การสร้างวัฒนธรรมองค์กรที่สร้างสรรค์ เพื่อภาพลักษณ์ที่ดีและการพัฒนาองค์กรอย่างยั่งยืน

วัฒนธรรมองค์กรถือเป็นเรื่องที่สำคัญยิ่งต่อการบริหารงานภาพลักษณ์ โดยเฉพาะตัวพนักงาน และสิ่งที่พนักงานปฏิบัติ ถือเป็นปัจจัยหนึ่งที่จะทำให้บุคคลภายนอกมีมุมมองย้อนกลับมาสู่องค์กรว่าเป็นอย่างไร
วัฒนธรรมองค์กรที่สร้างสรรค์ และความต่อเนื่องของการมีพฤติกรรมและลักษณะการปฏิบัติงานของพนักงานองค์กรที่สอดคล้องกับค่านิยมหลักขององค์กร จะนำไปสู่การพัฒนางานที่ยั่งยืนต่อไป

วัตถุประสงค์ 1. เพื่อให้ผู้เข้าอบรมเข้าใจความสำคัญของวัฒนธรรมองค์กรที่สร้างสรรค์
2. เข้าใจและมีแนวทางในการนำไปออกแบบวัฒนาธรรมองค์กรและขับเคลื่อนได้อย่างเหมาะสม
3. สามารถวิเคราะห์งานที่ปฏิบัติอยู่ให้เป็นไปในทางเดียวกันของค่านิยมหลักร่วมกันทั้งองค์กร

สำหรับ หัวหน้า ผู้บริหาร บุคลากรทุกระดับ ทุกฝ่าย ที่เกี่ยวข้องกับการสร้างวัฒนธรรมองค์กร
วิทยากร อาจารย์ชาญณรงค์ ปันกองงาม
วิธีการอบรม ร่วมคิด-ร่วมคุย กิจกรรมกลุ่ม ระดมความคิด วิเคราะห์กรณีศึกษา ฝึกปฏิบัติ

เนื้อหาหลักสูตร
1 ความหมายและความสำคัญของวัฒนธรรมองค์กร และค่านิยมหลัก
2 ความหมายและความสำคัญของวัฒนธรรมองค์กรที่สร้างสรรค์
3 ประโยชน์ที่ได้รับต่อองค์กร ต่อพนักงาน ที่สอดคล้องกับวัฒนธรรมองค์กร
4 การสร้างวัฒนธรรมองค์กร สร้างอย่างไรดี
5 วัฒนธรรม ค่านิยมหลักองค์กร จะเกิดขื้นและยั่งยืนได้อย่างไร
กระบวนการสร้างสรรค์วัฒนธรรมองค์กรกับงานที่ปฏิบัติ
ลักษณะของวัฒนธรรมที่จะทําให้องค์การบรรลุประสิทธิผล
ใครคือผู้ผลักดันให้เกิดวัฒนธรรมองค์กรที่แท้จริง
การกำหนดเป้าหมาย และสร้างแรงจูงใจ …..เพื่อบรรลุเป้าหมายที่ตั้งไว้
คิดเชิงบวกอย่างสร้างสรรค์ กับการสร้างวัฒนธรรมองค์กร
ผลักดันวัฒนธรรมองค์กรสู่ความสำเร็จด้วยสูตร 2T
ใช้ชีวิตการทํางาน และมีพฤติกรรมสะท้อน วัฒนธรรม หรือค่านิยมหลักองค์กร ตามบทบาทของแต่ละคน
ทำความเข้าใจกับความสามารถหลายด้านที่มีอยู่ในคนทุกคน
การสร้างจุดเด่น ในวัฒนธรรมองค์กร
แนวทางที่พึงประสงค์ของวัฒนธรรมองค์กร
แนวทางที่ไม่พึงประสงค์ของวัฒนธรรมองค์กร
6 ออกแบบวัฒนธรรมองค์กรอย่างไรให้สอดคล้องกับหน่วยงานเรา
ตัวอย่างที่ประสบความสำเร็จในธุรกิจ ของการบริหารภาพลักษณ์และวัฒนธรรมองค์กร
เครื่องมือในการถ่ายทอดวัฒนธรรมองค์กร
7 วัฒนธรรมองค์กรต่อการบริหารภาพลักษณ์ และการเจริญเติบโตที่ยั่งยืนขององค์กร
8 ขั้นตอนการนำไปใช้และวิธีการติดตามผล
การควบคุมการตรวจสอบวัฒนธรรมองค์กรที่สร้างสรรค์
แบบประเมิน และตรวจสอบ ตามค่านิยมหลักขององค์กร

วันพฤหัสบดีที่ 7 มีนาคม 2562 เวลา 9.00 – 16.00 น. สถานที่ โรงแรม my hotel CMYK (ถ.รัชดาภิเษก)
ค่าอบรม ราคาทั่วไป 3,800 บาท [ บวก VAT 7% = 4,066 บาท ] ราคาสมาชิก 3,300 บาท [ บวก VAT 7% = 3,531 บาท ]

ดูรายละเอียดหลักสูตรเพิ่มเติมที่
http://www.trainingbymotiva.com/articledetail.asp?id=36789
โทรศัพท์ 0-2882-7519 , 0-2882-7598 , 065-8849097
e-mail : info2@trainingbymotiva.com
id line : @trainingbymotiva
http://www.trainingbymotiva.com
สถาบันฝึกอบรมโมติวา

Spread the love