การเขียนแผนและบริหารโครงการ

ปัจจุบันทุกองค์กร ทั้งองค์กรเอกชนและองค์กรของรัฐ ต้องมีการทำโครงการ เพื่อเป็นการกระจายอำนาจลงสู่หน่วยย่อยธุรกิจ และการจัดทำโครงการจะเป็นตัวแบบที่ทำให้แต่ละหน่วยย่อยสามารถบริหารจัดการภายในหน่วยย่อยของตนเองให้ครบวงจรมากขึ้น สามารถสร้างความรวดเร็วและการตอบสนองความต้องการหรือปัจจัยแวดล้อมต่าง ๆ ที่เปลี่ยนแปลงไป ได้อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล ซึ่งบุคลากรส่วนใหญ่จะทราบว่าโครงการคืออะไร แต่มี่กี่คนที่มีความรู้ความสามารถ ในการเขียนแผน และบริหารโครงการได้อย่างประสบความสำเร็จ อย่างแท้จริง

เนื้อหาหลักสูตร
ความหมายและความสัมพันธ์ของงานบริหารโครงการ
ปัญหาของการเสนอโครงการ
ปัจจัยสำคัญสำหรับการบริหารโครงการ
วงจรชีวิตของโครงการ
1. การวางแผน (เขียนแผน) โครงการ
 การวางแนวคิดโครงการ
 การกำหนดขอบเขต , กิจกรรม , งบประมาณ
 การกำหนดทรัพยากร ( คน – เวลา)
 การวิเคราะห์ความเสี่ยง
 การวางแผนระบบคุณภาพและการประเมิน
 การวางแผนการสื่อสารและการประกาศเริ่มโครงการ
Workshop : เขียน (วางแผน) โครงการอย่างไรให้ได้รับการอนุมัติ
2. การดำเนินโครงการ
 การคัดเลือก-จัดสรรหน้าที่ของทีมงานและกระตุ้นให้สนใจวัตถุประสงค์
 การบริหารความเสี่ยง
 การจัดระบบข้อมูลและกำหนดแนวทางการตัดสินใจ
3. การติดตามดูแลความคืบหน้าของโครงการ
 การจัดระบบการติดตาม – ควบคุมความคืบหน้า
 การรับมือกับปัญหาและการเปลี่ยนแปลง
4. การปิดแผน / โครงการ
 การเขียนรายงานปิดแผนงาน / โครงการ
 การประชุมปิดโครงการ
Workshop : กรณีศึกษาการบริหารโครงการ

วิทยากร อาจารย์วัลภา วงศาโรจน์ ( ORGANIZATION DEVELOPMENT CONSULTANT )

สถานที่ โรงแรม my hotel CMYK)
ค่าอบรม ราคาทั่วไป 3,800 บาท
[ บวก VAT 7% = 4,066 บาท ]
ราคาสมาชิก 3,300 บาท
[ บวก VAT 7% = 3,531 บาท ]

ดูรายละเอียดหลักสูตรเพิ่มเติมที่
http://www.trainingbymotiva.com/articledetail.asp?id=4755
โทรศัพท์ 0-2882-7519 , 0-2882-7598 , 065-8849097
e-mail : info2@trainingbymotiva.com
id line : @trainingbymotiva
http://www.trainingbymotiva.com
สถาบันฝึกอบรมโมติวา

Spread the love