การประเมินผลและบริหารผลการปฏิบัติงาน

วัตถุประสงค์
 ให้คำแนะนำในการออกแบบประเมินผลการปฏิบัติงานให้เหมาะสมกับตำแหน่งงานต่างๆ
 กำหนดวิธีการที่ดีในการประเมินผลงาน ซึ่งจะนำไปสู่การพัฒนาบุคลากรที่ต่อเนื่องอย่าง ถูกทิศทาง

เนื้อหาหลักสูตร
1. ภาพรวมของการบริหารผลการปฏิบัติงาน
การเชื่อมโยง PM กับ HR. Partnership
2. การบริหารเป้าหมายขององค์กรกับการบริหารผลการปฏิบัติงาน
การวางแผนการบริหารผลการปฏิบัติงานเชิงกลยุทธ์
3. การกำหนดเป้าหมายและตัวชี้วัด ความสำเร็จของการปฏิบัติงาน
การกำหนดหลักเกณฑ์การประเมินผล
การกระจายเป้าหมายสู่ตำแหน่งงาน
4. การประเมินผลการปฏิบัติงาน
การจัดทำแบบประเมินผลการปฏิบัติงาน
การสื่อความในการบริหารผลการปฏิบัติงาน
5. การติดตามประเมินผลการปฏิบัติงาน
การติดตามความก้าวหน้าของการปฏิบัติงาน
การปรับแก้ให้เป็นไปตามแผนงานและแผนการพัฒนา
6. การนำผลการปฏิบัติงานไปใช้ในการบริหารงาน

 วิธีการ บรรยาย WORKSHOP

ดำเนินการฝึกอบรมโดย
อาจารย์วัลภา วงศาโรจน์

วันศุกร์ที่ 15 กุมภาพันธ์ 2562 เวลา 9.00 – 16.00 น.
สถานที่ โรงแรม my hotel CMYK
ค่าอบรม ราคาทั่วไป 3,800 บาท [ บวก VAT 7% = 4,066 บาท ]
ราคาสมาชิก 3,300 บาท [ บวก VAT 7% = 3,531 บาท

ดูรายละเอียดหลักสูตรเพิ่มเติมที่
http://www.trainingbymotiva.com/articledetail.asp?id=4736
โทรศัพท์ 0-2882-7519 , 0-2882-7598 , 065-8849097
e-mail : info2@trainingbymotiva.com
id line : @trainingbymotiva
http://www.trainingbymotiva.com
สถาบันฝึกอบรมโมติวา

Spread the love