อไป แต่จะขึ้นอยู่กับ ความสามารถของเขาที่จะสอนงาน และพัฒนาคนของเขา ให้ประสบความสำเร็จตามเป้าหมาย และสูงยิ่ง ๆ ขึ้นไป
หัวหน้า / ผู้จัดการ จะต้องมีความสามารถในการพัฒนาพนักงานขายให้ นำความสำเร็จมาสู่บริษัท และก้าวหน้าขึ้นมาแทนหัวหน้า เป็นการส่งเสริมให้หัวหน้าได้รับเลือกให้เป็นผู้บริหารระดับสูงต่อไปบริษัทก็จะได้ทรัพยากรบุคคล เพื่อสืบทอดเจตนารมย์ให้เจริญก้าวหน้า

1 หน้าที่อันสำคัญและใหญ่ยิ่ง ของหัวหน้า / ผู้จัดการทีมงานขาย
“พัฒนาตนเอง – สร้างคนขึ้นมาแทน – พัฒนาลูกน้อง”
2 หลักการพัฒนาตนเองของหัวหน้างาน / ผู้จัดการทีมขาย
• จากงานขาย ก้าวไปสู่ งานบริหาร / จัดการ
• หน้าที่และความรับผิดชอบของผู้จัดการ กองกำลังขาย
การวางแผน – จัดระเบียบงาน – วิธีการนำ – วัดผลและแก้ไข
3 หัวหน้า / ผู้จัดการทีมงานขายที่มีประสิทธิผล
• การจัดระเบียบให้กับตนเอง
• การจัดระเบียบให้กับพนักงานขาย
4 เทคนิคการคัดเลือกพนักงานขายอย่างมีประสิทธิภาพ
• วิธีสัมภาษณ์เพื่อคัดเลือกพนักงานขาย …ตำราดูพนักงานขาย
5 การวางแผนการใช้ความพยายามของทีมงานขาย
• การจัดรูปแบบกองกำลังขาย
• การทำแผนปฏิบัติการร่วมกับพนักงานขาย
• การสื่อสารอย่างมีประสิทธิภาพ
• หลักการและองค์ประกอบสำคัญในการนำและจูงใจทีมงานขาย
6 การสอนและพัฒนาทีมงานขาย • การจัดหลักสูตรฝึกอบรมและพัฒนาทีมงานขาย
• การฝึกพนักงานขายในขณะปฏิบัติงานอย่างต่อเนื่อง
Coaching Salesman On the Job.
– การวางแผน และเตรียมตัวก่อนการฝึก
– ขั้นตอนการฝึกพนักงานขายในการขายจริงกับลูกค้า
• การให้คำปรึกษาหารือ ( Counseling ) พนักงานขาย
7 การประเมินพนักงานขาย
และ กลยุทธ์การแก้ไขเมื่อพนักงานขายทำไม่ถึงเป้าหมาย

วันพุธที่ 27 กุมภาพันธ์ 2562 เวลา 9.00 – 16.00 น.
สถานที่ โรงแรม my hotel CMYK
ค่าอบรม ราคาทั่วไป 3,800 บาท [บวก VAT 7% = 4,066 บาท]
ราคาสมาชิก 3,300 บาท [บวก VAT 7% = 3,531 บาท]

ดูรายละเอียดหลักสูตรเพิ่มเติมที่
http://www.trainingbymotiva.com/articledetail.asp?id=4698
โทรศัพท์ 0-2882-7519 , 0-2882-7598 , 065-8849097
e-mail : info2@trainingbymotiva.com
id line : @trainingbymotiva
http://www.trainingbymotiva.com
สถาบันฝึกอบรมโมติวา

Spread the love